ПОЛОЖЕННЯ про порядок управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ Рокитнівського району

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Рокитнівської районної ради

від 21 червня 2013 року №282,

із змінами згідно рішеннями

від 12 грудня 2014 року №419,

від 19 лютого 2016 року №52,

від 15 липня 2016 року №109

(викладено в новій редакції),

від 11 квітня 2018 року №325,

від 17 серпня 2018 року №360,

від 03 жовтня 2018 року №370,

від 24 липня 2019 року №450

від 17 лютого 2020 року №523

від 25 серпня 2020 року №561

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ Рокитнівського району

1. Це Положення визначає основні засади управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ Рокитнівського району та розроблено з врахуванням норм Господарського та Цивільного кодексів України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2. Передача в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Рокитнівського району здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 №483 та окремих рішень Рокитнівської районної ради.

3. Передача з балансу на баланс майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Рокитнівського району здійснюється відповідно до Порядку передачі з балансу на баланс майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ Рокитнівського району.

4. Списання майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ Рокитнівського району, здійснюється відповідно до Порядку списання майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ Рокитнівського району.

5. Інвентаризація об’єктів, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ Рокитнівського району здійснюється відповідно до Методики проведення інвентаризації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Рокитнівського району.

6. Контроль за виконанням функцій з управління об’єктами, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ Рокитнівського району здійснюється відповідно до Порядку здійснення контролю за виконанням функцій з управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ Рокитнівського району.

7. Призначення та звільнення керівників комунальних підприємств, установ, закладів здійснюється за рішенням районної ради, крім випадків, пердбачених п.7.6. даного Положення.

Формою трудового договору з керівниками комунальних підприємств, установ, закладів районної ради є контракт. Керівники всіх комунальних підприємств, установ, закладів районної ради призначаються на посаду на контрактній основі шляхом укладення з ними контракту.

7.1. Постійні комісії районної ради попередньо розглядають і пропонують кандидатури осіб для призначення на посади керівників комунальних підприємств, установ, закладів і готують відповідні висновки з цих питань з урахуванням громадської думки.

7.2. В міжсесійний період, як виняток, голова районної ради шляхом видання відповідного розпорядження:

– на період до призначення у встановленому порядку, але не більше трьох місяців, призначає керівника комунального підприємства, установи, закладу або покладає виконання обов’язків керівника на відповідну особу згідно з чинним законодавством, крім випадків згідно п.7.4. даного Положення;

– звільняє керівників комунальних підприємств, установ, закладів в порядку, встановленому чинним законодавством;

– вирішує інші питання управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ Рокитнівського району, що не передбачені цим Положенням.

7.3. На підставі рішення районної ради голова районної ради укладає з керівниками комунальних підприємств, установ, закладів контракти з урахуванням типової форми контракту, що є додатком 1 до цього Положення, крім випадків, коли законодавством передбачена інша обов’язкова для застосування типова форма контракту.

Контракт з керівником укладається на термін від 1 до 6 років.

Укладення контракту на новий термін вирішується районною радою на її пленарному засіданні.

При відсутності згоди районної ради чи керівника на продовження контракту по закінченні строку його дії трудовий договір вважається припиненим.

7.4. Відпустки керівникам закладів освіти районної ради надаються разом з покладання їх обов’язків на інших осіб, за попереднім письмовим погодженням голови районної ради та начальника відділу освіти Рокитнівської районної державної адміністрації Рівненської області, шляхом прийняття внутрішніх наказів з кадрових питань по таких закладах про вибуття керівника у відпустку.

Керівник закладу освіти районної ради має право, за попереднім письмовим погодженням голови районної ради та начальника відділу освіти Рокитнівської районної державної адміністрації Рівненської області, на період своєї відпустки покласти виконання обовязків керівника закладу на іншу особу.

7.5. Голова районної ради вчиняє всі необхідні дії від імені районної ради, як органу управління, для забезпечення та проведення конкурсів на зайняття посад керівників комунальних закладів охорони здоров’я, що є об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ Рокитнівського району відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094, з наступними змінами та доповненнями.

7.6. Районна рада делегує голові районної ради, у разі порушення трудової дисципліни, право застосовувати дисциплінарні стягнення (у вигляді догани або звільнення) до керівників комунальних підприємств, установ, закладів.

8. Органом управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ Рокитнівського району є Рокитнівська районна рада. Галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ Рокитнівського району здійснює Рокитнівська районна державна адміністрація, яка має наступні повноваження:

8.1. Готує та подає на розгляд сесії районної ради пропозиції та проекти рішень районної ради з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ Рокитнівського району, у тому числі про:

- створення, реорганізацію, ліквідацію комунальних підприємств, установ, закладів;

- затвердження статутів комунальних підприємств, установ, закладів та змін до них;

- затвердження та внесення змін до переліку об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Рокитнівського району;

- відчуження майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Рокитнівського району, надання в заставу та інших видів забезпечення, передачу в концесію, здійснення операції уступки вимоги, переведення боргу, прийняття переведення боргу;

- передачу об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Рокитнівського району до іншої власності та прийняття об’єктів інших форм власності до спільної власності територіальних громад сіл, селищ Рокитнівського району;

- інші питання визначенні чинним законодавством України, що підлягають обов’язковому розгляду на сесії районної ради.

8.2. У випадку порушення керівником підприємства, установи, закладу законодавства України, умов контракту та статуту відповідного комунального підприємства, установи, закладу, надає пропозиції голові районної ради про відсторонення керівника з займаної посади відповідно до чинного законодавства до вирішення питання про звільнення керівника.

8.3. У випадку наявності вакантної посади керівника комунального підприємства, установи, закладу невідкладно повідомляє про це районну раду.

8.4. Має право вносити пропозиції для призначення та звільнення керівників районних комунальних підприємств, закладів та установ.

8.5. Розробляє статути (положення) комунальних підприємств, установ та закладів на основі типового статуту комунального підприємства або типового статуту установи, закладу, що є додатками 2 та 3 до цього Положення. У випадку, якщо чинним законодавством України затверджено типовий статут (положення) для підприємств, установ, закладів відповідних галузей, його положення повинні враховуватися при розробці статутів (положення) таких підприємств, установ та закладів.

8.6. Організовує діяльність комунальних підприємств, установ, закладів відповідно до їх галузевої належності, спрямовану на забезпечення суспільних потреб територіальних громад сіл, селищ Рокитнівського району.

8.7. Забезпечує організацію роботи щодо реєстрації права власності та виготовлення технічних паспортів на об’єкти нерухомості, що належать до спільної власності територіальних району та перебувають на балансах підприємств, установ, закладів, а також щодо реєстрації права власності на земельні ділянки, на яких розташовані об’єкти спільної власності територіальних громад сіл, селищ Рокитнівського району.

8.8. Здійснює контроль за ефективністю використання і збереження майна, що перебуває на балансах комунальних підприємств, установ, закладів, та за своєчасним надходженням плати за оренду комунального майна та перерахуванням частини орендної плати до районного бюджету.

8.9. Здійснює облік об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Рокитнівського району.

8.10. Затверджує кошториси, фінансові плани, штатні розписи та структуру районних комунальних підприємств, установ, закладів після їх попереднього обов’язкового погодження з профільними постійними комісіями районної ради, здійснює контроль їх виконання.

8.11. Щорічно звітує районній раді про здійснення повноважень щодо галузевого управління об’єктами спільної власності територіальних громад району.

9. Голова районної ради надає згоду від Рокитнівської районної ради, за попереднім обов'язковим погодженням постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, економічного розвитку галузей народного господарства, на проведення будівельних робіт у разі здійснення реконструкції, реставрації, капітального ремонту об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Рокитнівського району. 

Додатки 1-3 до Положення