ПОЛОЖЕННЯ про постійні комісії районної ради

           Додаток

до рішення районної ради

від 12 листопада 2015 року №  5

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії районної ради

І. Загальні положення

 1. Постійні комісії районної ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради,її виконавчого органу.
 2. Постійні комісії обираються районною радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії, на засіданні постійних комісій за пропозицією голів комісій обираються їх заступники та секретарі.
 3. Постійні комісії у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламентом, даним положенням та іншими нормативними документами і законодавчими актами в частині повноважень визначених для органів місцевого самоврядування та виключної компетенції районної ради.
 4. За пропозиціями постійних комісій, голови та заступники голови районної ради можуть вносити зміни до їх складу з послідуючим затвердженням на пленарному засіданні районної ради.
 5. В разі невиконання головами постійних комісій своїх повноважень за пропозицією голови ради і погодженням з президією ради проводиться обов’язкове звільнення та переобрання голів постійних комісій на пленарному засіданні районної ради.

ІІ. Організація роботи постійних комісій

 1. Організація роботи постійних комісій ради покладається на голів комісій. Голови комісій скликають і ведуть засідання комісій, дають доручення членам комісій, представляють комісії у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організовують по реалізації висновків і рекомендацій комісій.
 2. Орієнтований порядок денний засідання постійної комісії районної ради разом з необхідними матеріалами доводиться до відома членів відповідної постійної комісії районної ради не пізніше як за 3 дні до початку її роботи.
 3. Засідання постійних комісій скликаються в міру необхідності і є повноважними, якщо в них бере участь не менш як половина членів від загального складу.
 4. Постійні комісії розробляють і затверджують плани роботи, які підписуються головами постійних комісій.
 5. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.
 6. По результатах розгляду питань на постійних комісіях оформляються протоколи засідань комісій, які здійснюють секретарі відповідних комісій із працівниками виконавчого апарату районної ради, згідно закріплення їх за комісіями. У протоколі вказується номер протоколу, дата, час і місце проведення засідання, список присутніх членів комісії і запрошених, порядок денний засідання, суть обговорення, результати голосування з питань порядку денного, прийняті рішення, рекомендації, висновки. До протоколу додаються довідки, особлива думка членів комісії, що голосували проти або утрималися від голосування.  Протоколи засідань комісій підписуються головою і секретарем комісії.
 7. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації, які приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головами комісій.
 8. Для участі депутатів в засіданнях постійних комісій, вивченню і підготовці ними питань для розгляду в комісіях ведеться закритими і відкритими.
 9. При організації роботи постійні комісії керуються затвердженим планом роботи комісій та районної ради, дорученнями і рішеннями ради, голови та заступника голови районної ради.
 10. Організаційно-технічне обслуговування діяльності постійних комісій забезпечує виконавчий апарат районної ради.
 11. У засіданнях постійних комісій можуть брати участь працівники виконавчого апарату районної ради, райдержадміністрації, районних організацій і установ, громадських об’єднань за запрошенням.

ІІІ. Повноваження постійних комісій

 1. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлені ними строки.
 2. Постійні комісії для вивчення питань, розробки проектів рішень ради можуть створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням працівників органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, представників громадськості, експертів.
 3. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням районної ради, її голови, заступника голови розглядатися комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій. Протоколи спільних засідань постійних комісій підписуються головами та секретарями відповідних комісій.
 4. Постійні комісії районної ради можуть вносити пропозиції про персональний склад узгоджувальних та тимчасових контрольних комісій, їх назви та завдання.
 5. Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, районного бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан і розвиток відповідних галузей народногосподарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розглядають проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесії з доповідями і співдоповідями.
 6. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення, або погодження районною радою, готують висновки з цих питань.
 7. Постійні комісії за дорученням ради, голови та заступника голови районної ради, або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань, віднесених до відання районної ради, райдержадміністрації, установ та організацій, їх філій та відділень незалежно від форм власності, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради, або постійних комісій та президії районної ради.
 8. Постійні комісії здійснюють контроль за виконанням рішень та доручень ради.

ІV. Виключні повноваження постійної комісії з питань бюджету, фінансів, податкової та цінової політики, соціального захисту населення

Постійна комісія здійснює такі повноваження:

-         організація контролю за розподілом і використанням бюджетних коштів і фондів, утворених районною радою, органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування у відповідності до затверджених нормативних документів;

-         організація розробки принципів формування районного та місцевих бюджетних органів самоврядування;

-         розгляд і внесення пропозицій щодо розподілу переданих з державного бюджету коштів у вигляді дотацій, субвенцій відповідно між бюджетами сільських та селищних рад;

-         організація контролю за надходженням платежів до районного бюджету, сплати всіх видів податків;

-         організація контролю за здійсненням інвестицій та інвестиційних фондів;

-         організація контролю за роботою місцевих ринків, справлянням плати за землю;

-           здійснює контроль за виконанням Законів України, нормативних документів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, власних рішень, рекомендацій з питань ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форм власності, заслуховує їх керівників;

-           проводить спільні та виїзні засідання з іншими постійними комісіями, управліннями і відділами райдержадміністрації з питань поліпшення медичного обслуговування населення, організації відпочинку та оздоровленням дітей потерпілих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;

-           висновок постійної комісії повинен містити чітко сформульовані позитивні та негативні факти роботи органу чи посадової особи. У висновку повинні бути викладені заходи, які необхідно здійснити для усунення недоліків, виявлених постійною комісією;

-         організація контролю за розподілом і використанням коштів   Чорнобильського фонду, вчасністю виплат потерпілим Чорнобильських пільг;

-         організація контролю щодо забезпечення гарантій соціального захисту населення;

-         організація контролю за станом виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;

-           організація контролю за погашенням боргів за житлово-комунальні послуги установами бюджетної сфери;

-           звітує перед радою про проведену роботу.

V. Виключні повноваження постійної комісії з питань депутатської діяльності та етики, гласності, правопорядку

         Постійна комісія здійснює такі повноваження:

-         контролює і забезпечує дотримання положень Регламенту та її органів;

-         узагальнює і подає пропозиції щодо вдосконалення Регламенту, доцільності внесення змін та доповнень;

-         готує співдоповіді з питань звітів депутатів про виконання рішень, доручень ради, постійних комісій на сесіях районної ради. У разі невиконання депутатом своїх обов’язків у раді, її органах, систематичного порушення ним встановленого порядку роботи, постійна комісія готує висновки, за якими районна рада може прийняти рішення про ставлення депутата до виконання своїх обов'язків або про призначення голосування щодо відкликання депутата;

-         організація попереднього розгляду поведінки депутатів, які допустили порушення депутатської етики та депутатських повноважень;

-         організація контролю за здійсненням депутатами районної ради депутатських повноважень у відповідності до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про статус депутатів місцевих рад»;

-         внесення пропозицій щодо організації виборів, референдумів і відкликання виборцями депутатів районної ради;

-           організація контролю за вирішенням депутатських запитів і пропозицій, внесення відповідних висновків з цих питань на розгляд ради або її президії;

-           вивчення і сприяння висвітлення в засобах масової інформації роботи пленарних засідань ради, її президії, постійних комісій, а також інших органів, обраних або затверджених радою;

-           приймає участь в розробці тематики та висвітлення виступів депутатів ради в засобах масової інформації;

-           організація контролю за дотриманням на території району Конституції України та законів України;

-           організація контролю щодо забезпечення на території району державного і громадського правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;

-           є відповідальною постійною комісією з питань розгляду регуляторних актів, до сфери відання якої належить супроводження розгляду проекту регуляторного акта у районній раді;

-           звітує перед радою про проведену роботу.

VI. Виключні повноваження постійної комісії з питань комунальної власності, економічного розвитку галузей народного господарства

         Постійна комісія здійснює такі повноваження:

-           здійснює контроль за виконанням Законів України, нормативних документів органів виконавчої влади, місцевого самоврядування з економічних питань, управління майном спільної власності територіальних громад району;

-           заслуховує звіти керівників підприємств, незалежно від форм власності, про стан справ та виконання програм розвитку підприємств тощо;

-           заслуховує звіти керівників підприємств спільної власності територіальних громад району про стан фінансово-господарської діяльності підприємств;

-           здійснює контроль за дотриманням сторонами умов договорів відчуження, оренди, позички майна спільної власності територіальних громад району та контрактів з керівниками підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад району;

-           розробляє проекти рішень ради та готує доповіді, співдоповіді з цих та інших питань. Висновки постійної комісії повинні містити чітко сформульовані, позитивні чи негативні факти роботи відповідних підприємств, установ, організацій чи посадових осіб. У висновку чи рекомендації комісії повинні бути визначені заходи, які необхідно здійснювати для усунення недоліків, виявлених комісією;

-           розглядає програму соціально-економічного розвитку району, інші регіональні програми розвитку видів економічної діяльності, проект бюджету розвитку районного бюджету, пропонує зміни, доповнення; подає для узагальнення постійній комісії з питань бюджету, фінансів, податкової та цінової політики, соціального захисту населення пропозиції з питань фінансування, оподаткування, формування, внесення змін та доповнень до районного бюджету;

-           вивчає діяльність підприємств району, незалежно від форм власності, подає за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради. Здійснює контроль за виконанням рішень ради з цих питань;

-           виносить на розгляд ради пропозиції і рекомендації з економічних питань та питань щодо управління майном спільної власності територіальних громад району;

-           звітує перед радою про проведену роботу.

VII. Виключні повноваження постійної комісії з питань  агропромислового комплексу, земельних відносин, соціального розвитку села

         Постійна комісія здійснює такі повноваження:

-         аналізує стан дотримання на території району законів про пріоритетний розвиток агропромислового комплексу району;

-         здійснює попередній розгляд та вносить рекомендації, висновки на пленарне засідання з питань сприяння розвитку сільських територій, сільськогосподарського виробництва;

-         попередньо розглядає: програми соціально-економічного розвитку; використання та охорони земель, підвищення родючості ґрунтів;питання передачі земельних ділянок комунальної власності у державну власність та державної власності у комунальну власність;питання використання земель спільної власності територіальних громад;питання зміни меж адміністративно-територіальних утворень;проекти, схеми землеустрою;інших питань у сфері земельних відносин, які відносяться до компетенції ради згідно чинного законодавства України; кошториси використання коштів, які надходять на спеціальний рахунок районної ради у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;

-         здійснює контроль за виконанням програм, рішень ради щодо:використання та охорони земель, поліпшення родючості ґрунтів, впровадження прогресивних ґрунтозахисних, ґрунтообробних та екологічно безпечних технологій;проведення агролісотехнічних заходів та консервації деградованих і забруднених земель;підтримання в належному стані меліоративної сітки  осушених земель району; роботи обслуговуючих кооперативів, заготівельних організацій, переробки, зберігання і реалізації сільськогосподарської продукції;

-         аналізує стан дотримання на території району законів України щодо використання земельних ресурсів;

-         розглядає програми соціально-економічного та культурного розвитку, інші регіональні програми, проект районного бюджету з питань забезпечення діяльності  агропромислового  комплексу, земельних відносин та вносить зміни, доповнення;

-         проводить спільні засідання з іншими постійними комісіями чи управліннями райдержадміністрації з питань розвитку агропромислового комплексу, регулювання земельних відносин  та ефективності використання  земельних ресурсів, соціального розвитку села;

-         подає для узагальнення постійній комісії з питань бюджету, фінансів та податків пропозиції з питань фінансування, оподаткування, формування, внесення змін та доповнень до районного бюджету;

-         попедньо розглядає проекти рішень районної ради щодо питань  відведення земель спільної власності територіальних громад району;

-         підготовка і подання на затвердження ради заходів охорони довкілля, участь у підготовці загальнодержавної і регіональної програми охорони довкілля;

-         розгляд і внесення пропозицій щодо встановлення правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зон санітарної охорони джерел водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води у промислових цілях;

-         розгляд і внесення пропозицій щодо прийняття рішень ради про організацію територій і об’єктів природного заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні;

-         звітує перед радою про проведену роботу.

VIII. Виключні повноваження постійної комісії з питань  освіти, культури, духовності, охорони здоров’я, фізичної культури та спорту, у справах молоді, ветеранів, інвалідів

              Постійна комісія здійснює такі повноваження:

-         здійснює контроль за виконанням Законів України, нормативних актів органів виконавчої влади і місцевого самоврядування з питань розвитку освіти, культури, духовності, охорони здоров’я, фізичної культури та спорту, молодіжної політики, ветеранів та інвалідів;

-         організацію контролю за станом матеріально-технічної бази та фінансовим   забезпеченням установ освіти, культури, охорони здоров’я та молодіжних, підліткових спортивних закладів;

-         організація контролю за розподілом і використанням бюджетних коштів  виділених на охорону здоров’я та соціальне забезпечення ветеранів, та інвалідів;

-         організація контролю за вирішенням питань медикаментозного забезпечення, медобслуговування та радіометричного обстеження населення;

-         організація контролю за станом дотримання в установах освіти, культури, охорони здоров’я, молодіжних, підліткових та спортивних закладах бюджетної і фінансової дисциплін;

-         організація контролю та вироблення пропозицій щодо створення умов для розвитку і вдосконалення мережі освітніх, культурних, лікувальних і спортивних закладів усіх форм власності, занять фізкультурою та роботи з молоддю;

-         надання допомоги в роботі ветеранських організацій, здійснення контролю над використанням коштів фонду «Допомога»;

-         організація контролю за створенням і використанням фонду  загальнообов’язкового навчання;

-         організація контролю за створенням умов для виховання дітей, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації, продуктивності праці учнів;

-         організація контролю за створенням умов для розвитку культури;

-         організація контролю за станом охорони пам’яток історії та культури, збереженням та використанням пам’яток історії та культури;

-         вироблення пропозицій щодо організації та вдосконалення навчально-виховного процесу в школах та учбових закладах району;

-         розгляд питань, що стосуються діяльності релігійних громад;

-         звітує перед радою про проведену роботу.

Календар публікацій

Травень 2021
Пн Вт Ср Чр Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

      

Авторські права © 2016, © Рокитнiвська районна рада. Усі права захищені. Ι Карта сайту Ι Вхід на сайт Ι