ПОЛОЖЕННЯ про виконавчий апарат Рокитнівської районної ради

        Додаток

до розпорядження

голови районної ради

від   29.06.2017 № 31

ПОЛОЖЕННЯ

про виконавчий апарат Рокитнівської районної ради

  1. Загальні положення

1.1. Виконавчий апарат районної ради утворюється районною радою за поданням голови районної ради і діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.2. Виконавчий апарат районної ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законами.

1.3. У своїй діяльності виконавчий апарат керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями районної ради та розпорядженнями голови районної ради, Регламентом роботи районної ради та цим Положенням.

1.4. Виконавчий апарат у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє зі структурними підрозділами райдержадміністрації, апаратом обласної ради, виконавчими органами  сільських та селищних рад.

1.5. Після закінчення терміну або дострокового припинення повноважень районної ради виконавчий апарат продовжує виконувати свої обов'язки. У разі зміни радою структури і чисельності виконавчого апарату відповідні працівники звільняються з роботи згідно з чинним законодавством.

Обрання нового складу районної ради, її керівників не є підставою для припинення служби посадовими особами виконавчого апарату ради, крім радників, що можуть бути звільнені в порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

  1. Основні функції виконавчого апарату

Виконавчий апарат відповідно до покладених на нього завдань:

2.1. Розробляє і здійснює заходи з підготовки і проведення сесій районної ради, засідань її постійних комісій, президії районної ради, Координаційно-консультативної ради з питань місцевого самоврядування при голові районної ради, семінарів, нарад тощо.

2.2. Організовує і бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню радою взаємодії і зв'язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

2.3. Опрацьовує документи, що надходять до районної ради, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти доручень голови та заступника голови районної ради.

2.4. Забезпечує взаємозв'язок голови районної ради, його заступника, голів постійних комісій з районною державною адміністрацією, територіальними громадами, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністраціями підприємств, установ, організацій і громадянами.

2.5. Опрацьовує проекти рішень районної ради та розпоряджень голови районної ради, інші документи нормативно-правового характеру, що подаються на підпис керівництву на відповідність законодавству.

2.6. Здійснює опрацювання проектів розпоряджень, розробляє за дорученням голови районної ради проекти розпоряджень із організаційних та кадрових питань.

2.7. Бере участь у розробці планів та організації навчання депутатів районної ради та  спеціалістів виконавчого апарату районної ради.

2.8. За дорученням голови районної ради проводить аналіз роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку, що визначені законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи.

2.9. Здійснює правове забезпечення діяльності районної ради, надає методичну та іншу практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства структурними підрозділами виконавчого апарату та посадовими особами; готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних і кадрових питань, що розглядаються головою районної ради.

2.10. Узагальнює депутатські запити, пропозиції та зауваження, висловлені депутатами на сесіях або передані в письмовій формі головуючому на сесіях, доручення виборців, направляє їх виконавцям.

2.11. Веде протоколи засідань районної ради, оформляє та своєчасно доводить рішення ради та протокольні доручення до виконавців, сприяє у виконанні рішень ради.

2.12. Оприлюднює рішення ради через місцеві засоби масової інформації та офіційний веб-сайт районної ради.

2.13. Веде діловодство, здійснює контроль за проходженням документів у виконавчому апараті районної ради.

2.14. Здійснює матеріально-технічне і фінансово-господарське забезпечення діяльності районної ради.

2.15. Забезпечує висвітлення діяльності голови ради, його заступника, голів постійних комісій, депутатів районної ради у друкованих і електронних ЗМІ.

2.16. Узагальнює і подає у місцеві засоби масової інформації інформаційні матеріали з найактуальніших питань діяльності районної ради, територіальних громад, а також із досвіду роботи органів місцевого самоврядування.

2.17. Забезпечує реалізацію повноважень районної ради та вирішення в установленому порядку питань щодо управління об'єктами спільної власності територіальних громад району.

2.18. Організовує роботу щодо управління об’єктами, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, Рокитнівського району.

2.19. Вивчає та аналізує питання управління комунальною власністю, готує пропозиції щодо їх вдосконалення.

2.20. Сприяє здійсненню районною радою організаційного та матеріально-технічного забезпечення проведення виборів і референдумів в установленому чинним законодавством порядку.

2.21. Забезпечує виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих радою.

2.22. Забезпечує реалізацію повноважень районної ради з питань адміністративно-територіального устрою.

2.23. Надає допомогу депутатам у здійсненні ними своїх повноважень.

2.24. Організовує особистий прийом громадян та забезпечує облік, розгляд скарг і звернень.

2.25. Виконує інші функції відповідно до цього Положення.

 

  1. Структура виконавчого апарату

3.1. Очолює виконавчий апарат та здійснює його керівництво голова районної ради.

3.2. Організовує і контролює роботу виконавчого апарату керуючий справами районної ради, який призначається на посаду розпорядженням голови районної ради.

3.3. Структура виконавчого апарату, гранична чисельність, фонд оплати праці встановлюється районною радою за поданням її голови і затверджується рішенням районної ради.

3.4. Положення про структурні підрозділи виконавчого апарату затверджує голова районної ради відповідним розпорядженням.

3.5. Керівники та працівники відділів виконавчого апарату призначаються головою районної ради на конкурсній основі, крім випадків, коли інше встановлено Законами України. Радники голови призначаються розпорядженням голови ради.

3.6. Кошторис видатків і штатний розпис виконавчого апарату затверджується в установленому законодавством порядку.

3.7. Відділи та посадові особи виконавчого апарату керуються в своїй діяльності положеннями про відділи та посадовими інструкціями.

3.8. До складу виконавчого апарату входять:

3.8.1. Керівництво ради:

- голова районної ради;

- заступник голови районної ради;

- керуючий справами районної ради.

3.8.2. Загальний відділ.

3.8.3. Організаційний відділ.

3.8.4. Відділ юридичного забезпечення та кадрової роботи.

3.8.5. Фінансово-господарський відділ.

 

  1. Основні права та взаємозв’язки виконавчого апарату

Виконавчий апарат районної ради (за дорученням керівництва) має право:

4.1. Утворювати робочі групи для досконалого вивчення і розгляду питань, що вносяться на розгляд пленарних засідань, засідань президії районної ради, Координаційно-консультативної ради з питань місцевого самоврядування при голові районної ради тощо.

4.2. Залучати фахівців та спеціалістів структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, організацій та установ, об'єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) району для вивчення і розгляду питань, що належать до його компетенції.

4.3. Одержувати в установленому порядку від управлінь, відділів, інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій, установ інформацію, документи та інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики - статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.4. Скликати в установленому порядку наради, семінари з питань, що належать до його компетенції.

4.5. Вносити на розгляд керівництва районної ради проекти рішень ради, розпоряджень голови ради, планів, заходів, службові (доповідні) записки та інформацію з питань, що належать до компетенції виконавчого апарату.

4.6. В процесі здійснення покладених на нього завдань взаємодіяти з районною державною адміністрацією, органами місцевого самоврядування, громадськістю, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, районними осередками політичних партій.

4.7. Здійснювати інші функції і повноваження, передбачені законодавством, відповідно до розпоряджень голови районної ради.

Календар публікацій

Листопад 2020
Пн Вт Ср Чр Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

      

Авторські права © 2016, © Рокитнiвська районна рада. Усі права захищені. Ι Карта сайту Ι Вхід на сайт Ι