№436 від 17.05.2019 Про Районну соціальну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року

УКРАЇНА                      

Рокитнівська районна рада

Рівненської області

Сьоме скликання

(тридцять п’ята (позачергова) сесія)

РІШЕННЯ

 

від 17 травня 2019 року                                                                               № 436

Про Районну соціальну програму

«Національний план дій щодо реалізації

Конвенції ООН про права дитини»

на період до 2021 року

                        Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  від 30 травня 2018 року № 453 «Про затвердження Державної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року», з метою ефективного виконання заходів Районної соціальної програми, враховуючи клопотання Рокитнівської районної державної адміністрації від 27 березня 2019 року №1134/02-23/19, за погодженням з постійними комісіями та президією районної ради, районна рада

в и р і ш и л а

  1. Затвердити Районну соціальну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року (далі – Програма), схвалену розпорядженням голови райдержадміністрації              від 12 березня 2019 року № 59, що додається.
  2. Районній державній адміністрації забезпечити організацію та виконання заходів Програми.
  3. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації при формуванні районного бюджету передбачати кошти на реалізацію програми у межах наявних фінансових ресурсів.
  4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, податкової та цінової політики, соціального захисту населення (Кравчук О.І.).

 Голова районної ради                                                                        А. Кінчур

 

Розпорядження голови Рокитнівської             Рішення Рокитнівської районної райдержадміністрації                                        районної ради

від 12 березня  2019 року № 59                    від 17.05.2019 № 436

 

РАЙОННА соціальна програма

«Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року

Мета Програми

Метою Програми є забезпечення послідовної імплементації положень Конвенції ООН про права дитини, розбудови ефективної системи захисту прав та інтересів дитини на рівні територіальної громади в умовах децентралізації, створення дружнього до дітей середовища відповідно до міжнародних стандартів та пріоритетів Стратегії Ради Європи з прав дитини                             (2016 - 2021 роки), а також досягнення Цілей Сталого Розвитку, затверджених Резолюцією Організації Об’єднаних Націй 70/1 «Перетворення нашого світу: Порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року», у частині дотримання прав дітей.

Шляхи і способи розв’язання проблеми

Забезпечення раціонального використання ресурсів Програми та розв’язання проблеми передбачається шляхом концентрації зусиль органів державної влади і громадянського суспільства та здійснення комплексу заходів, спрямованих на виконання таких пріоритетів:

створення сприятливих умов для життя та розвитку дитини, а саме:

забезпечення дитини якісною медичною допомогою від народження, у тому числі запровадження програм профілактики захворювань;

удосконалення превентивних заходів, спрямованих на формування здорового способу життя підростаючого покоління;

створення ефективного, доступного та доброзичливого освітнього середовища, спрямованого на розвиток дитини, її талантів, розумових і фізичних здібностей; забезпечення доступу до якісної освіти, насамперед у сільській місцевості;

забезпечення духовного, морального і культурного розвитку дитини;

інтеграція дітей, які утримуються в інтернатних закладах, у соціальний простір територіальної громади;

забезпечення рівних можливостей для всіх дітей, а саме:

удосконалення системи захисту прав та інтересів дітей з інвалідністю, інтегрування їх у соціум; впровадження інтегрованих послуг для дітей зазначеної категорії в територіальній громаді;

зміцнення системи захисту прав та інтересів дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

забезпечення прав дітей-іноземців, дітей національних меншин та дітей, розлучених із сім’єю, які не є громадянами України у тому числі  дітей-біженців та дітей, які потребують додаткового захисту;

створення умов для всебічного розвитку дітей із сільської місцевості;

зміцнення інституту сім’ї та формування відповідального батьківства, а саме:

підвищення рівня адресності соціальної підтримки малозабезпечених сімей з дітьми;

запровадження у територіальних громадах широкого спектру превентивних послуг з метою забезпечення рівного доступу до соціальних послуг за потребою;

забезпечення догляду та виховання дітей, у тому числі дітей з інвалідністю, в сім’ях або в умовах, максимально наближених до сімейних, реформування та реорганізація інтернатних закладів;

посилення роботи з профілактики бездоглядності та безпритульності дітей;

запровадження раннього виявлення сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм своєчасної та ефективної соціальної допомоги;

удосконалення соціально-педагогічної роботи з формування відповідального батьківства, сімейних цінностей у підлітків, підготовка молоді до сімейного життя;

забезпечення захисту дітей від насильства, а саме:

формування політики громадської нетерпимості до всіх форм насильства над дітьми в суспільстві;

створення системи ефективної профілактики та протидії домашньому насильству над дітьми;

здійснення заходів щодо  протидії найгіршим формам дитячої праці, проституції та порнографії; захисту дітей від експлуатації, сексуального насильства і торгівлі людьми;

активізація інформаційно-просвітницької роботи із запобігання усіх форм насильства над дітьми;

створення системи правосуддя, дружнього до дитини, а саме:

впровадження дієвих форм і методів профілактики вчинення правопорушень дітьми;

удосконалення системи захисту прав та інтересів дітей, які вчинили правопорушення;

врахування найкращих інтересів та думки дитини під час прийняття рішень, а саме:

забезпечення ефективної взаємодії між громадськими організаціями та органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підтримка дитячих ініціатив;

залучення громадянського суспільства до вирішення питань, пов’язаних із забезпеченням найкращих інтересів дитини;

створення безпечного інформаційного простору для дітей, а саме:

забезпечення захисту персональних даних дитини та іншої конфіденційної інформації про неї, забезпечення безпеки дітей в інформаційному просторі;

формування політики запобігання проявам радикалізму, расизму, ксенофобії та іншим формам екстремізму дітей;

впровадження системи соціально-педагогічної роботи з батьками з питань безпеки дітей в інформаційному просторі;

активізація ролі територіальної громади у вирішенні питань забезпечення прав дітей в умовах децентралізації, а саме:

формування громади, доброзичливої до дітей;

удосконалення співробітництва з міжнародними організаціями у сфері забезпечення прав дітей.

Завдання і заходи

Завдання та заходи з виконання Програми наведено в додатку.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

поліпшити становище сімей з дітьми, мінімізувати ризики неналежного виховання дітей у сім’ях та вилучення з них дітей;

створити дружнє до дітей середовище в суспільстві відповідно до міжнародних зобов’язань;

забезпечити доступність дітей до всіх видів якісної медичної допомоги починаючи з народження;

забезпечити розвиток ефективного, доступного та доброзичливого освітнього середовища, спрямованого на розвиток дитини, її талантів, розумових і фізичних здібностей;

реалізувати право кожної дитини-сироти і дитини, позбавленої батьківського піклування, на виховання в сім’ї;

оптимізувати систему захисту прав та інтересів дітей, які постраждали від жорстокого поводження, зокрема експлуатації та  сексуального насильства, забезпечивши охоплення 100 відсотків таких дітей необхідною допомогою;

забезпечити раннє виявлення соціальних проблем, запобігання порушенням прав дитини шляхом удосконалення системи соціальних послуг у територіальних громадах;

запровадити дієвий механізм урахування думки дитини під час розв’язання питань, що стосуються її життя, збільшивши кількість дітей, охоплених різними формами громадської діяльності.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів районного бюджету та інших джерел, незаборонених законодавством.

Обсяг видатків, необхідних для виконання Програми визначається щороку під час формування районного бюджету на відповідний рік та при внесенні змін до них з урахуванням фінансових можливостей.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми з районного бюджету становить у 2019 році – 6,0 тис. гривень, 2020 році – 6,0 тис. гривень, 2021 році –              6,0 тис. гривень.

Заступник голови районної ради                                                         С. Пахнюк

Додаток
до Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Районної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року

Найменування завдання

Наймену-вання показника

Значення показника

Найменування заходу

Відповідальні за

виконання

Джерела фінансу-вання (обласний, місцевий бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис.гривень

У тому числі за роками

усього

у тому числі за роками

2019

2020

2021

2019

2020

2021

I. Створення сприятливих умов для життя та розвитку дитини

1. Забезпечення дитини якісною медичною допомогою від народження, у тому числі запровадження програм профілактики захворювань

         

1) впровадження в медичну практику системи катамнестичного спостереження за новонародженими та дітьми віком до трьох років, у яких наявний ризик порушення усіх сфер розвитку та ризик розвитку хронічних захворювань

відділ з питань цивільного захисту та  охорони здоров’я районної державної адміністрації,  виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднані територіальні громади (за згодою)

         
           

2) продовження впровадження в регіоні інтегрованого ведення хвороб у дітей до п’ятирічного віку та інших вікових груп з метою зниження рівня дитячої захворюваності та смертності

відділ з питань цивільного захисту та  охорони здоров’я районної державної адміністрації

         
           

3) проведення скринінгових досліджень на тяжкі спадкові захворювання новонароджених

відділ з питань цивільного захисту та  охорони здоров’я районної державної адміністрації

         
           

4) проведення акції з інформування населення про переваги виключно грудного вигодовування

відділ з питань цивільного захисту та  охорони здоров’я районної державної адміністрації

         
           

5) проведення для дітей та їх батьків навчання з питань самоконтролю за цукровим діабетом, а також регулярних семінарів на відповідну тему для лікарів, дітей та їх батьків

відділ з питань цивільного захисту та  охорони здоров’я районної державної адміністрації

         
           

6) сприяння підвищенню рівня обізнаності медичних працівників і батьків з питань профілактики, діагностики та лікування захворювань дитячого віку, в тому числі з рідкісними (орфанними) захворюваннями шляхом забезпечення організації виступів фахівців у засобах масової інформації

відділ з питань цивільного захисту та  охорони здоров’я районної державної адміністрації

         
           

7) продовження роботи із створення та забезпечення функціонування  центру (відділення і кабінету) медико-соціальної допомоги дітям та молоді «Клініка, дружня до молоді»

відділ з питань цивільного захисту та  охорони здоров’я районної державної адміністрації

         

2. Удосконалення превентивних заходів, спрямованих на формування здорового способу життя підростаючого покоління

частка охоплених учнів 5 - 9 класів, відсотків

100

100

100

100

формування в учнів 5 - 9 класів свідомого ставлення до свого життя і здоров’я, удосконалення навчання життєвим навичкам на компетентнісних засадах у межах предмета “Основи здоров’я”, формування здоров’я зберігаючої компетентності шляхом реалізації у предметах інваріантної складової навчальних планів наскрізної змістової лінії “Здоров’я і безпека” з використанням сучасних інформаційних технологій

відділ освіти районної державної адміністрації,  виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднані територіальні громади (за згодою)

         

3. Створення ефек-тивного, доступ-ного та доброзич-ливого освітнього середовища, спря-мованого на роз-виток дитини, її талантів, розум-ових і фізичних здібностей; забез-печення доступу до якісної освіти, насамперед у сіль-ській місцевості

частка дітей з особливи-ми освітніми потребами, охоплених інклюзив-ною освітою, відсотків

20

20

20

20

1) забезпечення дітей з особливими освітніми потребами місцями у закладах дошкільної освіти

відділ освіти районної державної адміністрації,  виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднані територіальні громади (за згодою)

         
 

-“-

20

20

20

20

2) забезпечення інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти

-“-

         

4. Забезпечення духовного, морального і культурного розвитку дитини

         

1) сприяння у створенні умов для забезпечення потреби дітей та молоді у творчій самореалізації, їх інтелектуального, духовного, фізичного розвитку

відділ культури  районної державної адміністрації,  виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднані територіальні громади (за згодою)

         
           

2) залучення дітей до заняття в любительських об’єднаннях і клубах
за інтересами, художній самодіяльності, музичних, театральних студіях

-“-

         
           

3) проведення культурно-мистецьких акцій, спрямованих на вивчення народних традицій, звичаїв, обрядів з метою виховання та всебічного розвитку підростаючого покоління на основі національних традицій

-“-

         

5. Інтеграція дітей, які утримуються в інтернатних закладах, у соціальний простір територіальної громади

         

проведення профорієнтаційної роботи з майбутніми випускниками, вихованцями інтернатних закладів

Рокитнівська районна філія Рівненського обласного центру зайнятості

         

II. Забезпечення рівних можливостей для всіх дітей

6. Зміцнення системи захисту прав та інтересів дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

         

1) забезпечення контролю за веденням обліку нерухомого майна дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, яке належить їм на праві власності або користування, його збереженням, використанням та поверненням у придатному для проживання стані, в тому числі майна, над яким установлено опіку

 служба у справах дітей районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднані територіальні громади  (за згодою)

         
           

2) проведення обліку та аналізу інформації щодо нерухомого майна дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, яке належить їм на праві власності або користування, його збереження, використання та повернення у придатному для проживання стані, в тому числі майна, над яким установлено опіку

-“-

         
 

частка законних представни-ків дітей, охоплених роз’ясню-вальною роботою, відсотків

100

100

100

100

3) проведення роз’яснювальної  роботи серед опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів стосовно дотримання  законодавства в частині захисту житлових і майнових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування (своєчасна передача житла у власність дітей, оформ-лення спадщини тощо)

-“-

         

7. Забезпечення прав дітей-іноземців, дітей національних меншин та дітей, розлучених із сім’єю, які не є громадянами України, у тому числі дітей-біженців та дітей, які потребують додаткового захисту

частка дітей, розлучених із сім’єю, тимчасово влаштова-них та забезпече-них законним представни-ком для захисту їх прав, відсотків

100

100

100

100

сприяння забезпеченню законного представництва дітей, розлучених із сім’єю, їх своєчасного тимчасового влаштування відповідно до найкращих інтересів дітей

Рокитнівський районний сектор державної міграційної служби України у Рівненській області, служба у справах дітей районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднані територіальні громади  (за згодою)

         

8. Створення умов для всебічного розвитку дітей із сільської місцевості

         

1) створення умов для вступу дітей до музичної школи  сільської місцевості

відділ  культури районної державної адміністрації, відділ освіти районної державної  адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднані територіальні громади  (за згодою)

         
           

2) надання бібліотечними закладами безкоштовної інформаційної та консультативної допомоги у сільській місцевості

-“-

         
           

3) сприяння діяльності фахівців із соціальної роботи відповідно до потреб територіальної громади

районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднані територіальні громади (за згодою)

         

III. Зміцнення інституту сім’ї та формування відповідального батьківства

9. Підвищення рівня адресності соціальної підтримки малозабезпечених сімей з дітьми

         

впровадження механізмів  самозайнятості працездатних непрацюючих осіб з малозабезпечених сімей та залучення їх до громадських робіт

Рокитнівська районна філія Рівненського обласного центру зайнятості, виконавчі комітети сільських, селищних рад міст, об’єднані територіальні громади  (за згодою)

         

10. Запровадження в територіальних громадах широкого спектру превентивних послуг з метою забезпечення рівного доступу до соціальних послуг за потребою

частка охоплених дітей, відсотків

100

100

100

100

1) забезпечення дітям рівного доступу до необхідних соціальних послуг на рівні територіальних громад відповідно до індивідуальних потреб дівчат і хлопців

управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднані територіальні громади  (за згодою)

         
 

кількість  семінарів

3

1

1

1

2) забезпечення участі спеціалістів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, фахівців об’єднаних територіальних громад у  семінарі  з питань створення та забезпечення діяльності сімей опікунів, піклувальників, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу

 районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

         
 

кількість заходів

18

6

6

6

3)забезпечення участі у навчанні для кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, наставники, патронатні вихователі

 районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей районної  державної адміністрації

         
 

кількість заходів

12

4

4

4

4) забезпечення участі у  навчанні з підвищення виховного потенціалу прийомних батьків та батьків-вихователів

районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

         

11. Забезпечення догляду та вихо-вання дітей, у тому числі дітей з інва-лідністю, в сім’ях або в умовах, максимально наближених до сімейних, реформування та реорганізація інтернатних закладів

         

1) сприяння в реалізації права  кожної дитини-сироти  і дитини, позбавленої батьківського піклування, з інвалідністю на виховання в сім’ї

служба у справах дітей районної державної адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднані територіальні громади (за згодою)

         
 

кількість проведених семінарів

3

1

1

1

2) проведення семінарів для спеціалістів сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад  з питань забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу

служба у справах дітей районної державної адміністрації

районний бюджет

1,2

0,4

0,4

0,4

 

кількість проведених семінарів

3

1

1

1

3) проведення семінарів для працівників сільських, селищних рад, об”єднаних територіальних громад з питань надання психологічно-реабілітаційної допомоги сім’ям та дітям у разі виявлення кризи у стосунках усиновлювачів та дитини, з метою попередження скасування усиновлень

служба у справах дітей районної  державної адміністрації

районний бюджет

1,2

0,4

0,4

0,4

 

кількість проведених заходів

12

4

4

4

4) проведення широкої інформаційної кампанії із залученням засобів масової інформації з питань пропагування влашту-вання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімей опікунів, піклувальників, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу

служба у справах дітей районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднані територіальні громади (за згодою)

районний бюджет

4,5

1,5

1,5

1,5

 

частка сімей, які усиновили дитину з інвалід-ністю, охоп-лених соціа-льними послугами відповідно до потреби, відсотків

100

100

100

100

5) надання соціальних послуг сім’ям, які усиновили, взяли на виховання дітей з інвалідністю

районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднані територіальні громади (за згодою)

         
 

частка дітей, які перебува-ють на регіональ-ному обліку з усинов-лення, відсотків

100

100

100

100

6) забезпечення доступу населення до повної та об’єктивної інформації з питань усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

служба у справах дітей районної державної адміністрації

         

12. Посилення роботи щодо профілактики бездоглядності та безпритульності дітей

частка дітей, які самовільно залишили місце постійного перебуван-ня, у тому числі заклади інституцій-ного догляду та виховання дітей, відсотків

3

1

1

1

1) проведення профілактичної роботи із запобігання самовільному залишенню дітьми місця проживання, у тому числі закладів інституційного догляду та виховання дітей

служба у справах дітей районної державної адміністрації, відділ освіти районної державної адміністрації, Рокитнівське відділення поліції Сарненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднані територіальні громади (за згодою)

районний бюджет

1,5

0,5

0,5

0,5

           

2) проведення профілактичних заходів з метою попередження вчинення дітьми адміністративних і кримінальних правопорушень, втягнення їх у протиправну діяльність, інших негативних проявів у підлітковому середовищі, а також виявлення дітей, які залишилися без батьківського піклування

служба у справах дітей районної державної адміністрації, відділ освіти районної державної адміністрації, Рокитнівське відділення поліції Сарненського відділу поліції головного управління Національної поліції в Рівненській області,  виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднані територіальні громади (за згодою)

         

13. Запровадження раннього виявлення сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах та надання їм своєчасної та ефективної соціальної допомоги

         

забезпечення надання соціальних послуг, відповідно до потреб, сім’ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах

районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднані територіальні громади (за згодою)

         

14. Удосконалення соціально-педаго-гічної роботи з формування відпо-відального батьків-ства, сімейних цінностей у підліт-ків, підготовка молоді до сімей-ного життя

кількість проведених семінарів, тренінгів

12

4

4

4

1) підвищення рівня культури сімейних стосунків і відповідальності батьків за виконання своїх обов’язків шляхом активізації участі батьків у семінарах, тренінгах

служба у справах дітей районної державної адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділ освіти районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних рад

         
           

2) проведення культурно-мистецьких та освітніх акцій, фестивалів, конкурсів, що популяризують сімейні цінності

-“-

         

IV. Захист дітей від насильства

15. Формування політики громадської нетерпимості до всіх форм насильства над дітьми в суспільстві

         

1) проведення широкомасштабних інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на формування громадянської небайдужості до усіх форм насильства та жорстокого поводження з дітьми

служба у справах дітей районної державної адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,виконавчі комітети сільських, селищних рад

         
           

2) організація навчання фахівців, які здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, у тому числі щодо дітей

управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, служба у справах дітей районної державної адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднані територіальні громади (за згодою)

         
 

кількість виготовле-них та розповсюд-жених інформаційно-просвіт-ницьких матеріалів

60

20

20

20

3) виготовлення та поширення інформаційно-просвітницьких матеріалів (плакати, буклети), з метою розвитку та підтримки сім’ї, формування здорового способу життя та відповідального батьківства,  запобігання насильству в сім’ї

служба у справах дітей районної державної адміністрації, управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

районний бюджет

6,0

2,0

2,0

2,0

 

кількість семінарів

12

4

4

4

4) забезпечення участі  у щорічних обласних тематичних семінарах для директорів, спеціалістів районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, фахівців об’єднаних територіальних громад з питань підтримки та соціального захисту сімей з дітьми, у тому числі щодо запобігання та протидії домашньому насильству

районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

         

16. Удосконалення заходів щодо протидії найгіршим формам дитячої праці, проституції та порнографії. Захист дітей від експлуатації, сексуального насильства та торгівлі людьми

кількість проведенихзаходів

18

6

6

6

1) забезпечення  організації та проведення профілактичних заходів із запобігання торгівлі дітьми

служба у справах дітей районної державної адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднані територіальні громади (за згодою)

районний бюджет

3,0

1,0

1,0

1,0

           

2) проведення широкомасштабних інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на підвищення рівня обізнаності щодо запобігання втягнення дітей до торгівлі людьми, сексуальної експлуатації та сексуального насильства

служба у справах дітей районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднані територіальні громади (за згодою)

         
           

3) проведення заходів для підвищення рівня обізнаності дітей та роботодавців щодо додержання законодавства про працю неповнолітніх та недопущення використання найгірших форм дитячої праці

Рокитнівська районна філія Рівненського обласного центру зайнятості, служба у справах дітей районної державної адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднані територіальні громади (за згодою)

         

17. Активізація інформаційно-просвітницької роботи із запобігання усім формам насильства над дітьми

         

1) проведення превентивних заходів щодо запобігання насильству над дітьми у суспільстві (у громадах, дитячих колективах, закладах тощо)

відділ освіти районної державної адміністрації, служба у справах дітей районної державної адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднані територіальні громади (за згодою)

         
 

кількість закладів післядип-ломної педагогічної освіти та вищих навчальних закладів, які забезпе-чують інтеграцію курсу

3

1

1

1

2) забезпечення інтеграції навчальних курсів “Вчимося жити разом” до програм післядипломної/
додипломної підготовки вчителів та програм навчання дітей у дошкільних та середніх закладах освіти

відділ освіти районної державної адміністрації

         

V. Створення системи правосуддя, дружнього до дитини

18. Впровадження дієвих форм і методів профілактики вчинення правопорушень дітьми

кількість проведенихзаходів

3

1

1

1

1) здійснення заходів з  активізації профілактичної роботи з метою запобігання правопорушенням у дитячому середовищі шляхом запровадження у практику інноваційних методів та форм роботи з дітьми, схильними до правопорушень

Рокитнівське відділення поліції Сарненького відділу поліції  Головного управління Національної поліції в Рівненській області, відділ освіти районної державної адміністрації, служба у справах дітей районної державної адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднані територіальні громади (за згодою)

районний бюджет

0,6

0,2

0,2

0,2

           

2) забезпечення організації діяльності уповноважених спеціалізованих підрозділів захисту дітей Національної поліції відповідно до вимог міжнародного законодавства у сфері ювенальної юстиції. Впровадження новітніх форм і методів превентивної роботи з урахуванням європейських практик роботи з дітьми, які перебувають у конфлікті із законом

Рокитнівське відділення поліції Сарненького відділу поліції  Головного управління Національної поліції в Рівненській області

         

19. Удосконалення системи захисту прав та інтересів дітей, які вчинили правопорушення

         

1) забезпечення надання соціальних послуг відповідно до потреб дітям, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, а також звільненим від пода-льшого відбування зазначених видів покарань з підстав, передбачених законом, надання інших соціальних послуг відповідно до потреб

 служба у справах дітей районної державної адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднані територіальні громади (за згодою)

         
           

забезпечення надання соціальних послуг, відповідно до потреб,  сім’ям, в яких  діти перебувають/перебували у конфлікті з законом

 районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних рад , об’єднані територіальні громади (за згодою)

         

VI. Врахування найкращих інтересів та думки дитини під час прийняття рішень

20. Удосконалення механізмів урахування думки дитини під час вирішення питань, що стосуються її життя

         

1) сприяння розвитку учнівського врядування, дитячого громадського руху, пошук нових форм, методів і моделей його організації, поширення кращого педагогічного досвіду

відділ освіти районної державної адміністрації,  виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднані територіальні громади (за згодою)

         
           

2) продовжити практику підтримки інститутів громадянського суспільства в реалізації заходів, метою яких є вивчення думки дітей та молоді з актуальних для них питань

відділ у справах молоді та спорту районної державної адміністрації

         

VII. Забезпечення захисту прав та інтересів дитини в умовах воєнних дій чи збройного конфлікту

21. Впровадження комплексних заходів щодо створення умов повноцінного життя та соціально-психологічної реабілітації дітей, які постраждали від воєнних дій чи збройного конфлікту, та дітей, розлучених із сім’єю, які не є громадянами України та потребують міжнародного захисту

         

створення умов на місцевому рівні для медичної, психологічної, педагогічної реабілітації та соціальної реінтеграції дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

служба у справах дітей районної державної адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  відділ освіти  районної державної адміністрації, відділ з питань цивільного захисту та  охорони здоров’я районної державної адміністрації виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднані територіальні громади (за згодою)

         

VIII. Створення безпечного інформаційного простору для дітей

22. Забезпечення захисту персональних даних дитини та іншої конфіденційної інформації про неї, забезпечення безпеки дітей в інформаційному просторі

         

проведення інформаційно-роз’яснювальної  роботи серед батьків або осіб, які їх замінюють, щодо безпечного використання дітьми інформаційних ресурсів

відділ освіти  районної державної адміністрації, служба у справах дітей районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднані територіальні громади (за згодою)

         

23. Впровадження системи соціально-педагогічної роботи з батьками з питань безпеки дітей в інформаційному просторі

         

1) проведення соціально-педагогічної роботи з батьками з питань безпеки дітей в інформаційному просторі

відділ освіти районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднані територіальні громади (за згодою)

         
           

2) висвітлення у засобах масової інформації проблем дітей та молоді, шляхи їх вирішення з метою створення позитивного інформаційного поля і запобігання впливу на свідомість дітей інформації негативного спрямування з елементами жорстокості, насильства та сексуальної розпусти

Рокитнівське відділення поліції Сарненького відділу поліції  Головного управління Національної поліції в Рівненській області

         
           

3) вивчення досвіду євро-пейських країн у питаннях захисту дітей від шкідли-вого контенту, що може поширюватися засобами масової інформації

служба у справах дітей районної державної адміністрації

         

IX. Активізація ролі територіальної громади у вирішенні питань забезпечення прав дітей в умовах децентралізації

24. Формування громади, доброзичливої до дітей

         

забезпечення діяльності посадових осіб, відповіда-льних за захист прав дітей, у структурах виконавчих органів рад об’єднаних територіальних громад

об’єднані територіальні громади (за згодою)

         

Усього за Програмою

кількість заходів

96

32

32

32

   

районний бюджет

18,0

6,0

6,0

6,0

 

кількість виготовле-них та

60

20

20

20

             
 

розповсю-джених інформацій-но-просвіт- ницьких матеріалів

                     
                                       

Календар публікацій

Жовтень 2020
Пн Вт Ср Чр Пт Сб Нд
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

      

Авторські права © 2016, © Рокитнiвська районна рада. Усі права захищені. Ι Карта сайту Ι Вхід на сайт Ι