№444 від 24.07.2019 Про Програму розвитку освіти Рокитнівського району на 2019 – 2021 роки

УКРАЇНА

Рокитнівська районна рада

Рівненської області

сьоме скликання

(тридцять восьма сесія)

 

 

 

РІШЕННЯ

 

24 липня 2019  року                                                                                      № 444

Про Програму розвитку освіти Рокитнівського

району на 2019 2021 роки

          Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, схваленої Указом Президента України від 25.06.2013  № 344/2013, враховуючи лист Рокитнівської райдержадміністрації від 03.07.2019 № 2446/02-23/19, за погодженням з постійними комісіями та президією районної ради, районна рада

вирішила:

  1. Затвердити Програму розвитку освіти Рокитнівського району на 20192021 роки, схвалену розпорядженням голови Рокитнівської райдержадміністрації  від 21.06.2019 № 141 (далі - Програма), що додається.
  2. Відділу освіти Рокитнівської РДА забезпечити виконання завдань, викладених у Програмі.
  3. Фінансовому управлінню Рокитнівської РДА при формуванні районного бюджету та внесенні до нього змін передбачати кошти на відповідні роки для реалізації заходів Програми в межах наявних фінансових ресурсів.
  4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, духовності, охорони здоров’я, фізичної культури та спорту, у справах молоді, ветеранів, інвалідів.

Голова районної ради                                                                                А. Кінчур

 


С х в а л е н о

Розпорядження

голови Рокитнівської

райдержадміністрації

21.06.2019 № 141

 

З а т в е р д ж е н о

Рішення Рокитнівської

районної ради

 

24.07.2019  № 444

Програма розвитку освіти

Рокитнівського району на 2019 – 2021 роки

 

Загальні положення

 

Програма розвитку освіти Рокитнівського району на 2019 – 2021 роки визначає мету, зміст, завдання та проблеми галузі освіти, конкретизує перелік основних напрямів і заходів з реалізації стратегічних завдань, прогнозовані обсяги фінансового забезпечення. 

Підставою для розроблення Програми є подальший розвиток системи освіти в районі та завершення терміну дії Програми розвитку освіти  Рокитнівського району на 2016 – 2018 роки.

Розроблення Програми зумовлено необхідністю:

модернізації системи освіти району, переорієнтації на забезпечення якісної освіти та справедливого доступу до неї, реалізації принципу безперервної освіти;

забезпечення доступу кожної дитини до дошкільної освіти шляхом урізноманітнення форм її здобуття, відкриття додаткових груп у функціонуючих закладах дошкільної освіти; 

забезпечення учням якісної освіти та справедливого доступу до неї в обсягах, визначених державними освітніми стандартами, здійснення та удосконалення мережі закладів загальної середньої освіти з малою наповнюваністю учнів відповідно до демографічних, економічних, соціальних перспектив розвитку громад, потреб громадян та суспільства; урізноманітнення моделей організації освіти, зокрема для сільських дітей; 

покращення якості освітнього процесу та корекційно-відновлювальної роботи;

створення нового освітнього простору;

удосконалення інформаційно-комунікаційного освітнього середовища;

створення умов для здобуття якісної позашкільної освіти;

підвищення соціального статусу працівників освітньої галузі.

 

 

Мета та основні завдання Програми

 

Метою Програми є забезпечення розвитку системи освіти району та створення умов для якісної освіти і справедливого доступу до неї, що відповідає актуальним і перспективним запитам особистості, суспільства і держави, міжнародним критеріям.

Основними завданнями Програми є:

розвиток освітньої системи та зміни, які сприятимуть підвищенню її якості та ефективності;

забезпечення права на освіту та створення рівних можливостей для здобуття якісної освіти відповідно до потреб громадян;

розвиток системи безперервної освіти та навчання впродовж життя;

формування соціально активної, відповідальної та толерантної особистості, яка усвідомлює свою приналежність до українського народу, європейської цивілізації;

забезпечення громадянського, національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

Джерела фінансування

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюватиметься в установленому порядку за рахунок видатків районного та місцевих бюджетів, інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

У 2019 – 2021 роках видатки на виконання Програми здійснюватимуться   виконавцями в межах асигнувань, передбачених на відповідні роки.

Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми покращить умови доступу до отримання якісної освіти за рахунок випереджувального розвитку закладів освіти регіону відповідно до сучасних викликів, зокрема забезпечить:

створення умов для здобуття всіма дітьми дошкільної освіти;

створення рівних умов та можливостей для здобуття громадянами повноцінної освіти, особистісного розвитку і творчої самореалізації;

підвищення рівня якості навчання та виховання, що позитивно вплине на рівень кваліфікації, компетентності та відповідності фахівців усіх напрямів підготовки і перепідготовки кадрів, упровадження новітніх педагогічних та інформаційних технологій;

удосконалення змісту та технологій освіти;

впровадження інформаційно-комунікаційних технологій;

залучення громадян району до національної культури, зміцнення моралі і духовності, формування у дітей та молоді національних світоглядних позицій, патріотизму;

підвищення професіоналізму та соціального статусу педагогічних і науково-педагогічних працівників;

приведення структури позашкільної освіти у відповідність до запитів населення;

забезпечення необхідним корекційним обладнанням, сучасними навчально-методичними засобами індивідуального та інклюзивного навчання закладів загальної та спеціальної освіти, логопедичних пунктів;

покращення матеріально-технічного забезпечення освітніх установ. 

 

Заступник голови районної ради                                                          С. Пахнюк