ПОЛОЖЕННЯ про порядок проведення конкурсу на посаду директора комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Рокитнівської районної ради Рівненської області

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Рокитнівської районної ради від 11.12.2019 № 495

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок проведення конкурсу на посаду директора комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Рокитнівської районної ради Рівненської області

Загальна частина

 1. Це Положення визначає механізм проведення конкурсу на зайняття посади директора (далі - конкурс) комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Рокитнівської районної ради Рівненської області (далі - заклад).
 2. Органом управління закладу згідно даного Положення є Рокитнівська районна рада (далі - орган управління).
 3. Конкурс проводиться з дотриманням принципів:

1) забезпечення рівного доступу;

2) політичної неупередженості;

3) законності;

4) довіри суспільства;

5) недискримінації;

6) прозорості;

7) доброчесності;

8) ефективного і справедливого процесу відбору.

Умови проведення конкурсу

 1. Підставою для проведення конкурсу є розпорядження голови Рокитнівської районної ради.
 2. Конкурс складається з таких етапів:

1) прийняття розпорядження про проведення конкурсу та формування конкурсної комісії;

2) підготовка до проведення конкурсу (оприлюднення оголошення про проведення конкурсу, прийняття документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, перевірка поданих документів на відповідність установленим вимогам);

3) проведення конкурсу (заслуховування конкурсної пропозиції та проведення співбесіди з кандидатами (претендентами), визначення переможця конкурсу);

4) оприлюднення результатів конкурсу.

 1. Голова Рокитнівської районної ради тимчасово (з дня виникнення вакантної посади до призначення директора закладу за результатами конкурсу) покладає виконання обов’язків директора закладу на особу з числа штатних працівників закладу або призначає виконуючого обов’язків директора закладу не з числа штатних працівників закладу.
 2. Особи, які подали необхідні документи для участі в конкурсі, є претендентами на зайняття посади (далі - претенденти).

Склад, порядок формування та діяльності конкурсної комісії, її повноваження

 1. Для проведення конкурсу рішенням органу управління утворюється конкурсна комісія.
 2. Конкурсна комісія може бути утворена до прийняття розпорядження голови Рокитнівської районної ради про проведення конкурсу.
 3. Конкурсна комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.
 4. Склад конкурсної комісії визначається рішенням органу управління.
 5. Кількість членів конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора закладу становить п’ять осіб.

Конкурсна комісія може прийняти рішення про залучення до роботи експертів/фахівців/науковців з відповідної галузі знань (далі - експерти) з правом дорадчого голосу для проведення оцінки конкурсної пропозиції та співбесіди щодо відповідності професійної компетентності претендента встановленим вимогам.

 1. Формою роботи конкурсної комісії є засідання. Засідання конкурсної комісії є правомочним у разі участі в ньому не менш як трьох її членів.
 2. Персональний склад конкурсної комісії, у тому числі голова та секретар конкурсної комісії, затверджуються рішенням органу управління. Зміни до складу конкурсної комісії вносяться рішенням органу управління.
 3. Членом конкурсної комісії не може бути особа, щодо якої є документально підтверджена інформація про:
 • наявність судимості за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
 • накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення - протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
 • наявність конфлікту інтересів.
 1. Під час виникнення у члена конкурсної комісії обставин, передбачених пунктом 15 цього Положення, такий член конкурсної комісії зобов’язаний невідкладно самостійно подати органові управління письмову заяву про самовідвід.

У разі неподання зазначеної інформації член конкурсної комісії несе відповідальність згідно із законодавством.

У разі виникнення (виявлення) у члена конкурсної комісії обставин, передбачених пунктом 15 цього Положення, після формування складу конкурсної комісії такий член конкурсної комісії підлягає заміні органом управління.

 1. Заміна, припинення повноважень члена або членів конкурсної комісії не має наслідком зупинення її роботи (крім випадку, коли конкурсна комісія є неправомочною відповідно до пункту 13 цього Положення).
 2. Засідання конкурсної комісії проводяться у приміщенні органу управління. Орган управління забезпечує діяльність конкурсної комісії.
 3. Рішення конкурсної комісії приймаються шляхом відкритого поіменного голосування. Пропозиція про включення питання до порядку денного може бути поставлена на голосування на вимогу будь-якого члена конкурсної комісії.
 4. Рішення конкурсної комісії приймаються більшістю голосів її членів від загального складу конкурсної комісії.

Рішення оформлюється протоколом не пізніше наступного робочого дня після проведення засідання та підписується усіма присутніми на засіданні членами конкурсної комісії. Кожен член конкурсної комісії має право додати до протоколу окрему думку щодо змісту та обставин засідання конкурсної комісії не пізніше наступного дня після ознайомлення з протоколом. Надана окрема думка до протоколу засідання конкурсної комісії є невід’ємною частиною такого протоколу.

Конкурсна комісія оприлюднює на офіційному веб-сайті органу управління інформацію про рішення конкурсної комісії не пізніше наступного робочого дня після підписання протоколу.

 1. Конкурсна комісія:
 • оприлюднює оголошення про проведення конкурсу;
 • встановлює вимоги до претендентів з урахуванням установлених законодавством вимог;
 • встановлює вимоги до конкурсних пропозицій;
 • оприлюднює результати засідань конкурсної комісії та результати конкурсу;
 • перевіряє документи, подані претендентами щодо відповідності установленим вимогам;
 • приймає рішення про допуск претендентів до конкурсу або відхилення їх кандидатур;
 • забезпечує відкритість конкурсу відповідно до вимог цього Положення;
 • оцінює професійний досвід, знання, якості та конкурсні пропозиції учасників конкурсу;
 • відбирає шляхом голосування з числа учасників одну кандидатуру на посаду директора закладу, оформлює відповідне рішення конкурсної комісії та вносить подання керівнику органу управління, який призначає такого кандидата на посаду директора закладу;
 • здійснює інші повноваження, передбачені цим Положенням.
 1. Голова комісії:

1) здійснює керівництво діяльністю конкурсної комісії, визначає порядок її роботи;

2) головує на засіданнях конкурсної комісії;

3) організовує і контролює виконання покладених на конкурсну комісію завдань.

 1. Секретар конкурсної комісії забезпечує:

1) ведення та оформлення протоколів засідань конкурсної комісії;

2) за дорученням голови конкурсної комісії виконує іншу організаційну роботу.

У разі відсутності на засіданні голови або секретаря конкурсної комісії їх обов’язки виконує один із членів конкурсної комісії, обраний на її засіданні.

Підготовка до проведення конкурсу

 1. Комісія не пізніше ніж протягом десяти робочих днів після формування її складу та прийняття розпорядження про проведення конкурсу оприлюднює на офіційному веб-сайті органу управління оголошення про проведення конкурсу.

В оголошенні зазначаються такі відомості:

 • правові підстави проведення конкурсу;
 • найменування, юридичне та фактичне місцезнаходження закладу, основні напрями його діяльності з додержанням вимог законодавства про інформацію з обмеженим доступом;
 • дата початку, кінцевий строк і адреса приймання документів для участі у конкурсі;
 • номер телефону та адреса електронної пошти для довідок;
 • перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі;
 • вимоги до претендента та конкурсної пропозиції;
 • дата і місце проведення конкурсу.
 1. Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до директора закладу, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ України;

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

 1. Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:
 • план реформування закладу протягом одного року;
 • заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
 • пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;
 • пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.
 1. Документи для участі у конкурсі приймаються у строк не менше 14 календарних днів, але не більше 30 календарних днів після дати оприлюднення оголошення та реєструються як вхідна кореспонденція органу управління.

Зміст документів, поданих претендентами, не розголошується до початку засідання комісії, на якому проводиться їх розгляд. Конкурсні пропозиції претендентів не розголошуються до початку їх заслуховування. Членам конкурсної комісії забороняється виготовляти паперові, електронні (фото) копії конкурсних пропозицій, будь-яким чином розголошувати їх зміст.

 1. За рішенням конкурсної комісії претендент не допускається до участі в конкурсі у разі:
 • неподання ним необхідних документів;
 • його невідповідності встановленим комісією вимогам до претендентів та конкурсних пропозицій;
 • наявності у претендента незнятої або непогашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності;
 • наявності судового рішення, яке набрало законної сили, за яким претендент визнаний винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Претенденти, допущені до участі в конкурсі, є його учасниками.

 1. Документи, подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:

1) подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;

2) надіслання їх поштою після закінчення строку подання;

3) надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів.

Проведення конкурсу

 1. Початком проведення конкурсу вважається дата, на яку призначено засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів. Проведення конкурсу завершується в день ухвалення конкурсною комісією рішення про затвердження його результатів. Строк проведення конкурсу становить не більш як 30 календарних днів.
 2. Конкурсна комісія заслуховує на засіданні конкурсну пропозицію учасника конкурсу, проводить з ним співбесіду та враховує відповідність учасника конкурсу та його конкурсної пропозиції встановленим вимогам.
 3. Під час прийняття рішень за результатами конкурсу конкурсна комісія враховує здатність учасників конкурсу висловлювати свої думки, уміння викладати інформацію, комунікабельність, тактовність, ділові та вольові якості, готовність брати на себе відповідальність, уміння аналізувати проблеми і налагоджувати ділові зв’язки, виявляти творчий підхід до роботи, доброчесність (у тому числі академічну), емоційну врівноваженість.
 4. Представники засобів масової інформації мають право бути присутніми на засіданнях конкурсної комісії під час розкриття пакетів документів, поданих претендентами, їх розгляду, під час заслуховування конкурсних пропозицій учасників та оголошення результатів конкурсу. При цьому присутнім заборонено у будь-який спосіб втручатися чи перешкоджати роботі конкурсної комісії.

Оприлюднення результатів конкурсу

 1. За результатами заслуховування конкурсних пропозицій і проведених співбесід конкурсна комісія шляхом голосування відбирає з числа учасників конкурсу одну кандидатуру, яка відповідає встановленим вимогам, - переможця конкурсу, після чого вносить відповідне подання керівникові органу управління, що здійснює призначення переможця конкурсу на посаду директора закладу. Рішення про призначення на посаду та укладення контракту, строк його дії, приймається Рокитнівською районною радою.

Якщо Рокитнівська районна рада на своєму пленарному засіданні не призначила переможця конкурсу на посаду директора закладу, то за таких умов оголошується новий конкурс.

 1. Результати конкурсу оприлюднюються на офіційному веб-сайті органу управління.

Конкурсна комісія має право прийняти рішення про відхилення кандидатур усіх учасників конкурсу та надіслати органові управління пропозицію про призначення повторного конкурсу.

 1. Рішення за результатами конкурсу може бути оскаржене в передбаченому законодавством порядку.

Календар публікацій

Листопад 2020
Пн Вт Ср Чр Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

      

Авторські права © 2016, © Рокитнiвська районна рада. Усі права захищені. Ι Карта сайту Ι Вхід на сайт Ι