№481 від 21.11.2019 Про перейменування навчальних закладів Рокитнівського району

У К Р А Ї Н А                      

РОКИТНІВСЬКА РАЙОННА РАДА

Сьоме скликання

(сорок друга (позачергова) сесія)

 

 

РІШЕННЯ

21 листопада 2019 року                                                                                   № 481

 

Про перейменування навчальних

закладів Рокитнівського району

            Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  відповідно до ст. 22, частини 2 статті 66 Закону України «Про освіту», статті 11 Закону України «Про загальну середню освіту»,  статті 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»,  враховуючи погодження з постійними комісіями та президією районної ради, районна рада

                                                        вирішила:

 1. Перейменувати юридичну особу Осницьку загальноосвітню школу І-ІІ ступенів Рокитнівської районної ради на Осницький заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів  Рокитнівської  районної ради  Рівненської області.

Скорочена назва: Осницький ЗЗСО І-ІІ ступенів.

 1. Перейменувати юридичну особу Хмільську загальноосвітню школу  І-ІІІ ступенів Рокитнівської районної ради на Хмільський заклад загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів  Рокитнівської  районної ради  Рівненської області.

Скорочена назва: Хмільський  ЗЗСО І-ІІІ ступенів.

 1. Створити у складі Осницького ЗЗСО І-ІІ ступенів структурний підрозділ –  одну групу дошкільної освіти та у складі Хмільського ЗЗСО І-ІІІ ступенів  – дві групи дошкільної освіти.
 2. Затвердити Статути Осницького ЗЗСО І-ІІ ступенів і Хмільського ЗЗСО І-ІІІ ступенів, виклавши їх у нових редакціях.
 3. Директорам закладів загальної середньої освіти:

5.1.вжити організаційно-правових заходів, встановлених законодавством, щодо зміни найменування закладів освіти та державної реєстрації   їх  Статутів у новій редакції;

5.2.вирішити кадрове та методичне забезпечення освітнього процесу в установленому законом порядку.

   6.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, духовності, охорони здоров’я, фізичної культури та спорту, у справах молоді, ветеранів, інвалідів (Смик Л.М.).

Голова районної ради                                                                               А. Кінчур

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                          Рішення Рокитнівської  районої ради

                                                                          від  21 листопада  201 9  року № 481  

                                                                          Голова Рокитнівської районної ради

                                                                                                                                ______________ А. Кінчур                                                                                

С Т А Т У Т

 

 ОСНИЦЬКОГО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ

 СЕРЕДНЬОЇ  ОСВІТИ  І-ІІ СТУПЕНІВ

РОКИТНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

(нова редакція)

 

смт. Рокитне - 2019 р.

І.  ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Осницький заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів  Рокитнівської районної ради (далі – заклад освіти) – це комунальний бюджетний заклад загальної середньої освіти, який створений відповідно до чинного законодавства України шляхом зміни назви Осницької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Рокитнівської районної  ради Рівненської області на Осницький заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів  Рокитнівської районної ради.

1.2. Статут Осницького закладу  загальної середньої освіти І-ІІ ступенів  Рокитнівської  районної ради розроблений з урахуванням Законів україни «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Законм України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу», «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими нормативно-правовими актами.

Осницький заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Рокитнівської  районної ради Рівненської області є правонаступником усіх прав і обов’язків Осницької  загальноосвітньої  школи  І-ІІ ступенів Рокитнівської районної ради Рівненської області.

1.3.Найменування закладу освіти:

1.3.1.Повна назва: Осницький заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів  Рокитнівської  районної ради

1.3.2.Скорочена назва: Осницький ЗЗСО І-ІІ ступенів

1.3.Місцезнаходження та юридична адреса закладу освіти: 34209, Рівненська область, Рокитнівський район, с. Осницьк, вул. Центральна, 1.

1.4.Заклад освіти є юридичною особою, має самостійний баланс, гербову печатку, штамп, ідентифікаційний номер, фірмові бланки та вивіску встановленого зразка.

1.5.Заклад є неприбутковою бюджетною установою.

 1.6. Власником закладу освіти  є територіальні громади Рокитнівського району Рівненської області, засновником – Рокитнівська районна рада  (ідентиф. код 24175827), місце знаходження: Україна, смт. Рокитне,                    вул. Незалежності, 13.

1.7. Заклад освіти  є юридичною особою, може мати рахунки в установах банків, штамп, печатку з вказівкою свого повного найменування, зведений баланс у централізованій  бухгалтерії  відповідного  органу управління освітою.

При переході на  фінансову самостійність може мати самостійний баланс і рахунки в установі банку.

1.8.Заклад освіти в своїй діяльності керується  Конституцією України, законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, іншими документами центральних органів виконавчої влади, рішеннями  місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами України та власним Статутом.

1.9. Заклад освіти несе відповідальність перед собою і державою за:

-  безпечні умови освітньої діяльності;

-  дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансоввої дисципліни.

1.10. Головною метою закладу освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття середньої освіти на базовому рівні на території проживання, виховання громадянина України, соціалізація особистості, що здатна  до життя в суспільстві,  має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

1.11. Головними завданнями закладу освіти є формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності :

 • вільне володіння державною мовою;
 • здатність спілкуватися рідною та іноземними мовами;
 • математична компетентність;
 • компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;
 • інноваційність;
 • екологічна компетентність;
 • інформаційно-комунікаційна компетентність;
 • навчання впродовж життя;
 • громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту, здорового способу життя, усвідомлення рівних прав і можливостей;
 • культурна компетентність;
 • підприємливість та фінансова грамотність;
 • інші компетентності, передбачені стандартом освіти: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.

У закладі освіти можуть створюватись та функціонувати:

- структурні підрозділи;

- методичні об’єднання педагогічних працівників;

- психологічна служба;

- інші у разі потреби або якщо це передбачено чинним законодавством.

1.12. Медичне обслуговування  учнів (вихованців) та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником (власником) і здійснюються медичною установою згідно угоди.

1.13. Взаємовідносини закладу освіти з юридичними і фізичними особами визначаються угодами,  укладеними між ними.

1.14.Заклад освти складається з двох підрозділів: дошкільного та шкільного.  

Дошкільний підрозділ забезпечує належний рівень дошкільної освіти дітей віком від трьох до шести (семи) років відповідно до вимог Базового компонента  дошкільної освіти.  Дошкільний підрозділ може мати одновікові та різновікові групи. Кількість дітей у дошкільному  підрозділі закладу освіти може змінюватися, виходячи з наявності відповідних для цього умов (приміщення, матеріально-технічне забезпечення тощо).

Щоденна тривалість роботи дошкільного підрозділу визначається директором закладу з урахуванням фінансових можливостей, контингенту дітей дошкільного віку та може змінюватися.

Кількість дітей у групах до 20 осіб; різновікова – до 15 осіб.

Шкільний підрозділ забезпечує відповідний рівень загальноосвітньої підготовки  учнів згідно з вимогами Державного стандарту  загальної  середньої освіти. Відповідно до освітнього рівня, в шкільному підрозділі закладу освіти функціонують разом школи двох ступенів:

І ступінь - початкова школа (1 - 4 класи - термін навчання 4 роки);

ІІ ступінь - основна школа-гімназія  (5 - 9 класи - термін навчання 5 років).

1.15. Кількість дошкільних груп, класів, груп продовженого дня у закладі освіти встановлюється  Рокитнівською районною радою на підставі нормативів їх наповнюваності, затверджених Міністерством освіти і науки України за погодженням з Міністерством фінансів України, відповідно до поданих заяв батьків або осіб, які їх замінюють, санітарно-гігієнічних норм та за поданням відповідного органу управління освітою.

1.16. Наповнюваність класів, груп, їх поділ при вивченні профільних та інших навчальних предметів у закладі освіти  визначаються згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки України,  погодженими з Міністерством фінансів України.

За рішенням  Рокитнівської районної ради може встановлюватися менша наповнюваність класів, груп.

1.17. У складі дошкільного підрозділу можуть бути групи компенсуючого типу.

1.18. У складі шкільного підрозділу можуть бути   класи з поглибленим вивченням окремих предметів, класи для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, групи продовженого дня.

Головною метою закладу освіти є забезпечення реалізації  права громадян на здобуття дошкільної освіти, повної загальної середньої освіти, задоволення потреб громадян  у нагляді, догляді та оздоровленні  дітей, надання послуг по вихованню і розвитку дітей дошкільного віку та підготовці їх до навчання в школі,  навчання, виховання і розвиток дітей шкільного віку та підготовка їх до професійного самовизначення.

1.19.Заклад освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним   Статутом. 

1.20.Заклад освіти несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

 • безпечні умови освітньої діяльності;
 • дотримання державних стандартів освіти;
 • дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;
 • дотримання фінансової дисципліни.

1.21.Мова навчання у закладі освіти визначається згідно з чинним законодавством.

Заклад освіти має право:

- проходити в установленому порядку державну атестацію;

-визначати форми і засоби організації освітнього процесу за погодженням із засновником;

- визначати варіативну частину шкільного навчального плану;

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні навчальні плани;

- спільно з вищими навчальними закладами, їх кафедрами або філіями, науково - дослідними інститутами та центрами проводити науково - дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників освітнього процесу;

- бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно із законодавством України та власним Статутом;

- отримувати  кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

- розвивати власну соціальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, лікувальних, профілактичних і культурних підрозділів.

1.22. Медичне обслуговування дітей дошкільного віку, учнів у закладі освіти здійснюється штатним медперсоналом та спеціально закріпленим лікарем-педіатром. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи,  контроль за станом здоров'я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання,  загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм, режимом та якістю харчування.

1.23. Харчування вихованців закладу освіти здійснюється відповідно до законодавства.

1.24. Порядок забезпечення продуктами харчування дітей у закладі освіти  встановлюється харчуючою організацією за погодженням з відповідним органом управління освітою та Рокитнівською районною радою.

Контроль за організацією та якістю харчування, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчового блоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника закладу освіти.

У закладі освіти може бути організовано триразове (одноразове) харчування дітей дошкільного віку, одноразове харчування учнів.

1.25. Взаємовідносини закладу освіти з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

ІІ.  ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

2.1.  Заклад освіти працює за п'ятиденним робочим тижнем.

2.2.Заклад освіти планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного плану. В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи закладу освіти, визначаються перспективи його розвитку.

План роботи затверджується педагогічною радою закладу освіти.

2.3.Освітній процес у дошкільному підрозділі здійснюється за груповою та індивідуальною формами навчання, за потреби організовується інклюзивне навчання, положення про яке затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфеері освіти та програмами розвитку навчання та виховання дітей дошкільного віку, затверджені  Міністерством освіти і науки України, відповідно до Базового компонента дошкільної освіти в Україні; у шкільному підрозділі – регламентується робочим навчальним планом, складеним на основі типових навчальних планів, розроблених  та затверджених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, із конкретизацією варіативної частини.

2.4. Робочий навчальний план закладу освіти схвалюється педагогічною радою закладу освіти і затверджується  директором .

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).

2.5.Організація освітнього процесу у закладі освіти здійснюється відповідно до Положень про заклад дошкільної освіти, загальної середньої освіти, нормативних документів Міністерства освіти і науки України.

2.6. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники даного освітнього закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники,  що мають гриф центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби освітньої роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття  освіти на рівні державних стандартів.

2.7.Заклад освти здійснює освітній процес за  інституційною ( очною: денною, вечірньою), заочною, дистанційною, мережевою та індивідуальною (екстернатною, сімейною (домашньою), педагогічним патронажем та іншими формами навчання відповідно до чинного законодавства.

 2.8.Індивідуалізація і диференціація навчання у закладі освіти забезпечується реалізацією інваріантної та варіативної частин робочого навчального плану. Варіативна частина формується закладом освіти самостійно з урахуванням спеціалізації та профілю навчання.

2.9.Заклад освіти  може реалізовувати  освітні програми і надавати освітні платні послуги на договірній основі згідно з ліцензією, відповідно до  Переліку  платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами, згідно діючого законодавства.

2.10. Приймання дітей дошкільного віку до  закладу освіти  здійснюється керівником  протягом календарного року на безконкурсній основі, як правило, відповідно до території обслуговування.

2.11.До першого класу шкільного підрозділу переводяться або приймаються діти, як правило, із шести років. Батьки або особи які їх замінюють подають заяву, копію свідоцтва про народження, медичну довідку встановленого зразка,

2.12.Приймання учнів до всіх класів і груп здійснюється на безконкурсній основі, як правило, відповідно до території обслуговування. Діти, які не  проживають на території обслуговування,  можуть бути зараховані до  закладу освіти за наявності вільних місць у відповідному класі або групі.

2.13. Зарахування дітей до  закладу освіти здійснюється за наказом директора на підставі:

- особистої заяви (для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх замінюють);

- свідоцтва про народження (копії);

- посвідчення дитини, потерпілої від аварії на ЧАЕС – за наявності такого  (копію);

- медичної довідки, встановленого зразка про стан здоров'я;

- медичної довідки про епідеміологічне оточення (для дітей дошкільного віку);

- документа для зарахування до групи компенсуючого  типу або класу для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;

- документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу) для зарахування до шкільного підрозділу;

- документи для встановлення батьківської плати (при наявності такої).

2.14. За дитиною дошкільного підрозділу зберігається місце у закладі освіти у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють.

2.15. Відрахування дітей дошкільного віку з закладу освіти може здійснюватись:

- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

- на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у закладі освіти.

2.16. Адміністрація закладу освіти зобов'язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини за два тижні.

2.17. У разі потреби учень (вихованець) може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого закладу освіти.

2.18. В шкільному підрозділі закладу освіти для учнів 1-4 класів, а також 5-9 класів, в яких навчаються діти, які потребують корекції розумового і фізичного розвитку за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють можуть створюватися  групи  продовженого дня. Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора закладу освіти на підставі заяв батьків або осіб, які їх замінюють.

         2.19. Навчальний   рік   у  закладі освітипочинається 1 вересня  Днем знань і закінчується:

- у дошкільному підрозділі - 31 травня наступного року; з 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) - проводиться оздоровлення дітей;

- у шкільному підрозділі - не пізніше 1 липня наступного року з урахуванням навчальної практики та державної підсумкової атестації.

Навчальні  заняття розпочинаються лише за наявності акту відділу освіти Рокитнівської  РДА, що підтверджує підготовку приміщень закладу освіти для роботи у новому навчальному році.

Тривалість навчального року учнів обумовлюється виконанням навчальних програм  з усіх предметів, але не може бути менша 175 робочих днів для учнів  1-4 класів та 190 робочих днів - для учнів 5-9 класів. Структура навчального року будується за двома семестрами.

Структура навчального року та режим роботи встановлюється радою закладу освіти у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з органом управління освітою. У випадку  екологічного лиха та епідемії місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування може встановлюватися особливий режим  роботи закладу, який погоджується з органом державної санітарно-епідеміологічної служби.

2.20.Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.21.Тривалість  канікул для учнів 1-9 класів протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів, для учнів 1 класів можуть встановлюватися додаткові канікули в межах 7 календарних днів.

2.22. Режим роботи  закладу освіти  визначається на основі нормативно-правових актів та за погодженням з управлінням  Держсанепідслужби.

2.23.Тривалість занять у закладі освіти становить: у дошкільному підрозділі  у групах з короткочасним перебуванням - 4 години, у групах з повним робочим днем – відповідно до діючого законодавства; у шкільному підрозділі:  у перших класах - 35 хв., у других-четвертих - 40 хв., п'ятих-дев’ятих - 45 хв. Зміна тривалості занять допускається за погодженням з органом управління освітою та з управлінням Держсанепідслужби.

Щоденна кількість і послідовність занять визначається розкладом. Розклад занять складається відповідно до робочого навчального плану з дотриманням педагогічних, санітарно-гігієнічних вимог і затверджується директором закладу освіти.

Крім різних обов'язкових форм занять у закладі освіти проводяться індивідуальні,  групові,  факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом, і спрямованні на задоволення освітніх інтересів та на розвиток творчих здібностей, нахилів і обдарувань вихованців.

2.24.Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням санітарно-гігієнічних вимог, потреб в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хв., великої перерви - 20 хвилин.

2.25.Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначається вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних  особливостей учнів; учням перших класів домашні завдання не задаються.

2.26.У закладі освіти встановлюється 12- бальна система оцінювання навчальних досягнень учнів. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) визначаються діючими нормативними актами в галузі освіти.

 Здійснюється тематичний облік знань, умінь і навичок учнів. Система оцінювання навчальних досягнень учнів носить стимулюючий характер: у першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів; в наступних класах вона доповнюється оцінками по 12-ти бальній шкалі. Оцінка з поведінки учням не виставляється.

Порядок переведення і випуск учнів закладу освіти визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженою центральним органом виконавчої влади у галузі освіти.

2.27.Учні, які впродовж двох років навчання у початковій школі не засвоїли програму з предметів навчального плану, за поданням педагогічної ради направляються на обстеження спеціалістами психолого-медико-педагогічної консультації за згодою батьків (осіб, які їх замінюють). За її висновками такі учні можуть продовжити навчання в спеціальних загальноосвітніх школах, залишитись на повторний курс навчання або навчатися за індивідуальною формою чи за індивідуальними навчальними програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

2.28.Навчання у 9-му випускному класі  закладу освіти завершується Державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок Державної підсумкової атестації,  а також й випуск учнів в закладі освіти встановлюються згідно наказу Міністерством освіти і науки України  та наказом директора закладу.

Учням, які закінчили певний ступінь  закладу , видається відповідний документ про освіту:

- після  закінчення школи І ступеня  – табель успішності;

- після закінчення основної школи ІІ ступеня – свідоцтво про базову загальну середню освіту.

Навчальні досягнення учнів 2 – 9 класів за підсумками семестрів відображаються в табелях успішності,  які видаються учням  2 – 9 класів у кінці І  семестру. Табель успішності видається й випускникам 9 класів, які не атестовані хоча б з одного предмета.

2.29. Звільнення учнів від Державної підсумкової атестації проводиться в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

2.30.Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання навчальних досягнень доводяться до відома учнів класним керівником.

2.31.Учні 2-8 класів, які мають високі досягнення (10-12 балів) у вивченні всіх предметів за відповідний рік можуть нагороджуватися похвальним листом "За високі досягнення у навчанні".

Учням, які закінчили основну школу з навчальними досягненнями високого рівня (10, 11, 12 балів), видається свідоцтво про базову загальну середню освіту особливого зразка.

За успіхи у навчанні для всіх учасників освітнього процесу можуть встановлюватися різні форми морального та матеріального заохочення.

ІІІ. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО  ПРОЦЕСУ

3.1.Учасниками освітнього процесу в закладі освіти є: діти дошкільного віку, учні (здобувачі освіти), керівники, педагогічні працівники, психологи, бібліотекарі, інші спеціалісти, батьки або особи, які їх замінюють.

3.2.Статус учасників освітнього процесу, їхні права і обов'язки визначаються  Законами України "Про освіту",  "Про загальну середню освіту", „ Про дошкільну освіту",  іншими законодавчими актами України, даним Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку.

Штатний розпис закладу освіти встановлюється відповідно типових штатів для закладів дошкільної та загальної середньї освіти.

Права  і обов’язки учнів (вихованців), педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

3.3.Вихованці та учні закладу освіти мають право:

-  на доступність і безоплатність дошкільної, базової та  повної загальної середньої освіти;

- на безпечні і нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання,  навчання і праці;

-  на захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди їх здоров'ю, моральному та духовному розвитку;

- на користування матеріально-технічною, культурно-спортивною базою         закладу освіти;

-  на вибір форм навчання, предметів варіативної частини навчального плану, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

-  на переатестацію з навчальних предметів;

- брати участь у різних видах навчальної,  науково-практичної діяльності, у конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, тощо;

- на участь в органах громадського самоврядування закладу освіти, вносити власні пропозиції щодо організації  освітнього процесу,  вільно виражати  погляди і переконання;

- брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

- на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність;

- на отримання гарячого харчування в їдальні закладу освіти.

3.4.Вихованці та учні закладу освіти  зобов'язані:

- систематично оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками  в обсязі не меншому, ніж визначено Базовим компонентом дошкільної освіти, Державним стандартом загальної середньої освіти;

-  підвищувати загальний культурний рівень;

-  дотримуватися, моральних, етичних норм;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

-   дбайливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

-  дбати про власну гігієну та охайний зовнішній вигляд;

- дотримуватися вимог Статуту, Правил внутрішнього розпорядку закладу освіти.

3.4.1. До учнів, що порушують Статут  адміністрацією і  радою закладу освіти можуть застосовуватися заходи впливу:

-   громадське засудження, публічне обговорення негативного вчинку;

-   зауваження вчителя, класного керівника;

- зауваження директора, зроблене публічно в присутності учнів, вихованців;

- надсилання "листа-тривоги" на адресу батьків або осіб, що їх замінюють;

- у випадку систематичного грубого порушення дисципліни учні з їх батьками запрошуються на педагогічну раду або раду закладу освіти.

 3.4.2.Вихованці, які досягли значних успіхів у навчанні, можуть бути нагороджені Відповідно до Положення про похвальний лист «За високі досягнення у навчанні» та похвальну грамоту «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів».

3.4.3.Учні закладу освіти залучаються, за їх згодою та згодою їх батьків, до самообслуговування, різних видів суспільно-корисної праці відповідно до Правил внутрішнього розпорядку  закладу освіти.

3.5.Педагогічними працівниками закладу освіти можуть  бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки.

До педагогічної діяльності в  закладі освіти можуть залучатися викладачі вищих навчальних закладів для викладання окремих навчальних предметів, курсів за вибором, факультативів.

3.6. Призначення  на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників, педагогічне навантаження й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту" та іншими законодавчими актами.

3.7. Педагогічні працівники закладу освіти мають право на:   

-  захист професійної честі та гідності;

- участь в обговоренні та вирішенні питань організації освітнього процесу;

- внесення пропозицій керівництву закладу освіти  і  відповідному органу управління освітою щодо поліпшення освітньої діяльності;

- самостійний  вибір форм, методів, засобів освітньої діяльності, не шкідливих для здоров'я  вихованців;

- участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів закладу освіти, органів громадського самоврядування;

-  самостійний вибір форми підвищення кваліфікації;

-  атестацію згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України;

- проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової  роботи;

- соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

- об'єднання в професійні спілки та членство в інших об'єднаннях громадян,  діяльність яких не заборонена законодавством;

- виявлення педагогічної ініціативи.

3.8. Відволікання  педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених   законодавством України.

Педагогічні  працівники закладу освіти  зобов'язані:

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до вимог навчальних програм;

- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їхнього здоров'я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

- утверджувати особистим прикладом  і настановами повагу до державної символіки;

-  дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

-   забезпечити емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

- виконувати Статут закладу освіти,  Правила  внутрішнього розпорядку,  умови контракту чи трудового договору;

-  брати  участь у роботі  педагогічної ради та інших заходах, пов'язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

-  виховувати в учнів (вихованців) повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

-  готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

-  виконувати посадову інструкцію вчителя, вихователя;

- виконувати  накази і розпорядження директора закладу освіти, органів управління освітою;

- сприяти зростанню авторитету закладу освіти.

3.10.Педагогічні працівники закладу освіти  несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров'я вихованців згідно із законодавством.

3.11.Працівники закладу освіти у відповідності   до   статті  26 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" проходять один раз на рік медичні огляди.

3.12.Обсяг навчального навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором закладу освіти і затверджується відповідним органом управління освітою.      

Обсяг  педагогічного навантаження  може  бути меншим тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного   навантаження   протягом  навчального року   допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається   робочим   навчальним   планом   або  за  письмовою згодою   педагогічного працівника  з  дотриманням   законодавства  про працю.

3.13. Директор закладу освіти  призначає  класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями тощо. Їхні права та обов'язки  визначаються нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Правилами внутрішнього розпорядку, посадовими інструкціями та Статутом закладу освіти.

3.14.У закладі освіти обов'язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення  про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерством освіти і науки України.

3.15.Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, Правила внутрішнього розпорядку  закладу освіти, не виконують посадових обов'язків, умов трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають посаді, що обіймають, звільняються з роботи згідно з чинним законодавством.

3.16. Права й обов'язки  інженерно-технічних працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, Правилами внутрішнього розпорядку закладу освіти,  посадовими інструкціями.

3.17.Батьки вихованців та особи, що їх замінюють, мають право:

- обирати і бути обраними до ради закладу освіти, батьківських комітетів  та   інших   органів громадського самоврядування закладу освіти;

- звертатися до органів управління освітою, директора закладу освіти і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації  освітнього процесу та зміцнення матеріально-технічної бази  закладу освіти;

-  на  захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського   самоврядування  закладу освіти та у відповідних державних, судових органах;

- відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

- приймати рішення про участь дитини  в інноваційній діяльності  закладу освіти.

3.18.Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття базової загальної середньої освіти.

3.19.Батьки та особи, які їх замінюють, зобов'язані:

- забезпечувати умови для здобуття дитиною дошкільної освіти, базової та повної  загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей, обдарувань;

- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мови; повагу до національної історії, культури, загальнолюдських цінностей;

-  виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;

- своєчасно вносити плату /якщо вона встановлена/ за харчування дитини в закладі освіти  у встановленому порядку;

- своєчасно сповіщати адміністрацію закладу освіти про можливість відсутності або хвороби дитини.

3.20.У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов'язків, передбачених законодавством, заклад освіти може порушувати клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

3.21.Представники громадськості мають право:

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування     закладу освіти;

- приймати  участь в роботі учнівських об’єднань за інтересами і гуртків, секцій;

- сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню закладу освіти;

- брати участь в організації освітнього процесу.

3.22.Представники громадськості зобов'язані:

- дотримуватися Статуту закладу освіти;

- виконувати накази та розпорядження директора закладу освіти, рішення органів громадського самоврядування;

- захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства;

- пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

ІV. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ

4.1.Вищий орган управління – засновник.

Виконавчий орган управління – Рокитнівська  районна державна адміністрація (відділ освіти).

Безпосереднє керівництво закладом освти здійснює його директор, повноваження якого визначаються чинним законодавством, Статутом закладу освіти та трудовою угодою.

4.2.Директором  може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки.

Директор є представником закладу  у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особамиі, діє без доручення в межах повноважень, передбачених законом та установчими  документами  закладу освти.

4.3.Директор закладу освіти призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до чинного законодавства.

  Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти розробляє та затверджує засновник на підставі типового положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Директора може бути звільнено з посади на умовах, передбачених законодавством України та за погодженням із засновником. Призначення та звільнення з посади заступників директора закладу освіти, здійснюється директором закладу освти. Директор має право оголосити конкурс на заміщення  вакантної посади.

4.4.Директор закладу освіти:

- організовує діяльність закладу освіти;

- відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти та загальної середньої  освіти, визначених Законами України "Про дошкільну освіту", "Про загальну середню освіту", та забезпечення рівня освіти відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти, Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

- діє від імені закладу освіти, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

- організовує освітній процес;

- забезпечує контроль виконання навчальних планів і програм, якість знань, умінь та навичок вихованців;

- створює необхідні умови для проведення виховної роботи з дітьми дошкільного віку, учнями, їх участі в позакласній та позашкільній роботі;

- несе особисту відповідальність і забезпечує  дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки  безпеки;

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу освіти, несе відповідальність за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази  закладу;

-підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій у освітньому процесі, керівництві учнівськими об'єднаннями за інтересами;

- забезпечує  права вихованців та захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- втілює заходи щодо запобігання вживання вихованцями алкоголю, наркотиків, тютюну;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування вихованців;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

- за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов'язки закладу освіти;

- несе відповідальність за свою діяльність перед вихованцями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, засновником, місцевими органами державної виконавчої влади;

- щороку звітує про свою роботу на загальних зборах педагогічного колективу, батьків, громадськості.

4.6.Директор закладу освіти є головою педагогічної ради - постійно діючого колегіального органу управління закладу освіти.

4.7. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб закладу освіти. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути меншою чотирьох на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити  на її розгляд актуальні питання освітнього процесу. Рішенням педагогічної ради можуть вноситись зміни у накази директора.

4.8.Педагогічна рада розглядає питання:

- удосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

- планування  та режиму роботи закладу освіти;

- переведення дітей дошкільного підрозділу до першого класу шкільного підрозділу і учнів до наступних класів, їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні разом з радою закладу освіти;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у освітній процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

- морального та матеріального заохочення учнів та працівників закладу освіти;

- застосування заходів впливу щодо учнів, які не виконують своїх обов’язків.

4.9.У закладі освіти можуть створюватися учнівські та педагогічні організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

4.10.Вищим колегіальним органом громадського самоврядування у  закладі освіти  є загальні збори учасників  освітнього процесу, які скликаються не менше одного разу на рік.

4.11.Загальні збори правомочні, якщо в їхній роботі бере участь не    менше половини учасників кожної з трьох категорій. Рішення приймається     простою більшістю голосів присутніх учасників.

Право скликати збори мають голова ради закладу освіти, засновник.

4.12.Загальні збори :

- заслуховують звіт директора закладу освіти про його роботу, дають їй оцінку відкритим або таємним голосуванням;

- затверджують основні напрями вдосконалення діяльності закладу освіти, розглядають інші найважливіші питання освітнього процесу.

4.13.У закладі освіти за рішенням засновника  можуть створюватися  і діяти піклувальна рада. Порядок формування піклувальної ради, її відповідальність, перелік і строк повноважень, а також порядок її діяльності визначаються спеціальними законами та установчими документами закладу освіти.

Піклувальна рада вживає заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази, залучення додаткових джерел фінансування  освітнього процесу, стимулювання творчої праці учасників, аналізує та оцінює діяльність закладу освіти та його керівника.

4.14.Склад піклувальної ради формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, закладів освіти, організацій, окремих громадян.

4.15.Рішення піклувальної ради приймається більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

4.16.Очолює піклувальну раду голова, який обирається із членів ради, і може бути членом педагогічної ради.

4.17.Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

4.18.Не допускається втручання членів ради в освітній процес.

4.19. Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

 1. V. ПРОЗОРІСТЬ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ВІДКРИТІСТЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

5.1.Заклад освіти  формує відкриті та загальнодоступні ресурси з  інформацією про свою діяльність та оприлюднює таку інформацію.

          5.2.Заклад освіти забезпечує на офіційному веб-сайті  закладу відкритий доступ до такої  інформації та документів:

- статут закладу освіти;

- ліцензія на провадження освітньої діяльності;

- сертифікати про акредитацію освітніх програм;

- структуру та органи управління закладом освіти;

- кадровий склад закладу згідно з ліцензійними умовами;

- територія обслуговування, закріплена за закладом освіти;

- фактична кількість учасників освітнього процесу;

- мова освітнього процесу;

- наявність  вакантних посад і умови проведення конкурсу на їх заміщення;

- матеріально-технічне забезпечення закладу освіти;

- результати моніторингу якості освіти;

- річний звіт про діяльність закладу освіти;

- правила прийому до закладу;

-умови доступності закладу для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

- перелік додаткових освітніх послуг та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;

- інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства;

5.3.Заклад освіти оприлюднює на соєму веб-сайті кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отрманих публічних коштів, інформацію про перелік товарів, робіт, послуг, отриманмх як благодійна допомога із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

VІ. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

      6.1. Інтереси  трудового колективу представляє профспілковий комітет.

      6.2. Право укладання колективного договору від імені трудового колективу. надається голові профспілкового комітету. Від імеі засновника – директору.

     6.3. Питання соціального захисту, включаючи поліпшення умов праці, гарантії обов’язкового медичного страхування членів колективу та їх сімей вирішуються директорм закладу та трудовим колективом, якщо інше не передбачене законодавством.

VІІ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

7.1.Матеріально-технічна  закладу освіти включає основні фонди (будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання тощо), оборотні засоби, а також інші цінності, вартість яких відображається у зведеному балансі централізованої бухгалтерії відділу освіти Рокитнівської районної державної адміністрації.

7.2.Майно закладу освіти є власністю територіальної громади Рокитнівського району і належить їй відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і Статуту закладу освіти.

7.3.Заклад освіти відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

7.4.Заклад освіти не  має права продавати або передавати іншим підприємствам, установам та організаціям надані йому приміщення, будинки, споруди, майно, обладнання та інші матеріальні цінності, обмінювати їх, надавати  безкоштовно у тимчасове користування або у позику, а також списувати їх з балансу без погодження із засновником. Збитки, завдані закладу освіти внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

7.5.Для забезпечення освітнього процесу з дотриманням діючих нормативів база закладу освіти, крім приміщень груп,  спалень, класних приміщень та навчальних кабінетів, може включати майстерні (слюсарна, столярна, кабінет обслуговуючої праці), а також спортивний, актовий і читальний зали, бібліотеку, медичний,  комп'ютерний кабінети, їдальню,  приміщення навчально-допоміжного персоналу  тощо.

7.6. Повноваження засновника:

- здійснює контроль за роботою закладу освіти щодо забезпечення збереження та ефективного використання комунального  майна, закріпленого за ним;

- здійснює контроль за якістю проведення інвентаризації основних фондів;

-    здійснює контроль за рухом та списанням основних засобів;

-    інші повноваження передбачені чинним законодавством.

7.7.Заклад освіти  має земельну ділянку,  де розміщені стадіон, спортивні, ігрові майданчики, господарські будівлі тощо.

VIІІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

8.1.Фінансування закладу освіти здійснюється його засновником відповідно до встановленого законодавством порядку.

8.2.Фінансово-господарська діяльність закладу освіти здійснюється на основі кошторису відповідно до законодавчих та інших нормативно-правових актів.

8.3. Джерела формування кошторису закладу освіти :

-  кошти засновника;

- кошти районного та дежавного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування дошкільної, загальної середньої освіти з урахуванням специфіки та змісту роботи закладу освіти;

         -  кошти юридичних та фізичних осіб;

-  кошти, отримані за надання платних додаткових освітніх послуг;

- доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, від здавання в оренду приміщень, споруд, обладнання; оренда  приміщень закладу освіти допускається, якщо вона не погіршує умов навчання учнів та роботи педагогічних працівників;

- благодійні внески юридичних і фізичних осіб.

8.4.За рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування  закладу освіти  можуть виділятися додаткові бюджетні кошти на освітню роботу з вихованцями.

8.5.Заклад освіти  може  мати свій рахунок у банку.

8.6.Контроль за правильним  витрачанням коштів фонду здійснюють рада  закладу освіти, органи державної виконавчої влади або органи місцевого самоврядування.

8.7.Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі освіти  визначається законодавством та нормативно-правовими актами  Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані заклади освіти.

8.8.Звітність закладу освіти встановлюється відповідно до вимог законодавства.

8.9.Заклад освіти має право згідно із законодавством купувати і орендувати необхідне обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичних осіб;  фінансувати за рахунок власних коштів заходи,  що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.    

8.10. Працівники закладу освіти,  вихованці, учні та їх батьки або, особи, які їх замінюють, згідно із законодавством несуть матеріальну відповідальність за псування будівлі закладу освіти, споруд, меблів, обладнання, іншого майна.

 

ІX. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

9.1.Заклад освіти, за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

9.2. Заклад освіти  має право відповідно до законодавства укладати угоди про співробітництво з закладами освіти, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.

9.3.Участь закладу освіти в міжнародних програмах, проектах учнівських та педагогічних обмінах здійснюється відповідно до чинного  законодавства.

 

 X. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

         10.1.Державний контроль за діяльністю закладу освіти здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері дошкільної та загальної середньої освіти.

10.2.Державний контроль за діяльністю закладу освіти здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція закладів освіти інші центральні органи виконавчої влади, та їх територіальні органи.

10.3.Центральний орган із забезпечення якості освіти та його  територіальні органи діють на підставі, в межах повноважень та у спосіб, визнвачені Законом України  «Про освіту» та іншими  законами України.

10.4.Центральний орган із забезпечення якості освіти та його  територіальні  органи проводять інституційний аудит закладу освіти відповідно до закону про освіту, який проводиться не частіше 1 разу на десять років у порядку,  встановленому Міністерством освіти і науки України.

 

XІ. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ, ЛІКВІДАЦІЯ АБО

РЕОРГАНІЗАЦІЯ

11.1.Припинення діяльності закладу освіти відбувається в результаті передачі всього майна, прав та обов’язків іншим юридичним особам – правонаступникам або в результаті ліквідації.

11.2.Рішення про припинення діяльності закладу освіти приймає засновник. Реорганізація  закладу освіти  відбувається  шляхом злиття, приєднання, поділу або перетворення.

11.3.Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником або уповноваженим ним органом. З моменту призначення ліквідаційної  комісії до неї переходять повноваження  по управлінню справами закладу освіти.  Ліквідаційна  комісія складає ліквідаційний баланс і подає його засновнику. Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з закладом освіти, повідомляють про його ліквідацію у письмовій формі.

11.4.У випадку реорганізації права та обов'язки закладу освіти переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених  правонаступником  закладів.

11.5.Припинення закладу освіти здійснюється згідно з чинним законодавством.

11.6. Під час припинення діяльності закладу освіти  учням, які навчалися в ньому, повинна бути забезпечена  можливість продовження  навчання відповідно до чинного законодавства.

11.7.Під час припинення роботи закладу освіти працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства України про працю.

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                          Рішення Рокитнівської  районої ради

                                                                          від  21 листопада  201 9  року № 481  

                                                                          Голова Рокитнівської районної ради

                                                                                                                                         _______________ А. Кінчур                                                                                

С Т А Т У Т

 

ХМІЛЬСЬКОГО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ

 СЕРЕДНЬОЇ  ОСВІТИ  І-ІІІ СТУПЕНІВ

РОКИТНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

 (нова редакція)

 

смт. Рокитне - 2019 р.

І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Хмільський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Рокитнівської районної ради (далі – заклад освіти) – це комунальний бюджетний заклад загальної середньої освіти, який створений відповідно до чинного законодавства України шляхом зміни назви Хмільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Рокитнівської районної ради на Хмільський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Рокитнівської районної ради.

1.2. Статут Хмільського закладу  загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів  Рокитнівської  районної ради розроблений з урахуванням Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу», «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими нормативно-правовими актами.

Хмільський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів  Рокитнівської  районної ради є правонаступником усіх прав і обов’язків Хмільської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Рокитнівської районної ради.

1.3.Офіцйне найменування закладу освіти:

1.3.1.Повна назва: Хмільський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів  Рокитнівської  районної ради 1.3.2. Скорочена назва: Хмільський ЗЗСО І-ІІІ ступенів

1.3. Місцезнаходження та юридична адреса закладу освіти: 34221, Рівненська область, Рокитнівський район, с. Хміль, вул. Шкільна, 5.

1.4.Заклад освіти є юридичною особою, має самостійний баланс, гербову печатку, штамп, ідентифікаційний номер, фірмові бланки та вивіску встановленого зразка.

1.5.Заклад є неприбутковою бюджетною установою.

1.6.Власником закладу освіти є територіальні громади Рокитнівського району Рівненської області, засновником – Рокитнівська районна рада (ідент. код 24175827), місцезнаходження: Україна, смт. Рокитне, вул.Незалежності, 13.

1.7. Заклад освіти  є юридичною особою, може мати рахунки в установах банків, штамп, печатку з вказівкою свого повного найменування, зведений баланс у централізованій бухгалтерії відповідного органу управління освітою.

При переході на  фінансову самостійність може мати самостійний баланс і рахунки в установі банку.

1.8.Заклад освіти в своїй діяльності керується  Конституцією України, законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, іншими документами центральних органів виконавчої влади, рішеннями  місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами України та власним  Статутом.

1.9.Заклад освіти несе відповідальність перед собою і державою за:

-  безпечні умови освітньої діяльності;

-  дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни.

 1.10.Головною метою закладу освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття середньої освіти на базовому рівні на території проживання, виховання громадянина України,  соціалізація особистості, що здатна до життя в суспільстві,  має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

1.11.Головними завданнями закладу освіти є формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності :

 • вільне володіння державною мовою;
 • здатність спілкуватися рідною та іноземними мовами;
 • математична компетентність;
 • компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;
 • інноваційність;
 • екологічна компетентність;
 • інформаційно-комунікаційна компетентність;
 • навчання впродовж життя;
 • громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту, здорового способу життя, усвідомлення рівних прав і можливостей;
 • культурна компетентність;
 • підприємливість та фінансова грамотність;
 • інші компетентності, передбачені стандартом освіти: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.

У закладі освіти можуть створюватись та функціонувати:

- структурні підрозділи;

- методичні об’єднання педагогічних працівників;

- психологічна служба;

- інші у разі потреби або якщо це передбачено чинним законодавством.

1.12.Медичне обслуговування учнів (вихованців) та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником (власником) і здійснюються медичною установою згідно угоди.

1.13.Взаємовідносини закладу освіти з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, укладеними між ними.

1.14.Заклад освіти складається з двох  підрозділів:  дошкільного та шкільного.  

Дошкільний підрозділ забезпечує належний рівень дошкільної освіти дітей віком від трьох до шести (семи) років відповідно до вимог Базового компонента  дошкільної освіти.  Дошкільний підрозділ може мати одновікові та різновікові групи. Кількість дітей у дошкільному підрозділі закладу освіти може змінюватися, виходячи з наявності відповідних для цього умов (приміщення, матеріально-технічне забезпечення тощо).

Щоденна тривалість роботи дошкільного підрозділу  визначається директором закладу   з урахуванням фінансових можливостей, контингенту дітей дошкільного віку  та може змінюватися.

Кількість дітей у групах до 20 осіб; різновікова – до 15 осіб.

Шкільний підрозділ забезпечує відповідний рівень загальноосвітньої підготовки учнів згідно з вимогами Державного стандарту загальної середньої освіти. Відповідно до освітнього рівня, в шкільному підрозділі закладу освіти функціонують разом школи двох ступенів:

І ступінь - початкова школа ( 1 - 4 класи - термін навчання 4 роки);

ІІ ступінь - основна школа-гімназія  (5 - 9 класи - термін навчання 5 років);

ІІІ ступінь – основна школа–ліцей ( 10-12 класи – термін навчання 3 роки).

1.15. Кількість дошкільних груп, класів, груп продовженого дня у закладі освіти встановлюється  Рокитнівською районною радою на підставі нормативів їх наповнюваності, затверджених Міністерством  освіти і науки України за погодженням з Міністерством фінансів України, відповідно до поданих заяв батьків або осіб, які їх замінюють, санітарно-гігієнічних норм та за поданням відповідного органу управління освітою. .

1.16. Наповнюваність класів, груп, їх поділ при вивченні профільних та інших навчальних предметів у закладі освіти  визначаються згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки України,  погодженими з Міністерством фінансів України.

За рішенням  Рокитнівської районної ради може встановлюватися менша наповнюваність класів, груп.

1.17. У складі дошкільного підрозділу можуть бути групи компенсуючого типу.

1.18.У складі шкільного підрозділу можуть бути профільні класи,       класи з поглибленим вивченням окремих предметів, класи для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, групи продовженого дня.

Головною метою  закладу освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, повної загальної середньої освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні  дітей, надання послуг по вихованню і розвитку дітей дошкільного віку та підготовці їх до навчання в школі; навчання, виховання і розвиток дітей шкільного віку та підготовка їх до професійного самовизначення.

1.19.Заклад освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством     України   та  власним   Статутом. 

1.20.Заклад освіти несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

 • безпечні умови освітньої діяльності;
 • дотримання державних стандартів освіти;
 • дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;
 • дотримання фінансової дисципліни.

1.21. Мова навчання у закладі освіти визначається згідно з чинним законодавством.

Заклад освіти має право:

- проходити в установленому порядку державну атестацію;

- визначати форми і засоби організації освітнього процесу за погодженням із засновником;

- визначати варіативну частину шкільного навчального плану;

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні навчальні плани;

- спільно з вищими навчальними закладами, їх кафедрами або філіями, науково - дослідними інститутами та центрами проводити науково - дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників освітнього процесу;

- бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно із законодавством України та власним Статутом;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

- розвивати власну соціальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, лікувальних, профілактичних і культурних підрозділів.

1.22.Медичне обслуговування дітей дошкільного віку, учнів у закладі освіти здійснюється штатним медперсоналом та спеціально закріпленим лікарем-педіатром. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, контроль за станом здоров'я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм, режимом та якістю харчування.

1.23.Харчування вихованців  закладу освіти здійснюється відповідно до законодавства.

1.24.Порядок забезпечення продуктами харчування дітей у  закладі освіти  встановлюється харчуючою організацією за погодженням з відповідним органом управління освітою та Рокитнівською районною радою.

Контроль за організацією та якістю харчування, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчового блоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника закладу освіти.

У  закладі освіти може бути організовано триразове харчування дітей дошкільного віку, одноразове харчування учнів.

1.25.Взаємовідносини   закладу освіти з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

ІІ.  ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

2.1. Заклад освіти працює за п'ятиденним робочим тижнем.

2.2.Заклад освіти планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного плану. В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи закладу освіти, визначаються перспективи його розвитку.

План роботи затверджується педагогічною радою закладу освіти.

2.3.Освітній процес у дошкільному підрозділі здійснюється за груповою та індивідуальною формами навчання, за потреби організовується інклюзивне навчання, положення про яке затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти та програмами розвитку навчання та виховання дітей дошкільного віку, затверджені  Міністерством освіти і науки України, відповідно до Базового компонента дошкільної освіти в Україні; у шкільному підрозділі – регламентується робочим навчальним планом, складеним на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, із конкретизацією варіативної частини.

2.4. Робочий навчальний план закладу освіти схвалюється педагогічною радою закладу освіти і затверджується  директором .

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).

2.5.Організація освітнього  процесу у  закладі освіти здійснюється відповідно до Положень про заклад дошкільної освіти,  загальної середньої освіти, нормативних документів Міністерства освіти і науки України.

2.6.Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники даного освітнього закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники,  що мають гриф центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби освітньої роботи, що мають забезпечувати виконання  статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.7.Заклад освіти здійснює освітній процес за  інституційною ( очною: денною, вечірньою), заочною, дистанційною, мережевою та індивідуальною (екстернатною, сімейною (домашньою), педагогічним патронажем та іншими формами навчання відповідно до чинного законодавства.

 2.8Індивідуалізація і диференціація навчання у закладі освіти забезпечується реалізацією інваріантної та варіативної частин робочого навчального плану. Варіативна частина формується закладом освіти самостійно з урахуванням спеціалізації та профілю навчання.

2.9.Заклад освіти  може реалізовувати  освітні програми і надавати освітні платні послуги на договірній основі згідно з ліцензією, відповідно до  Переліку  платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами, згідно діючого законодавства.

2.10. Приймання дітей дошкільного віку до  закладу освіти  здійснюється керівником протягом календарного року на безконкурсній основі, як правило, відповідно до території обслуговування.

2.11.До першого класу шкільного підрозділу переводяться або приймаються діти, як правило, із шести років. Батьки або особи які їх замінюють подають заяву, копію свідоцтва про народження, медичну довідку встановленого зразка,

2.12.Приймання учнів до всіх класів і груп здійснюється на безконкурсній основі, як правило, відповідно до території обслуговування. Діти, які не  проживають на території обслуговування, можуть бути зараховані до  закладу освіти за наявності вільних місць у відповідному класі або групі.

2.13.Зарахування дітей до  закладу освіти здійснюється за наказом директора на підставі:

- особистої заяви (для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх замінюють);

- свідоцтва про народження (копії), паспорта;

- посвідчення дитини, потерпілої від аварії на ЧАЕС – за наявності такого(копію);

- медичної довідки, встановленого зразка про стан здоров'я;

- медичної довідки про епідеміологічне оточення (для дітей дошкільного віку);

- документа для зарахування до групи компенсуючого типу або класу для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;

- документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу) для зарахування до шкільного підрозділу;

- документи для встановлення батьківської плати (при наявності такої).

2.14.За дитиною дошкільного підрозділу зберігається місце у закладі освіти у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють.

2.15.Відрахування дітей дошкільного віку з  закладу освіти може здійснюватись:

- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

- на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у закладі освіти.

2.16.Адміністрація  закладу освіти зобов'язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини за два тижні.

2.17.У разі потреби учень (вихованець) може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого закладу освіти.

2.18. В шкільному підрозділі закладу освіти для учнів 1-4 класів, а також 5-12 класів, в яких навчаються діти, які потребують корекції розумового і фізичного розвитку за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють можуть створюватися групи продовженого дня. Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора закладу освіти на підставі заяв батьків або осіб, які їх замінюють.

2.19.Навчальний рік у закладі освіти  починається 1 вересня Днем знань і закінчується:

- у дошкільному підрозділі - 31 травня наступного року; з 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) - проводиться оздоровлення дітей;

- у шкільному підрозділі - не пізніше 1 липня наступного року з урахуванням навчальної практики та державної підсумкової атестації.

Навчальні заняття розпочинаються лише за наявності акту відділу освіти Рокитнівської РДА, що підтверджує підготовку приміщень закладу освіти для роботи у новому навчальному році.

Тривалість навчального року учнів обумовлюється виконанням навчальних програм  з усіх предметів, але не може бути менша 175 робочих днів для учнів  1-4 класів та 190 робочих днів - для учнів 5-12 класів. Структура навчального року будується за двома семестрами.

Структура навчального року та режим роботи встановлюється радою закладу освіти у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з органом управління освітою. У випадку  екологічного лиха та епідемії місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування може встановлюватися особливий режим роботи закладу, який погоджується з органом державної санітарно-епідеміологічної служби.

2.20.Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.21.Тривалість канікул для учнів 1- 12 класів протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів, для учнів 1 класів можуть встановлюватися додаткові канікули в межах 7 календарних днів.

2.22. Режим роботи  закладу освіти  визначається на основі нормативно-правових актів та за погодженням з управлінням Держсанепідслужби.

2.23.Тривалість занять у закладі освіти становить: у дошкільному підрозділі  у групах з короткочасним перебуванням - 4 години, у групах з повним робочим днем – відповідно до діючого законодавства; у шкільному підрозділі:  у перших класах - 35 хв., у других-четвертих - 40 хв., п'ятих-дванадцятих - 45 хв. Зміна тривалості занять допускається за погодженням з органом управління освітою та з управлінням Держсанепідслужби.

Щоденна кількість і послідовність занять визначається розкладом. Розклад занять складається відповідно до робочого навчального плану з дотриманням педагогічних, санітарно-гігієнічних вимог і затверджується директором закладу освіти.

Крім різних обов'язкових форм занять у закладі освіти проводяться індивідуальні,  групові,  факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом, і спрямованні на задоволення освітніх інтересів та на розвиток творчих здібностей, нахилів і обдарувань вихованців.

2.24.Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням санітарно-гігієнічних вимог, потреб в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хв., великої перерви - 20 хвилин.

2.25.Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначається вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних  особливостей учнів; учням перших класів домашні завдання не задаються.

2.26.У закладі освіти встановлюється 12-бальна система оцінювання навчальних досягнень учнів. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) визначаються діючими нормативними актами в галузі освіти.

 Здійснюється тематичний облік знань, умінь і навичок учнів. Система оцінювання навчальних досягнень учнів носить стимулюючий характер: у першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів; в наступних класах вона доповнюється оцінками по 12-ти бальній шкалі. Оцінка з поведінки учням не виставляється.

Порядок переведення і випуск учнів закладу освіти визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженою центральним органом виконавчої влади у галузі освіти.

2.27.Учні, які впродовж двох років навчання у початковій школі не засвоїли програму з предметів навчального плану, за поданням педагогічної ради направляються на обстеження спеціалістами психолого-медико-педагогічної консультації за згодою батьків (осіб, які їх замінюють). За її висновками такі учні  можуть продовжити навчання в спеціальних загальноосвітніх школах, залишитись на повторний курс навчання або навчатися за індивідуальною формою чи за індивідуальними навчальними програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

2.28.Навчання у випускних класах  закладу освіти завершується Державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок Державної підсумкової атестації,  а також й випуск учнів в закладі освіти встановлюються згідно наказу Міністерством освіти і науки України  та наказом директора закладу.

Учням, які закінчили певний ступінь закладу, видається відповідний документ про освіту:

- після закінчення школи І ступеня  – табель успішності:

- після закінчення основної школиІІ ступеня – свідоцтво про базову загальну середню освіту;

 - після закінчення основної школи ІІІ ступеня – свідоцтво про повнузагальну середню освіту;

Навчальні досягнення учнів 2 – 11(12 класів) за підсумками семестрів відображаються в табелях успішності,  які видаються учням 2 – 12 класів у кінці І  семестру, учням 2 – 8, 11 класів  після завершення навчального року.       Табель успішності видається й випускникам 9, 11(12)  класів, які не атестовані хоча б з одного предмета.

Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

2.29.Звільнення учнів від Державної підсумкової атестації проводиться в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

2.30.Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання навчальних досягнень доводяться до відома учнів класним керівником.

2.31.За успіхи у навчанні для всіх учасників   освітнього процесу можуть встановлюватися різні форми морального та матеріального заохочення.

Учні 2-8 класів, які мають високі досягнення (10-12 балів) у вивченні всіх предметів за відповідний рік можуть нагороджуватися похвальним листом "За високі досягнення у навчанні".

Учням, які закінчили основну школу з навчальними досягненнями високого рівня (10, 11, 12 балів), видається свідоцтво про базову загальну середню освіту особливого зразка.

Випускники 11(12) класів можуть нагороджуватися похвальною грамотою "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів", медалями: золотою - "За високі досягнення у навчанні" або срібною - "За досягнення у навчанні". Особам, нагородженим Золотою або Срібною медалями, видається документ про повну загальну середню освіту особливого зразка. За успіхи у навчанні для всіх учасників навчально-виховного процессу можуть встановлюватися різні форми морального та матеріального заохочення.

2.32.Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам свідоцтв про базову загальну середнюо світу,  про повну загальну середню освіту, золотих медалей "За високі досягнення у навчанні", срібних медалей "За досягнення у навчанні", похвальних листів "За високі досягнення у навчанні" та похвальних грамот "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів" здійснюється Міністерством освіти і науки України, іншими центральними органами виконавчої влади, у підпорядкуванні яких знаходиться заклад освіти, відповідними місцевими органами управління освітою.

ІІІ. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО  ПРОЦЕСУ

3.1.Учасниками освітнього процесу в закладі освіти є: діти дошкільного віку, учні (здобувачі освіти), керівники, педагогічні працівники, психологи, бібліотекарі, інші спеціалісти, батьки або особи, які їх замінюють.

3.2.Статус учасників освітнього процесу, їхні права і обов'язки визначаються  Законами України "Про освіту",  "Про загальну середню освіту", „Про дошкільну освіту", іншими законодавчими актами України, даним Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку.

Штатний розпис закладу освіти встановлюється відповідно типових штатів для закладів дошкільної та загальної середньої освіти.

Права і обов’язки учнів (вихованців), педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

3.3.Вихованці та учні закладу освіти мають право:

-  на доступність і безоплатність дошкільної, базової та  повної загальної середньої освіти;

- на безпечні і нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання,  навчання і праці;

-  на захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди їх здоров'ю, моральному та духовному розвитку;

- на користування матеріально-технічною, культурно-спортивною базою         закладу освіти;

-  на вибір форм навчання, предметів варіативної частини навчального плану, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

-  на переатестацію з навчальних предметів;

- брати участь у різних видах навчальної,  науково-практичної діяльності, у конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, тощо;

- на участь в органах громадського самоврядування закладу освіти, вносити власні пропозиції щодо організації освітнього процесу, вільно виражати погляди і переконання;

- брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

- на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність;

- на отримання гарячого харчування в їдальні закладу освіти.

3.4. Вихованці та учні закладу освіти  зобов'язані:

- систематично оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Базовим компонентом дошкільної освіти, Державним стандартом загальної середньої освіти;

-  підвищувати загальний культурний рівень;

-  дотримуватися, моральних, етичних норм;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

-   дбайливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

-  дбати про власну гігієну та охайний зовнішній вигляд;

- дотримуватися вимог Статуту, Правил внутрішнього розпорядку закладу освіти.

3.4.1. До учнів, що порушують Статут  адміністрацією і  радою закладу освіти можуть застосовуватися заходи впливу:

-   громадське засудження, публічне обговорення негативного вчинку;

-   зауваження вчителя, класного керівника;

- зауваження директора, зроблене публічно в присутності учнів, вихованців;

- надсилання "листа-тривоги" на адресу батьків або осіб, що їх замінюють;

- у випадку систематичного грубого порушення дисципліни учні з їх батьками запрошуються на педагогічну раду або раду закладу освіти.

 3.4.2.Вихованці, які досягли значних успіхів у навчанні, можуть бути нагороджені Відповідно до Положення про похвальний лист «За високі досягнення у навчанні» та похвальну грамоту «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»:

3.4.3.Учні закладу освіти залучаються, за їх згодою та згодою їх батьків, до самообслуговування, різних видів суспільно-корисної праці відповідно до Правил внутрішнього розпорядку закладу освіти.

3.5.Педагогічними працівниками  закладу освіти можуть  бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки.

До педагогічної діяльності в закладі освіти можуть залучатися викладачі вищих навчальних закладів для викладання окремих навчальних предметів, курсів за вибором, факультативів.

3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників, педагогічне навантаження й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту" та іншими законодавчими актами.

3.7. Педагогічні працівники закладу освіти мають право на:   

- захист професійної честі та гідності;

- участь в обговоренні та вирішенні питань організації освітньо-виховного процесу;

- внесення пропозицій керівництву закладу освіти  і відповідному органу управління освітою щодо поліпшення освітньо-виховної роботи;

- самостійний  вибір форм, методів, засобів освітньої діяльності, не шкідливих для здоров'я  вихованців;

- участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів закладу освіти, органів громадського самоврядування;

-  самостійний вибір форми підвищення кваліфікації;

-  атестацію згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України;

- проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової  роботи;

- соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

- об'єднання в професійні спілки та членство в інших об'єднаннях громадян,  діяльність яких не заборонена законодавством;

- виявлення педагогічної ініціативи.

3.8.Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених   законодавством України.

Педагогічні працівники закладу освіти  зобов'язані:

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до вимог навчальних програм;

- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їхнього здоров'я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

- утверджувати особистим прикладом  і настановами повагу до державної символіки;

-  дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

-   забезпечити емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

- виконувати Статут закладу освіти,  Правила  внутрішнього   розпорядку,  умови  контракту  чи  трудового договору;

-  брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов'язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

-  виховувати в учнів (вихованців) повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

-  готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди  між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

-  виконувати посадову інструкцію вчителя, вихователя;

- виконувати накази і розпорядження директора закладу освіти, органів управління освітою;

- сприяти зростанню авторитету закладу освіти.

3.10.Педагогічні працівники закладу освіти  несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров'я вихованців згідно із законодавством.

3.11.Працівники закладу освіти у відповідності   до   статті  26 Закону України "Про   забезпечення   санітарного та епідемічного благополуччя населення" проходять один раз на рік медичні огляди.

3.12.Обсяг навчального навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором закладу освіти і затверджується відповідним органом управління освітою.      

Обсяг  педагогічного   навантаження  може  бути меншим тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного   навантаження   протягом  навчального року   допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом або за письмовою згодою   педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

3.13. Директор закладу освіти  призначає  класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями тощо. Їхні права та обов'язки  визначаються нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Правилами внутрішнього розпорядку, посадовими інструкціями та Статутом закладу освіти.

3.14.У закладі освіти обов'язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення  про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерством освіти і науки України.

3.15.Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, Правила внутрішнього розпорядку  закладу освіти, не виконують посадових обов'язків, умов трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають посаді, що обіймають, звільняються з роботи згідно з чинним законодавством.

3.16. Права й обов'язки  інженерно-технічних працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, Правилами внутрішнього розпорядку закладу освіти,  посадовими інструкціями.

3.17. Батьки вихованців та особи, що їх замінюють, мають право:

- обирати і бути обраними до ради закладу освіти, батьківських комітетів  та   інших   органів громадського самоврядування закладу освіти;

- звертатися до органів управління освітою, директора закладу освіти і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчального-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази  закладу освіти;

-  на  захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського   самоврядування  закладу освіти та у відповідних державних, судових органах;

- відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

- приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності  закладу освіти.

3.18.Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття базової загальної середньої освіти.

3.19.Батьки та особи, які їх замінюють, зобов'язані:

- забезпечувати умови для здобуття дитиною дошкільної освіти, базової та повної  загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей, обдарувань;

- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мови; повагу до національної історії, культури, загальнолюдських цінностей;

-  виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;

- своєчасно вносити плату /якщо вона встановлена/ за харчування дитини в закладі освіти  у встановленому порядку;

- своєчасно сповіщати адміністрацію закладу освіти про можливість відсутності або хвороби дитини.

3.20.У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов'язків, передбачених законодавством, заклад освіти може порушувати клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

3.21.Представники громадськості мають право:

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування     закладу освіти;

- приймати  участь в роботі учнівських об’єднань за інтересами і гуртків, секцій;

- сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню закладу освіти;

- брати участь в організації освітнього процесу.

3.22.Представники громадськості зобов'язані:

- дотримуватися Статуту закладу освіти;

- виконувати накази та розпорядження директора закладу освіти, рішення органів громадського самоврядування;

- захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства;

- пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

ІV. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ

4.1.Вищий орган управління – засновник.

Виконавчий орган управління – Рокитнівська  районна державна адміністрація (відділ освіти);

Безпосереднє керівництво закладом освіти здійснює його директор, повноваження якого визначаються чинним законодавством, Статутом закладу освіти та трудовою угодою.

4.2. Директором  може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки.

Директор є представником закладу  у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами, діє без доручення в межах повноважень, передбачених законом та установчими  документами  закладу освіти.

4.3.Директор закладу освіти призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до чинного законодавства.

  Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти розробляє та затверджує засновник на підставі типового положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Директора може бути звільнено з посади на умовах, передбачених законодавством України та за погодженням із засновником. Призначення та звільнення з посади заступників директора закладу освіти, у тому числі і заступника, який відповідає за діяльність дошкільного підрозділу, здійснюється директором закладу освіти. Директор має право оголосити конкурс на заміщення  вакантної посади.

4.4.Директор закладу освіти:

- організовує діяльність закладу освіти;

- відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти та загальної середньої освіти, визначених Законами України "Про дошкільну освіту", "Про загальну середню освіту", та забезпечення рівня освіти відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти, Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

- діє від імені закладу освіти, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

- організовує освітній процес;

- забезпечує контроль виконання навчальних планів і програм, якість знань, умінь та навичок вихованців;

- створює необхідні умови для проведення виховної роботи з дітьми дошкільного віку, учнями, їх участі в позакласній та позашкільній роботі;

- несе особисту відповідальність і забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки  безпеки;

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу освіти, несе відповідальність за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази  закладу;

- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій у освітньому процесі, керівництві учнівськими об'єднаннями за інтересами;

- забезпечує права вихованців та захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- втілює заходи щодо запобігання вживання вихованцями алкоголю, наркотиків, тютюну;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування вихованців;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

- за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов'язки закладу освіти;

- несе відповідальність за свою діяльність перед вихованцями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, засновником, місцевими органами державної виконавчої влади;

- щороку звітує про свою роботу на загальних зборах педагогічного колективу, батьків, громадськості.

4.6.Директор закладу освіти є головою педагогічної ради - постійно діючого колегіального органу управління закладу освіти.

4.7. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб закладу освіти. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути меншою чотирьох на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити  на її розгляд актуальні питання освітнього процесу. Рішенням педагогічної ради можуть вноситись зміни у накази директора.

4.8. Педагогічна рада розглядає питання:

- удосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

- планування  та режиму роботи закладу освіти;

- переведення дітей дошкільного підрозділу до першого класу шкільного підрозділу і учнів до наступних класів, їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні разом з радою закладу освіти;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у освітній процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

- морального та матеріального заохочення учнів та працівників закладу освіти;

- застосування заходів впливу щодо учнів, які не виконують своїх обов’язків.

4.9.У закладі освіти можуть створюватися учнівські та педагогічні організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

4.10.Вищим колегіальним органом громадського самоврядування у  закладі освіти є загальні збори учасників  освітнього процесу, які скликаються не менше одного разу на рік.

4.11.Загальні збори правомочні, якщо в їхній роботі бере участь не    менше половини учасників кожної з трьох категорій. Рішення приймається     простою більшістю голосів присутніх учасників.

Право скликати збори мають голова ради закладу освіти, засновник.

4.12.Загальні збори :

- заслуховують звіт директора закладу освіти про його роботу, дають їй оцінку відкритим або таємним голосуванням;

- затверджують основні напрями вдосконалення діяльності закладу освіти, розглядають інші найважливіші питання освітнього процесу.

4.13.У закладі освіти за рішенням засновника  можуть створюватися  і діяти піклувальна рада. Порядок  формування піклувальної ради,  її відповідальність, перелік і строк повноважень, а також порядок її діяльності визначаються спеціальними законами та установчими документами закладу освіти.

Піклувальна рада вживає заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази, залучення додаткових джерел фінансування  освітнього процесу, стимулювання творчої праці учасників, аналізує та оцінює діяльність закладу освіти та його керівника.

4.14.Склад піклувальної ради формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, закладів освіти, організацій, окремих громадян.

4.15.Рішення піклувальної ради приймається більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

4.16. Очолює піклувальну раду голова, який обирається із членів ради, і може бути членом педагогічної ради.

4.17.Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

4.18.Не допускається втручання членів ради в освітній процес.

4.19. Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

 1. V. ПРОЗОРІСТЬ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ВІДКРИТІСТЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

5.1.Заклад освіти  формує відкриті та загальнодоступні ресурси з  інформацією про свою діяльність та оприлюднює таку інформацію.

          5.2.Заклад освіти забезпечує на офіційному веб-сайті  закладу відкритий доступ до такої  інформації та документів:

- статут закладу освіти;

- ліцензія на провадження освітньої діяльності;

- сертифікати про акредитацію освітніх програм;

- структуру та органи управління закладом освіти;

- кадровий склад закладу згідно з ліцензійними умовами;

- територія обслуговування, закріплена за закладом освіти;

- фактична кількість учасників освітнього процесу;

- мова освітнього процесу;

- наявність  вакантних посад і умови проведення конкурсу на їх заміщення;

- матеріально-технічне забезпечення закладу освіти;

- результати моніторингу якості освіти;

- річний звіт про діяльність закладу освіти;

- правила прийому до закладу;

- умови доступності закладу для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

- перелік додаткових освітніх послуг та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;

- інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства;

          5.3.Заклад освіти оприлюднює на своєму веб-сайті кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих публічних коштів, інформацію про перелік товарів, робіт, послуг, отриманих як благодійна допомога із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

VІ. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

      6.1.Інтереси  трудового колективу представляє профспілковий комітет.

      6.2.Право укладання колективного договору від імені трудового колективу. надається голові профспілкового комітету. Від імені засновника – директору.

     6.3. Питання соціального захисту, включаючи поліпшення умов праці, гарантії обов’язкового медичного страхування членів колективу та їх сімей вирішуються директором закладу та трудовим колективом, якщо інше не передбачене законодавством.

VІІ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

7.1.Матеріально-технічна  закладу освіти включає основні фонди (будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання тощо), оборотні засоби, а також інші цінності, вартість яких відображається у зведеному балансі централізованої бухгалтерії відділу освіти Рокитнівської районної державної адміністрації.

7.2.Майно закладу освіти є власністю територіальної громади Рокитнівського району і належить їй відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і Статуту закладу освіти.

7.3.Заклад освіти відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

7.4.Заклад освіти не  має права продавати або передавати іншим підприємствам, установам та організаціям надані йому приміщення, будинки, споруди, майно, обладнання та інші матеріальні цінності, обмінювати їх, надавати  безкоштовно у тимчасове користування або у позику, а також списувати їх з балансу без погодження із засновником. Збитки, завдані  закладу освіти внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

7.5.Для забезпечення освітнього процесу з дотриманням діючих нормативів база закладу освіти, крім приміщень груп,  спалень, класних приміщень та навчальних кабінетів, може включати майстерні (слюсарна, столярна, кабінет обслуговуючої праці), а також спортивний, актовий і читальний зали, бібліотеку, медичний,  комп'ютерний кабінети, їдальню,  приміщення навчально-допоміжного персоналу  тощо.

7.6.Повноваження засновника:

- здійснює контроль за роботою закладу освіти щодо забезпечення збереження та ефективного використання комунального  майна, закріпленого за ним;

- здійснює контроль за якістю проведення інвентаризації основних фондів;

-   здійснює контроль за рухом та списанням основних засобів;

-   інші повноваження передбачені чинним законодавством.

7.7.Заклад освіти має земельну ділянку, де розміщені стадіон, спортивні, ігрові майданчики, господарські будівлі тощо.

        

VIІІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

8.1.Фінансування закладу освіти здійснюється його засновником відповідно до встановленого законодавством порядку.

8.2.Фінансово-господарська діяльність закладу освіти здійснюється на основі кошторису відповідно до законодавчих та інших нормативно-правових актів.

8.3.Джерела формування кошторису закладу освіти :

-  кошти засновника;

- кошти районного та державного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування дошкільної, загальної середньої освіти з урахуванням специфіки та змісту роботи закладу освіти;

-  кошти юридичних та фізичних осіб;

-  кошти, отримані за надання платних додаткових освітніх послуг;

- доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, від здавання в оренду приміщень, споруд, обладнання; оренда  приміщень закладу освіти допускається, якщо вона не погіршує умов навчання учнів та роботи педагогічних працівників;

- благодійні внески юридичних і фізичних осіб.

8.4.За рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування  закладу освіти  можуть виділятися додаткові бюджетні кошти на освітню роботу з вихованцями.

8.5.Заклад освіти  може  мати свій рахунок у банку.

8.6.Контроль за правильним  витрачанням коштів фонду здійснюють рада закладу освіти, органи державної виконавчої влади або органи місцевого самоврядування.

8.7.Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі освіти  визначається законодавством та нормативно-правовими актами  Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані заклади освіти.

8.8.Звітність закладу освіти встановлюється відповідно до вимог законодавства.

8.9.Заклад освіти має право згідно із законодавством купувати і орендувати необхідне обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичних осіб;  фінансувати за рахунок власних коштів заходи,  що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.    

8.10. Працівники закладу освіти,  вихованці, учні та їх батьки або, особи, які їх замінюють, згідно із законодавством несуть матеріальну відповідальність за псування будівлі закладу освіти, споруд, меблів, обладнання, іншого майна.

 

ІX. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

9.1.Заклад освіти, за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

9.2.Заклад освіти  має право відповідно до законодавства укладати угоди про співробітництво з закладами освіти, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.

9.3.Участь закладу освіти в міжнародних програмах,  проектах учнівських та педагогічних обмінах здійснюється відповідно до чинного  законодавства.

 

X.КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

10.1.Державний контроль за діяльністю закладу освіти здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері дошкільної та загальної середньої освіти.

10.2.Державний контроль за діяльністю закладу освіти здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція закладів освіти інші центральні органи виконавчої влади, та їх територіальні органи.

10.3.Центральний орган із забезпечення якості освіти та його  територіальні органи діють на підставі, в межах повноважень та у спосіб, визначені Законом України  «Про освіту» та іншими  законами України.

10.4.Центральний орган із забезпечення якості освіти та його  територіальні  органи проводять інституційний аудит закладу освіти відповідно до закону про освіту, який проводиться не частіше 1 разу на десять років у порядку,  встановленому Міністерством освіти і науки України.

 

XІ. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ, ЛІКВІДАЦІЯ АБО

РЕОРГАНІЗАЦІЯ

11.1.Припинення діяльності закладу освіти відбувається в результаті передачі всього майна, прав та обов’язків іншим юридичним особам – правонаступникам або в результаті ліквідації.

      

Авторські права © 2016, © Рокитнiвська районна рада. Усі права захищені. Ι Карта сайту Ι Вхід на сайт Ι