ПОЛОЖЕННЯ про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти спільної власності територіальних громад сіл, селищ Рокитнівського району

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення районної ради
від 12.07.2018 № 354,
зі змінами від 03.10.2018 №371,
 24.12.2018 №399,
15.02.2019 №421

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти спільної власності територіальних громад сіл, селищ Рокитнівського району


1. Це Положення визначає порядок проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти спільної власності територіальних громад сіл, селищ Рокитнівського району.

2. Конкурс складається з таких етапів:
1) прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;
2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;
3) прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;
4) перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;
5) допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;
6) ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;
7) проведення конкурсного відбору;
8) визначення переможця конкурсу;
9) оприлюднення результатів конкурсу.

3. Рішення про проведення конкурсу приймає голова районної ради шляхом видання відповідного розпорядження:
 одночасно з прийняттям рішення про утворення нового закладу загальної середньої освіти;
 не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору (контракту), укладеного з керівником закладу загальної середньої освіти;
 упродовж десяти робочих днів з дня дострокового припинення (прийняття рішення про дострокове припинення) договору, укладеного з керівником відповідного закладу загальної середньої освіти, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.

4. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на веб-сайті районної ради та веб-сайті закладу освіти (у разі його наявності) наступного робочого дня з дня прийняття рішення про проведення конкурсу та має містити:
 найменування і місцезнаходження закладу;
 найменування посади та умови оплати праці;
 кваліфікаційні вимоги до керівника закладу відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту»;
 вичерпний перелік, кінцевий термін і місце подання документів для участі у конкурсі;
 дату та місце початку конкурсного відбору, його складові та тривалість;
 прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та особи, яка уповноважена приймати документи для участі у конкурсі.

5. Для проведення конкурсу голова районної ради шляхом видання відповідного розпорядження затверджує персональний склад конкурсної комісії з рівною кількістю представників кожної із сторін, визначених Законом України «Про загальну середню освіту».

Про необхідність визначення кандидатів до конкурсної комісії від трудового колективу і громадського об’єднання батьків учнів (вихованців) для проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти голова районної ради не пізніше ніж за десять робочих днів до оголошення конкурсу письмово попереджає керівників відповідних закладів про забезпечення умов для діяльності органів самоврядування закладу освіти, а саме для проведення загальних зборів для визначення кандидатів до конкурсної комісії. Про дату, час та місце проведення загальних зборів громадського об’єднання керівників закладів загальної середньої освіти, трудового колективу і громадського об’єднання батьків учнів (вихованців) організатори зборів не пізніше ніж за три робочих дні до проведення зборів повідомляють Рокитнівську районну раду.

Загальна чисельність членів конкурсної комісії становить 8 осіб.

До складу конкурсної комісії входять у рівній кількості (по дві особи):
- представники районної ради, які обрані на підставі рішення районної ради;

- представники трудового колективу відповідного закладу, обрані на загальних зборах трудового колективу;

- представники громадського об’єднання батьків учнів (вихованців) відповідного закладу, обрані на загальних зборах об’єднання;

- представники громадського об’єднання керівників закладів загальної середньої освіти відповідної адміністративно-територіальної одиниці, обрані на загальних зборах об’єднання.

Персональний склад конкурсної комісії затверджується головою районної ради на підставі:

– рішення районної ради щодо представників від Рокитнівської районної ради;

- протоколу загальних зборів трудового колективу;

– протоколу загальних зборів громадського об’єднання батьків учнів (вихованців) відповідного закладу;

– протоколу загальних зборів громадського об’єднання керівників закладів загальної середньої освіти відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Представники Рокитнівської районної ради входять до складу комісії на постійній основі на посадах голови комісії та секретаря комісії, а представники трудового колективу, громадського об’єднання керівників закладів загальної середньої освіти і громадського об’єднання батьків учнів (вихованців) залучаються до її складу для кожного закладу окремо.

Повноваження члена конкурсної комісії припиняються рішенням голови районної ради у разі, коли ним пропущено без поважних причин два або більше засідань конкурсної комісії підряд. Поважними причинами відсутності члена конкурсної комісії на її засіданні є відрядження, тимчасова непрацездатність, відпустка.

Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не менше двох третин від її затвердженого складу. Конкурсна комісія приймає рішення більшістю від її затвердженого складу, окрім випадку рівного розподілу голосів, коли вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

У разі відсутності на засіданні комісії голови його обов’язки виконує секретар комісії. Якщо на засіданні комісії відсутні голова і секретар комісії, обов’язки голови та секретаря виконують члени комісії, обрані на її засіданні.

Голова комісії головує на засіданнях комісії, здійснює керівництво діяльністю комісії, визначає порядок її роботи. Секретар комісії забезпечує ведення та оформлення протоколів засідання комісії.

Рішення конкурсної комісії оформлюються протоколами, які підписуються усіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюються на веб-сайті районної ради впродовж одного робочого дня з дня проведення засідання конкурсної комісії.

Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості. Не допускається будь-яке втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу.

До участі у роботі комісії з правом дорадчого голосу можуть залучатися представники громадських об’єднань та експерти у сфері загальної середньої освіти.

6. Для участі у конкурсі подають такі документи:

- письмову заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

- копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

- копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

- довідку про відсутність судимості;

- медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ (чинні на дату подачі документів);

- мотиваційний лист, складений у довільній формі;

- перспективний план розвитку закладу загальної середньої освіти.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

Визначені у цьому пункті документи подають особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) особі, яка уповноважена приймати документи для участі у конкурсі, у визначений в оголошенні строк, що може становити від 20 до 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає

7. Упродовж п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:
 перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством вимогам;
 приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі осіб, які подали не всі документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог законодавства, або подали документи після завершення строку їх подання;
 оприлюднює на веб-сайті районної ради перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі (далі - кандидати).

8.  Рокитнівська районна рада на вимогу конкурсантів організовує та забезпечує ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування не пізніше 5 робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.

9. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

- перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р у формі відповідей на тестові питання;

- перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;

- публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

Перелік тестових питань та форма перевірки знання законодавства, зразок ситуаційного завдання та критерії оцінювання тестувань і завдань визначаються у додатку №1 до цього Положення та оприлюднюються на веб-сайті районної ради. Ситуаційні завдання, які є конфіденційною інформацією, визначаються та затверджуються головою районної ради. Голова ради має право своїм розпорядженням перед оголошенням чергового конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти спільної власності територіальних громад сіл, селищ Рокитнівського району вносити зміни до переліку тестових питань та визначати і затверджувати відповіді (які є конфіденційною інформацією) на них. Перелік тестових питань із внесеними змінами оприлюднюється на веб-сайті районної ради не пізніше дня оголошення чергового конкурсу.

Порядок проведення іспиту, проведення презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти та відбору кандидатів на посаду керівника закладу загальної середньої освіти визначаються у додатку №2 до цього Положення та оприлюднюються на веб-сайті районної ради.

Районна рада зобов’язана забезпечити відеофіксацію та за можливості відеотрансляцію конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на своєму веб-сайті відеозапису проведення конкурсу.

Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

10. Конкурсна комісія упродовж двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся, та оприлюднює результати конкурсу на веб-сайті районної ради.

11. Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо:
 відсутні заяви про участь у конкурсі;
 до участі у конкурсі не допущено жодного кандидата;
 жодного з кандидатів не визначено переможцем конкурсу.
У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, проводиться повторний конкурс.

12. Протягом трьох робочих днів з дня визначення переможця конкурсу конкурсна комісія надає Рокитнівській районній раді відповідний протокол щодо визначення переможця конкурсу. Рокитнівська районна рада призначає переможця конкурсу на посаду та укладає з ним строковий трудовий договір (контракт) у встановленому законодавством порядку. Якщо Рокитнівська районна рада на своєму пленарному засіданні не призначила переможця конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти спільної власності територіальних громад сіл, селищ Рокитнівського району, то за таких умов оголошується новий конкурс.

 

Додаток 1
до Положення
про конкурс на посаду керівника закладу загальної
середньої освіти спільної власності територіальних громад
сіл, селищ Рокитнівського району,
затвердженого рішенням районної ради
від 12.07.2018 № 354

ПЕРЕЛІК ТЕСТОВИХ ПИТАНЬ

1. Чи мають зворотну дію у часі закони та інші нормативно-правові акти?
А) Не мають зворотної дії.
Б) Мають зворотну дію.
В) Не мають зворотної дії, окрім випадків, коли вони пом’якшують чи скасовують відповідальність особи.
Г) Мають зворотну дію в умовах надзвичайного та воєнного стану.

2. Метою освіти відповідно до Закону України «Про освіту» є:
А) Всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства.
Б) Підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору.
В) Виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу Українського народу.
Г) Всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу Українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору.

3. Автономія - це
А) не бути залежним від примх бюрократії; максимум свободи дій у рамках законодавства; щоб ніхто не заважав працювати; незалежне і достатнє фінансування; право школи (шкільного самоврядування) самостійно визначати напрямок руху школи; право керівників школи організовувати людей, стимулювати їх активність тощо(повноцінне виконання організаторської функції); директор автономної школи – лідер, стратег, який визначає шлях та методи в досягненні мети, приймає рішення і не боїться відповідальності;
Б) право суб’єкта освітньої діяльності на самоврядування, яке полягає в його самостійності, незалежності та відповідальності у прийнятті рішень щодо академічних (освітніх), організаційних, фінансових, кадрових та інших питань діяльності, що провадиться в порядку та межах, визначених законом;
В) самостійність, довіра, відповідальність;
Г) самостійність і незалежність учасників освітнього процесу під час провадження педагогічної, науково-педагогічної, наукової та/або інноваційної діяльності, що здійснюється на принципах свободи слова, думки і творчості, поширення знань та інформації, вільного оприлюднення і використання результатів наукових досліджень з урахуванням обмежень, установлених законом.

4. Академічна свобода – це
А) не бути залежним від примх бюрократії; максимум свободи дій у рамках законодавства; щоб ніхто не заважав працювати; незалежне і достатнє фінансування; право школи (шкільного самоврядування) самостійно визначати напрямок руху школи; право керівників школи організовувати людей, стимулювати їх активність тощо(повноцінне виконання організаторської функції); директор автономної школи – лідер, стратег, який визначає шлях та методи в досягненні мети, приймає рішення і не боїться відповідальності;
Б) право суб’єкта освітньої діяльності на самоврядування, яке полягає в його самостійності, незалежності та відповідальності у прийнятті рішень щодо академічних (освітніх), організаційних, фінансових, кадрових та інших питань діяльності, що провадиться в порядку та межах, визначених законом;
В) самостійність, довіра, відповідальність;
Г) самостійність і незалежність учасників освітнього процесу під час провадження педагогічної, науково-педагогічної, наукової та/або інноваційної діяльності, що здійснюється на принципах свободи слова, думки і творчості, поширення знань та інформації, вільного оприлюднення і використання результатів наукових досліджень з урахуванням обмежень, установлених законом.

5. Індивідуальна освітня траєкторія – це
А) документ, що визначає послідовність, форму і темп засвоєння здобувачем освіти освітніх компонентів освітньої програми з метою реалізації його індивідуальної освітньої траєкторії та розробляється закладом освіти у взаємодії із здобувачем освіти за наявності необхідних для цього ресурсів;
Б) документ, що забезпечує індивідуалізацію навчання особи з особливими освітніми потребами, закріплює перелік необхідних психолого-педагогічних, корекційних потреб/послуг для розвитку дитини та розробляється групою фахівців з обов’язковим залученням батьків дитини з метою визначення конкретних навчальних стратегій і підходів до навчання;
В) персональний шлях реалізації особистісного потенціалу здобувача освіти, що формується з урахуванням його здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і досвіду, ґрунтується на виборі здобувачем освіти видів, форм і темпу здобуття освіти, суб’єктів освітньої діяльності та запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін і рівня їх складності, методів і засобів навчання;
Г) маршрут від дома до школи.

6. Що таке інклюзивне навчання?
А) Система освітніх послуг, гарантованих державою, що базується на принципах недискримінації, врахування багатоманітності людини, ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасників.
Б) Підхід, що базується на дотриманні права на освіту для всіх дітей, у тому числі дітей із соціально вразливих груп (дітей з особливими освітніми потребами, дітей з інвалідністю, дітей-сиріт тощо).
В) «Включення» дитини у освітній процес закладу освіти.
Г) Сукупність умов, способів і засобів їх реалізації для спільного навчання, виховання та розвитку здобувачів освіти з урахуванням їхніх потреб та можливостей.

7. Інклюзивне освітнє середовище – це
А) Система освітніх послуг, гарантованих державою, що базується на принципах недискримінації, врахування багатоманітності людини, ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасників.
Б) Сукупність об’єктивних зовнішніх умов, факторів, соціальних об’єктів, необхідних для успішного функціонування освіти.
В) Умови для навчання, виховання та розвитку здобувачів освіти з урахуванням їхніх потреб та можливостей.
Г) Сукупність умов, способів і засобів їх реалізації для спільного навчання, виховання та розвитку здобувачів освіти з урахуванням їхніх потреб та можливостей.

8. Освітня програма – це
А) Єдиний комплекс освітніх компонентів (предметів вивчення, дисциплін, індивідуальних завдань, контрольних заходів тощо), спланованих і організованих для досягнення визначених результатів навчання.
Б) Складова Державного стандарту освіти.
В) Навчальний план і навчальні програми.
Г) Комплекс, що включає сукупність складників освіти, рівнів і ступенів освіти, кваліфікацій, освітніх програм, стандартів освіти, ліцензійних умов, закладів освіти та інших суб’єктів освітньої діяльності, учасників освітнього процесу, органів управління у сфері освіти, а також нормативно-правових актів, що регулюють відносини між ними.

9. Освітній процес – це
А) Інтелектуальна, творча діяльність педагогічного (науково-педагогічного) працівника або самозайнятої особи у формальній та/або неформальній освіті, спрямована на навчання, виховання та розвиток особистості, її загальнокультурних, громадянських та/або професійних компетентностей.
Б) Система науково-методичних і педагогічних заходів, спрямованих на розвиток особистості шляхом формування та застосування її компетентностей.
В) Запровадження необхідних модифікацій і адаптацій з метою забезпечення реалізації особами з особливими освітніми потребами конституційного права на освіту нарівні з іншими особами.
Г) Єдиний комплекс освітніх компонентів (предметів вивчення, дисциплін, індивідуальних завдань, контрольних заходів тощо), спланованих і організованих для досягнення визначених результатів навчання.

10. Освітня послуга – це
А) Єдиний комплекс освітніх компонентів (предметів вивчення, дисциплін, індивідуальних завдань, контрольних заходів тощо), спланованих і організованих для досягнення визначених результатів навчання.
Б) Комплекс визначених законодавством, освітньою програмою та/або договором дій суб’єкта освітньої діяльності, що мають визначену вартість та спрямовані на досягнення здобувачем освіти очікуваних результатів навчання.
В) Діяльність суб’єкта освітньої діяльності, спрямована на організацію, забезпечення та реалізацію освітнього процесу у формальній та/або неформальній освіті.
Г) Знання, що передаються з покоління в покоління (від учителя до учня).

11. Що таке універсальний дизайн у сфері освіти?
А) Підхід, що забезпечує врахування всіх потреб учнів/студентів на етапі планування освітніх послуг/продуктів і стосується всіх аспектів освітнього процесу: навчальних програм, навчальних планів, процесу оцінювання навчальних досягнень учнів, дизайну навчальних закладів, спортивних майданчиків, веб-сайтів тощо.
Б) Принцип дизайну місць, речей, інформації, повідомлень та політики, який дозволяє скористатися ними найбільш широкому колу людей у найрізноманітніших ситуаціях та не передбачає створення окремих або спеціальних можливостей для такого користування. У найбільш простому розумінні, Універсальний Дизайн – це дизайн усіх речей, в центрі уваги якого знаходиться дитина і який враховує потреби кожного і кожної.
В) Дизайн предметів, навколишнього середовища, освітніх програм та послуг, що забезпечує їх максимальну придатність для використання всіма особами без необхідної адаптації чи спеціального дизайну.
Г) Архітектурні особливості будівлі школи.

12. Компетентність – це
А) Суспільна норма, вимога, яка включає знання, уміння, навички, способи діяльності, певний досвід.
Б) Спеціально структуровані набори знань, умінь, навичок і ставлень, що їх набувають у процесі навчання. Вони дозволяють людині ідентифікувати та розв’язувати, незалежно від контексту проблеми, характерні для певної сфери діяльності.
В) динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність.
Г) Результат навчання.

13. Компетенція – це
А) Суспільна норма, вимога, яка включає знання, уміння, навички, способи діяльності, певний досвід.
Б) Спеціально структуровані набори знань, умінь, навичок і ставлень, що їх набувають у процесі навчання. Вони дозволяють людині ідентифікувати та розв’язувати, незалежно від контексту проблеми, характерні для певної сфери діяльності.
В) Динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність.
Г) Результат навчання.

14. Якість освіти – це
А) Рівень організації, забезпечення та реалізації освітнього процесу, що забезпечує здобуття особами якісної освіти та відповідає вимогам, встановленим законодавством та/або договором про надання освітніх послуг.
Б) Відповідність результатів навчання вимогам, встановленим законодавством, відповідним стандартом освіти та/або договором про надання освітніх послуг.
В) Знання, уміння, навички, способи мислення, погляди, цінності, інші особисті якості, набуті у процесі навчання, виховання та розвитку, які можна ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти та які особа здатна продемонструвати після завершення освітньої програми або окремих освітніх компонентів.
Г) Сукупність складників освіти, рівнів і ступенів освіти, кваліфікацій, освітніх програм, стандартів освіти, ліцензійних умов, закладів освіти та інших суб’єктів освітньої діяльності, учасників освітнього процесу, органів управління у сфері освіти, а також нормативно-правових актів, що регулюють відносини між ними.

15. Засадами державної політики у сфері освіти та принципами освітньої діяльності є:
А) Людиноцентризм; верховенство права; забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності; науковий характер освіти; різноманітність освіти; цілісність і наступність системи освіти; інтеграція з ринком праці; нерозривний зв’язок із світовою та національною історією, культурою, національними традиціями; свобода у виборі видів, форм і темпу здобуття освіти, освітньої програми, закладу освіти, інших суб’єктів освітньої діяльності; академічна доброчесність; академічна свобода.
Б) Забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації за будь-якими ознаками, у тому числі за ознакою інвалідності; розвиток інклюзивного освітнього середовища, у тому числі у закладах освіти, найбільш доступних і наближених до місця проживання осіб з особливими освітніми потребами; забезпечення універсального дизайну та розумного пристосування; гуманізм; демократизм; єдність навчання, виховання та розвитку; виховання патріотизму, поваги до культурних цінностей Українського народу, його історико-культурного надбання і традицій; формування усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України, нетерпимості до їх порушення; формування поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до приниження її честі та гідності, фізичного або психічного насильства, а також до дискримінації за будь-якими ознаками; формування громадянської культури та культури демократії; формування культури здорового способу життя, екологічної культури і дбайливого ставлення до довкілля.
В) Прозорість і публічність прийняття та виконання управлінських рішень; відповідальність і підзвітність органів управління освітою та закладів освіти, інших суб’єктів освітньої діяльності перед суспільством; інституційне відокремлення функцій контролю (нагляду) та функцій забезпечення діяльності закладів освіти; фінансова, академічна, кадрова та організаційна автономія закладів освіти у межах, визначених законом; державно-громадське управління;
державно-громадське партнерство; державно-приватне партнерство; сприяння навчанню впродовж життя; інтеграція у міжнародний освітній та науковий простір; нетерпимість до проявів корупції та хабарництва; доступність для кожного громадянина всіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою.
Г) Усе перераховане вище.

16. Особам, які належать до національних меншин України
А) Гарантується право на навчання в комунальних закладах освіти для здобуття дошкільної та початкової освіти, поряд із державною мовою, мовою відповідної національної меншини.
Б) Гарантується право на навчання в комунальних закладах освіти для здобуття дошкільної і загальної середньої освіти, поряд із державною мовою, мовою відповідного корінного народу.
В) Гарантується право на навчання в комунальних закладах освіти для здобуття дошкільної і загальної середньої освіти державною мовою.
Г) Гарантується право на навчання в комунальних закладах освіти для здобуття дошкільної та початкової освіти мовою відповідної національної меншини.

17. Що таке «інформальна освіта»?
А) Освіта, яка здобувається за освітніми програмами відповідно до визначених законодавством рівнів освіти, галузей знань, спеціальностей (професій) і передбачає досягнення здобувачами освіти визначених стандартами освіти результатів навчання відповідного рівня освіти та здобуття кваліфікацій, що визнаються державою.
Б) Освіта, яка здобувається, як правило, за освітніми програмами та не передбачає присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися присвоєнням професійних та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій.
В) Освіта, яка передбачає самоорганізоване здобуття особою певних компетентностей, зокрема під час повсякденної діяльності, пов’язаної з професійною, громадською або іншою діяльністю, родиною чи дозвіллям.
Г) індивідуалізований процес здобуття освіти, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу у спеціалізованому середовищі, що функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

18. Педагогічний патронаж - це
А) Спосіб організації навчання здобувачів освіти, за яким освітня програма повністю засвоюється здобувачем самостійно, а оцінювання результатів навчання та присудження освітньої кваліфікації здійснюються відповідно до законодавства.
Б) Спосіб організації освітнього процесу дітей самостійно їхніми батьками для здобуття формальної (дошкільної, повної загальної середньої) та/або неформальної освіти.
В) Спосіб організації навчання здобувачів освіти, завдяки якому оволодіння освітньою програмою відбувається за участю різних суб’єктів освітньої діяльності, що взаємодіють між собою на договірних засадах.
Г) Спосіб організації освітнього процесу педагогічними працівниками, що передбачає забезпечення ними засвоєння освітньої програми здобувачем освіти, який за психофізичним станом або з інших причин, визначених законодавством, зокрема з метою забезпечення доступності здобуття освіти, потребує такої форми.

19. Яка форма освіти НЕ належить до індивідуальної форми здобуття освіти?
А) Екстернатна.
Б) Сімейна.
В) Педагогічний патронаж.
Г) Дистанційна.

20. Метою повної загальної середньої освіти є
А) Всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу Українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору.
Б) Всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.
В) Забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок.
Г) Всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян.

21. Концептуальні засади реформування загальної середньої освіти:
А) Новий зміст; педагогіка партнерства; автономія школи; моніторинг якості освітніх послуг; обсяги фінансування, достатні для забезпечення рівного доступу до якісної освіти всім учням, незалежно від їхнього місця проживання; створення сучасного освітнього середовища.
Б) Компетентнісний підхід; педагогіка партнерства; орієнтація на неповторність особистості й індивідуальний підхід; зміна структури середньої школи; автономія школи; моніторинг якості освітніх послуг; обсяги фінансування, достатні для забезпечення рівного доступу до якісної освіти всім учням, незалежно від їхнього місця проживання; створення сучасного освітнього середовища.
В) Новий зміст; педагогіка партнерства; умотивований вчитель; орієнтація на неповторність особистості й індивідуальний підхід; виховання на цінностях як інтегральна складова освітнього процесу; зміна структури середньої школи; автономія школи; моніторинг якості освітніх послуг; обсяги фінансування, достатні для забезпечення рівного доступу до якісної освіти всім учням, незалежно від їхнього місця проживання; створення сучасного освітнього середовища.
Г) Новий зміст; педагогіка партнерства; умотивований вчитель; зміна структури середньої школи; автономія школи; моніторинг якості освітніх послуг; обсяги фінансування, достатні для забезпечення рівного доступу до якісної освіти всім учням, незалежно від їхнього місця проживання; створення сучасного освітнього середовища.

22. Оберіть серед запропонованих ключову компетентність Нової української школи.
А) Схоластична компетентність.
Б) Академічна компетентність.
В) Навчання впродовж життя.
Г) Критичне мислення.

23. Ким, згідно з Концепцією НУШ, має бути випускник школи?
А) Громадянином, патріотом.
Б) Патріотом, особистістю, інноватором.
В) Всебічно розвиненою особистістю.
Г) Інтелектуалом.

24. Яка роль учителя в Новій українській школі?
А) Єдиного наставника та джерела знань ментора.
Б) Беззаперечного авторитета, абсолютної істини для дитини.
В) Коуча, фасилітатора, тьютора, модератора в індивідуальній освітній траєкторії дитини.
Г) Старшого досвідченого наставника, взірця.

25. На скільки циклів поділяється початкова освіта?
А) 4
Б) 3
В) 2
Г) Не поділяється.

26. Перший цикл початкової освіти називається:
А) Адаптаційно-ігровий;
Б) Дошкільно-пропедевтичний;
В) Базове предметне навчання;
Г) Початковий.

27. Сутність компетентнісного навчання викладено у ситуації:
А) Учитель пояснив дітям, як розв'язувати задачу. Потім вони розв'язали аналогічну задачу і перейшли до завдань іншого виду. Вдома діти мали зробити завдання з теми, яку вчили минулого тижня.
Б) Учитель запропонував дітям в групах розв'язати задачу різними способами. Потім усім класом обговорили кожний спосіб. Учитель пояснив, як ще можна було розв'язати цю задачу. Усі разом обрали найзручніший спосіб. Далі діти практикувались розв'язувати задачі цього виду на прикладах з реального життя;
В) Учитель виклав теоретичний матеріал, поставив кілька запитань дітям, аби перевірити рівень запам'ятовування нового матеріалу, і пішов на наступний урок;
Г) Учитель пояснив дітям, як розв'язувати просту задачу. Потім поставив кілька запитань. Потім надав іншу задачу і запропонував її розв'язати вдома з батьками.

28. Як називається Нова українська школа в контексті нового Закону України «Про освіту»?
А) Школа майбутнього.
Б) Школа компетентностей XXI століття.
В) Школа розвитку та перспектив.
Г) Школа особистісно-зорієнтованого навчання.

29. Оберіть правильні твердження щодо плану впровадження реформ в освіті.
А) Початкова школа стартує 01.09.2018, базова – 01.09.2022, профільна – 01.09.2027.
Б) Початкова школа стартує 01.09.2018, базова – 01.09.2022, профільна – планом не визначено.
В) Всі етапи навчання стартують одночасно.
Г) Початкова школа стартує 01.09.2018, базова і профільна – планом не визначено.

30. Обов’язкові результати навчання у Державному стандарті початкової освіти сформульовано через:
А) Перелік тем, які має подати вчитель.
Б) Окреслене ядро знань, яке має засвоїти учень/учениця.
В) Розвиток компетентностей, умінь і досвіду кожної дитини.
Г) Усе перераховане вище.

31. Яка гуманістична ідея лежить в основі філософії Державного стандарту початкової освіти?
А) Педагогічна доцільність.
Б) Виконавська самоорганізація та дисципліна.
В) Утвердження людської гідності.
Г) Культурно-історична пам'ять нації.

32. Другий важливий принцип Державного стандарту початкової освіти – визнання цінності дитинства реалізовується
А) В обмеженні обсягу домашніх завдань; у збільшенні часу на рухову активність і творчість; у стимулюванні проведення уроків за межами класу.
Б) У збільшенні годин навчальних предметів; у стимулюванні проведення уроків за межами класу.
В) У збільшенні часу на рухову активність і творчість.
Г) У збільшенні кількості індивідуальних консультацій вчителя; в обмеженні обсягу домашніх завдань.

33. Реалізація принципу Державного стандарту початкової освіти «розвиток вільної особистості» втілюється
А) У наявності простору для вибору; у вільному відвідуванні навчальних занять;
у вмінні відстоювати й аргументувати свою позицію.
Б) У незалежності мислення; у наявності простору для вибору; у вмінні відстоювати й аргументувати свою позицію.
В) У вседозволеності на уроці.
Г) У вільному відвідуванні навчальних занять.

34. Стандарт визначає обов`язкові результати навчання на завершення:
А) Тижня.
Б) Семестру.
В) Року навчання.
Г) Циклу навчання.

35. Оберіть цільову групу читачів Державного стандарту початкової освіти.
А) Керівники та засновники навчальних закладів.
Б) Педагоги і учні.
В) Батьки.
Г) Усі вищезазначені цільові групи.

36. Що з перерахованого є наскрізним умінням (відповідно до Закону про освіту та Державного стандарту початкової освіти)?
А) Математична грамотність.
Б) Ініціативність і підприємливість.
В) Спілкування державною мовою.
Г) Уміння конструктивно керувати емоціями.

37. Новим Законом про освіту та Державним стандартом початкової освіти передбачено розвиток наскрізних умінь:
А) Уміння писати охайно та каліграфічним почерком.
Б) Уміння висловлювати власну думку усно й письмово.
В) Дисциплінованість і повага до старших.
Г) Уміння приймати одноосібні рішення.

38. Основна функція асистента вчителя полягає у:
А) Проведенні корекційно-розвиткових занять з дитиною.
Б) Проведенні індивідуальних занять з дитиною.
В) Наданні підтримки дитині у навчанні та комунікації з учасниками освітнього процесу.
Г) Усе перераховане.

39. Робота шкільної команди супроводу особи з особливими освітніми потребами вважається ефективною за умови:
А) Якісного індивідуального планування розвитку дитини представниками адміністрації закладу освіти.
Б) Визначення спільних цілей, розуміння та цінування внеску кожного з членів команди.
В) Залучення медичних працівників.
Г) Усе перераховане.

40. При вивченні загальних відомостей про учня особливе значення надається питанню:
А) Особливостей соціального оточення та умовам попереднього розвитку.
Б) Захворювання дитини.
В) Успішності при навчанні.
Г) Особливостей сімейного виховання та соціального оточення, умовам попереднього розвитку.

41. Основним показником успішної корекції психічного розвитку дитини є:
А) Хід засвоєння навчального матеріалу.
Б) Мовленнєвий розвиток дитини.
В) Поведінка дитини.
Г) Відсутність гіперактивної поведінки.

42. Головне завдання в навчанні особи з особливими освітніми потребами полягає в:
А) Постійному і послідовному переведенню зони найближчого розвитку в зону актуального розвитку.
Б) Ранньому навчанні мови з метою попередження аномального розвитку психічних функцій.
В) Самообслуговуванні з метою пристосування до свого дефекту.
Г) Цілісному розвитку дитини.

43. До складу наглядової (піклувальної) ради закладу освіти НЕ можуть входити
А) Батьки здобувачів освіти.
Б) Здобувачі освіти та працівники цього закладу освіти.
В) Працівники закладу.
Г) Здобувачі освіти та їх батьки.

44. Наглядова (піклувальна) рада має право:
А) Аналізувати та оцінювати діяльність закладу освіти та його керівника; контролювати виконання кошторису та/або бюджету закладу освіти і вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду керівником закладу освіти; вносити засновнику закладу освіти подання про заохочення або відкликання керівника закладу освіти з підстав, визначених законом; здійснювати інші права, визначені спеціальними законами та/або установчими документами закладу освіти.
Б) Брати участь у визначенні стратегії розвитку закладу освіти та контролювати її виконання; сприяти залученню додаткових джерел фінансування; здійснювати інші права, визначені спеціальними законами та/або установчими документами закладу освіти.
В) Брати участь у визначенні стратегії розвитку закладу освіти та контролювати її виконання; сприяти залученню додаткових джерел фінансування; аналізувати та оцінювати діяльність закладу освіти та його керівника; контролювати виконання кошторису та/або бюджету закладу освіти і вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду керівником закладу освіти; вносити засновнику закладу освіти подання про заохочення або відкликання керівника закладу освіти з підстав, визначених законом; здійснювати інші права, визначені спеціальними законами та/або установчими документами закладу освіти.
Г) Немає жодних прав лише зобов’язання.

45. Система забезпечення якості в закладах освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти) може включати:
А) Стратегію (політику) та процедури забезпечення якості освіти; оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти; оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної (науково-педагогічної) діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників; оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти.
Б) Стратегію (політику), інструменти, процедури та заходи забезпечення і підвищення якості освіти.
В) Вимоги до обов’язкових компетентностей та результатів навчання здобувача освіти відповідного рівня; інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або документами закладу освіти.
Г) Стратегію (політику) та процедури забезпечення якості освіти; систему та механізми забезпечення академічної доброчесності; оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти; оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної (науково-педагогічної) діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників; оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти; забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти; забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління закладом освіти; створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування; інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або документами закладу освіти.

46. Академічна доброчесність –
А) Сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.
Б) Моральна якість та чеснота, проявляється у тілесній чистоті у всіх її проявах.
В) Бажання робити якісь вчинки на користь інших людей, задля суспільства. Доброчесною є людина, котра керується не своїми власними благами, вигодами, а підпорядковується гуманності, порядності, справедливості.
Г) Унормована стандартизація поведінки у суспільстві.

47. Порушенням академічної доброчесності вважається:
А) Списування, хабарництво, необ’єктивне оцінювання, обман, фальсифікація, фабрикація, академічний плагіат.
Б) Аморальна поведінка педагога.
В) Академічний плагіат, списування, обман, фальсифікація.
Г) Свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти.

48. Підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом:
А) Навчання за освітньою програмою, стажування, участь у сертифікаційних програмах, тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-нарадах, семінарах-тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо) та у різних формах (інституційна, дуальна, на робочому місці (на виробництві) тощо.
Б) Навчання за освітньою програмою.
В) Навчання за авторською програмою.
Г) Навчання за освітньою програмою, стажування, участь у сертифікаційних програмах, тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-нарадах, семінарах-тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо).

49. Який відсоток щомісячної доплати отримає педагогічний працівник, який пройшов сертифікацію?
А) 10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) пропорційно до обсягу педагогічного навантаження протягом строку дії сертифіката.
Б) 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) пропорційно до обсягу педагогічного навантаження протягом строку дії сертифіката.
В) 30 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) пропорційно до обсягу педагогічного навантаження протягом строку дії сертифіката.
Г) 40 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) пропорційно до обсягу педагогічного навантаження протягом строку дії сертифіката.

50. Округ, опорний заклад та його філія утворюється з метою:
А) Створення єдиного освітнього простору; забезпечення рівного доступу осіб, у тому числі з особливими освітніми потребами, до якісної освіти.
Б) Створення умов для здобуття особами загальної середньої освіти, впровадження до профільної підготовки і профільного навчання, поглибленого вивчення окремих предметів, забезпечення всебічного розвитку особи, а також допрофесійного навчання незалежно від місця їх проживання; раціонального і ефективного використання наявних ресурсів суб’єктів округу, їх модернізації.
В) Оптимізації освітньої мережі.
Г) відповіді правильні А і Б.

51. На підставі яких документів діє опорний заклад та його філії?
А) Статуту, положень про філії, що розробляються відповідно до актів законодавства та інших нормативно-правових актів і затверджуються засновником опорного закладу.
Б) Рішення засновника та органу управління освітою.
В) Положення про освітній округ.
Г) Закон України «Про загальну середню освіту».

52. Закон України «Про освіту» передбачає автономію закладів освіти. Керівник закладу середньої освіти НЕ уповноважений:
А) Самостійно набирати на роботу вчителів і звільняти їх.
Б) Розпоряджатися фінансами, у тому числі – коштами міжнародних грантів задля покращення якості освітнього процесу.
В) Вирішувати (разом з педрадою), де вчителі будуть проходити підвищення своєї кваліфікації.
Г) Розформовувати заклад освіти і закривати його.

53. Що належить до повноважень керівника закладу освіти?
А) Вирішення питань фінансово-господарської діяльності закладу освіти.
Б) Призначення на посаду та звільнення з посади працівників, визначення їх функціональних обов’язків.
В) Забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти.
Г) Усе зазначене.

54. Скільки дітей може бути в одному класі закладу загальної середньої освіти?
А) на розсуд директора;
Б) скільки вмістить клас;
В) не більше 30 учнів;
Г) за кількістю поданих заяв.

55. Гімназія – це
А) Школа, яка дає поглиблені знання з математичних чи гуманітарних наук.
Б) Школа, яка забезпечує базову освіту.
В) Це те ж саме, що й нинішні гімназії, нічого тут не змінюється.
Г) Школа, яка забезпечує профільну середню освіту

56. Ліцей – це
А) Школа, яка забезпечує профільну середню освіту.
Б) Школа, яка вчить з 1 по 12 класи з серйозним акцентом на певних предметах
В) Школа, в якої більше годин на вивчення англійської мови.
Г) Школа, яка забезпечує базову освіту.

57. Хто контролюватиме якість освіти за новим законом?
А) Ніхто, якщо вчителі будуть добре підвищувати свою кваліфікацію, то й контролювати нічого не треба.
Б) Державна служба якості освіти.
В) Управління освіти.
Г) Міністерство освіти і науки.

58. Як мають педагоги підвищувати кваліфікацію?
А) Не менше 150 годин на 5 років.
Б) Щорічно, і загальна кількість годин на таке підвищення кваліфікації протягом 5 років має бути не меншою 150 академічних годин.
В) Скільки і де хочуть.
Г) Не менше 150 годин на 1 рік.

59. Яке місце може займати релігія в школі?
А) На прохання більшості батьків школа може обрати певну релігійну спрямованість.
Б) Релігійна спрямованість може бути тільки в приватних школах.
В) Може бути обрано факультативний курс.
Г) Церква/релігійна організація відокремлена від держави, відповідно і від школи.

60. Формула нової школи складається з 8 ключових компонентів:
А) Компетентнісний зміст освіти; педагогіка партнерства; умотивований і кваліфікований учитель учитель; дитиноцентризм; наскрізний процес виховання, який формує цінності; нова структура школи; автономія шкіл; справедливе фінансування і рівний доступ.
Б) Ключові компетентності; наскрізні уміння; педагогіка партнерства; дитиноцентризм; гуманність; орієнтація на учня; наскрізний процес виховання, який формує цінності; академічна доброчесність.
В) Початкова освіта; базова середня освіта; профільна середня освіта; ключові компетентності; наскрізні уміння; педагогіка партнерства; дитиноцентризм; академічна доброчесність.
Г) Жоден з варіантів не підходить.

61. Розміри та порядок встановлення доплат за інші види педагогічної діяльності визначаються
А) Керівником закладу освіти.
Б) Начальником управління освіти.
В) Міністром освіти.
Г) Кабінетом Міністрів України.

62. Розміри тарифних ставок інших педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти встановлюються
А) Керівником закладу освіти.
Б) Начальником управління освіти.
В) Міністром освіти.
Г) Кабінетом Міністрів України.

63. Розподіл педагогічного навантаження у закладі загальної середньої освіти здійснюється
А) Керівником закладу освіти.
Б) Начальником управління освіти.
В) Міністром освіти.
Г) Кабінетом Міністрів України.

64. Державний стандарт загальної середньої освіти – це
А) Сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.
Б) Зведення норм і положень, що визначають державні вимоги до освіченості учнів і випускників шкіл на відповідному рівні загальної середньої освіти та гарантії держави у її досягненні.
В) Вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою; перелік освітніх компонентів та їх логічну послідовність; загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти.
Г) Стратегія (політика) та процедура забезпечення якості освіти.

65. Державні стандарти загальної середньої освіти визначають:
А) Вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей здобувача загальної середньої освіти відповідного рівня; загальний обсяг навчального навантаження здобувачів освіти на відповідному рівні загальної середньої освіти; форми державної атестації здобувачів освіти.
Б) Вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою; перелік освітніх компонентів та їх логічну послідовність; загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти.
В) Створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти; прогнозування розвитку загальної середньої освіти, мережі закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, відповідно до освітніх потреб громадян.
Г) Стратегію (політику) та процедуру забезпечення якості освіти.

66. Керівництво закладом загальної середньої освіти здійснює директор, повноваження якого визначаються
А) Статутом закладу освіти та трудовим договором.
Б) Законом і статутом закладу освіти.
В) Законом, статутом закладу освіти та трудовим договором.
Г) Конституцією, Законами України «Про освіту» і «Про загальну середню освіту».

67. Штатні розписи державних і комунальних закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і типів затверджуються
А) Керівником закладу освіти.
Б) Начальником управління освіти.
В) Засновником.
Г) Педагогічною радою.

68. Матеріально-технічна база закладів загальної середньої освіти включає
А) Будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло та інші цінності.
Б) Будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби та інші цінності.
В) Будівлі, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби та інші цінності.
Г) Будівлю школи та наявне в ній обладнання.

69. Злісне ухилення батьків від виконання обов'язків щодо здобуття їх неповнолітніми дітьми повної загальної середньої освіти може бути підставою
А) Для позбавлення їх волі.
Б) Для позбавлення їх батьківських прав.
В) Для стягнення з них штрафу.
Г) Для притягнення до дисциплінарної відповідальності.

70. Яке з описаних нижче діянь не належить до «правопорушень, пов’язаних з корупцією»?
А) Службова особа не повідомила керівника про реальний конфлікт інтересів.
Б) Державний службовець займається підприємницькою діяльністю.
В) Службова особа прийняла неправомірну вигоду за сприяння у наданні в користування приватній компанії земельної ділянки.
Г) Службова особа подала декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на 10 днів пізніше від встановленого законом строку.

71. Хто є близькими особами згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
А) Особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у ч. 1 ст. 3 цього Закону (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у т.ч. особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також – незалежно від зазначених умов – чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб’єкта.
Б) Подружжя, діти, батьки, рідні та двоюрідні брати і сестри, усиновлювачі, усиновлені.
В) Подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, усиновлені, а також інші особи, які мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у ч. 1 ст. 3 цього Закону, крім осіб, що пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки.
Г) Батьки, дружина (чоловік), діти, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки та інші особи, які спільно проживають із суб’єктом, зазначеним у ч. 1 ст. 3 цього Закону, пов’язані з ним спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки.

72. Які види відповідальності передбачені за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень?
А) Кримінальна, адміністративна та цивільно-правова.
Б) Виключно кримінальна.
В) Кримінальна, адміністративна, цивільно-правова та дисциплінарна.
Г) Кримінальна та адміністративна.

73. Що таке потенційний конфлікт інтересів?
А) Наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.
Б) Суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.
В) Суперечність між особистими інтересами особи та інтересами інших осіб.
Г) Суперечність між інтересами державної служби або органу, у якому працює особа, та інтересами інших фізичних та/або юридичних осіб.

74. Що таке реальний конфлікт інтересів?
А) суперечність між особистими інтересами особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та інтересами фізичних або юридичних осіб;
Б) наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;
В) наявність будь-якого майнового чи немайнового інтересу особи, у тому числі зумовленого особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі тих, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях;
Г) суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

75. Що таке неправомірна вигода?
А) майно, право на майно або дії майнового характеру;
Б) матеріальні чи нематеріальні цінності;
В) грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав;
Г) гроші, будь-яке майно, переваги, пільги, послуги, матеріальні чи нематеріальні активи, будь-які вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав.

76. Що таке «пряме підпорядкування»?
А) відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень тощо, контролю за їх виконанням;
Б) правові, організаційні, трудові, службові та дисциплінарні відносини безпосередньої підпорядкованості;
В) відносини, за яких у підлеглої особи існує тільки один безпосередній керівник (начальник), який реалізує правові, організаційні, трудові, службові та дисциплінарні повноваження;
Г) відносини, за яких у підлеглого існує виключно один начальник, котрий не має заступника (заступників).

77. До якої інформації та документів повинен бути відкритий доступ на веб-сайтах закладів освіти (у разі їх відсутності – на веб-сайтах засновників)?
А) Статут закладу освіти.
Б) Списки вчителів із зазначенням прізвища та імені, освіти, результатів проходження атестації та курсів підвищення кваліфікації, домашньої адреси.
В) Списки учнів із зазначенням прізвища та імені, які проживають на території обслуговування.
Г) перелік політичних партій та об’єднань, які розміщені на території мікрорайону.

78. Як розглядає зміст поняття «планування» теорія і практика управління
А) Програма управління навчально-виховним процесом навчального закладу.
Б) Комплекс заходів на поліпшення навчально-виховної роботи і її результативності.
В) Узгоджена система стратегічних напрямів і конкретних дій навчального закладу.
Г) Визначення змісту і засобів діяльності, необхідних для досягнення певної мети, тобто їх моделювання з визначенням конкретних виконавців, часу та необхідного ресурсного забезпечення.

79. Контроль як функція менеджменту – це
А) Процес або діяльність, яка спрямована на впорядкування взаємних дій людей, ідей, речей.
Б) Процес створення умов або мотивів, які здійснюють вплив на поведінку людини і спонукають її діяти в потрібному для організації напрямку.
В) Процес співставлення фактично досягнутих результатів із запланованими.
Г) Відокремлений вид управлінської діяльності, який визначає перспективу і майбутній стан організації.

80. Функції управління – це:
А) Специфічні види управлінської діяльності, за допомогою яких суб’єкт управління впливає на об’єкт управління для досягнення мети закладу.
Б) Основні правила управління, застосування яких забезпечує ефективне управління.
В) Стабільні дії, що повторюються у діяльності суб’єкта управління.
Г) Види управлінської діяльності, які виконує суб’єкт управління.

81. Проектно-цільове управління починається з:
А) Аналізу ресурсного забезпечення.
Б) Добору і розстановки кадрів.
В) Визначення місії закладу.
Г) Розробки алгоритму діяльності.

82. Стратегічне управління – це
А) Комплекс процесів і способів розробки та реалізації стратегії розвитку закладу.
Б) Концепція виживання в конкретних умовах.
В) Формування місії та цілей закладу.
Г) Вибір стратегічних альтернатив.

83. Яким нормативно-правовим актом визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків?
А) Конституцією України.
Б) Податковим кодексом України.
В) Законом про Державний бюджет України.
Г) Митним кодексом України.

84. Територія обслуговування школи – це
А) Територія, яку управління освіти закріплює за школою. Це означає, що дитина, яка проживає на цій території, має право на першочергове зарахування.
Б) Територія, на якій розташована школа. Це означає, що дитина, яка проживає в радіусі 1 км від школи, має право на першочергове зарахування.
В) Територія, яку адміністрація школи закріпила за нею. Це означає, що дитина, яка проживає на цій території, має право на першочергове зарахування.
Г) Кожен має право на якісну та доступну освіту. Це означає, що дитина має право навчатися у будь-якому закладі.

85. Чи можна подавати документи в кілька шкіл одночасно?
А) Можна лише у 2 заклади.
Б) Можна. Більше того, кількість шкіл, в які можна подавати документи, необмежена.
В) Подавати документи можна лише в школу, яку рекомендувало управління освіти.
Г) Не можна. Обрати необхідно один заклад освіти.

86. Хто має вищу пріоритетність для зарахування в школу?
А) Закон «Про освіту» говорить, що пріоритетне право для зарахування мають діти працівників школи.
Б) Закон «Про освіту» говорить, що пріоритетне право для зарахування мають брати і сестри учнів цієї школи.
В) Закон «Про освіту» говорить, що пріоритетне право для зарахування мають діти з території обслуговування школи.
Г) Закон «Про освіту» говорить, що необхідно провести жеребкування.

87. Чи повинен директор школи, приймаючи на роботу педагогічного працівника, оформляти з ним трудову угоду?
А) Трудова угода з працівниками має укладатися завжди. Інша справа – в якій формі ця угода укладається.
Б) Трудова угода укладається лише з працівниками пенсійного віку.
В) Кодекс законів про працю України визначає можливість укладання лише усного трудового договору.
Г) Трудова угода не укладається.
88. Основними завданнями органів управління системою загальної середньої освіти є:
А) Створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти; прогнозування розвитку загальної середньої освіти, мережі закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, відповідно до освітніх потреб громадян.
Б) Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав педагогічних працівників, психологів, бібліотекарів, інших спеціалістів, які беруть участь в освітньому процесі, учнів (вихованців); сприяння розвитку самоврядування у закладах освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти.
В) Комплектування системи загальної середньої освіти педагогічними працівниками, в тому числі керівними кадрами.
Г) Усе перераховане.

89. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у галузі загальної середньої освіти в межах їх компетенції:
А) Забезпечують реалізацію державної політики у сфері загальної середньої освіти на відповідній території; виконують функції засновника закладів загальної середньої освіти на відповідній території; створюють умови для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти; створюють умови для розвитку закладів освіти усіх форм власності; у разі ліквідації в установленому законодавством порядку комунального закладу загальної середньої освіти вживають заходів щодо влаштування учнів (вихованців) до інших закладів загальної середньої освіти.
Б) Організовують нормативне, програмне, матеріальне, науково-методичне забезпечення, перепідготовку, підвищення кваліфікації, атестацію педагогічних працівників; забезпечують педагогічних працівників підручниками, посібниками, методичною літературою.
В) Сприяють проведенню інноваційної діяльності в системі загальної середньої освіти; забезпечують соціальний захист педагогічних працівників, спеціалістів, які беруть участь в освітньому процесі, учнів (вихованців).
Г) Усе перераховане.

90. Повноваження закладу загальної середньої освіти:
А) Забезпечує реалізацію державної політики у сфері загальної середньої освіти на відповідній території; створює умови для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти.
Б) Організовує нормативне, програмне, матеріальне, науково-методичне забезпечення, перепідготовку, підвищення кваліфікації, атестацію педагогічних працівників.
В) Сприяє проведенню інноваційної діяльності в системі загальної середньої освіти; забезпечує соціальний захист педагогічних працівників, спеціалістів, які беруть участь в освітньому процесі, учнів (вихованців).
Г) Реалізує положення Конституції України, Закону України «Про освіту»; задовольняє потреби громадян відповідної території в здобутті повної загальної середньої освіти; забезпечує єдність навчання і виховання; формує освітню (освітні) програму (програми) закладу освіти; створює науково-методичну і матеріально-технічну бази для організації та здійснення освітнього процесу.

91. Педагогічна рада закладу загальної середньої освіти:
А) Планує роботу закладу; схвалює освітню (освітні) програму (програми) закладу та оцінює результативність її (їх) виконання; формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності.
Б) Організовує нормативне, програмне, матеріальне, науково-методичне забезпечення, перепідготовку, підвищення кваліфікації, атестацію педагогічних працівників.
В) Сприяє проведенню інноваційної діяльності в системі загальної середньої освіти; забезпечує соціальний захист педагогічних працівників, спеціалістів, які беруть участь в освітньому процесі, учнів (вихованців).
Г) Усе перераховане.

92. У закладі загальної середньої освіти можуть діяти:
А) Органи самоврядування працівників закладу освіти.
Б) Органи самоврядування здобувачів освіти; органи батьківського самоврядування.
В) Інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.
Г) Усе перераховане.

93. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі загальної середньої освіти визначається
А) Керівником відповідно до законодавства.
Б) Органом управління освітою.
В) Педагогічною радою.
Г) Піклувальною радою.
94. Що визнається найвищою соціальною цінністю в Україні?
А) Держава.
Б) Конституційний лад.
В) Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека.
Г) Влада українського народу.

95. Державну політику у сфері освіти визначає Верховна Рада України, а реалізують
А) Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки, інші центральні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування;
Б) центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки, органи місцевого самоврядування, заклади освіти;
В) Міністерство освіти і науки України, центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки, інші центральні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування;
Г) заклади освіти.

96. Хто має право подавати скаргу в інтересах неповнолітніх і недієздатних осіб?
А) Батьки.
Б) Близькі особи.
В) Законні представники.
Г) Адвокат.

97. У який термін розглядаються звернення, які не потребують додаткового вивчення?
А) У місячний строк від дня їх отримання.
Б) У тижневий строк від дня їх отримання.
В) Не пізніше 15 днів від дня їх отримання.
Г) Невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх отримання.

98. Що розуміється під «зверненнями громадян»?
А) Викладені в письмовій або усній формі заяви і скарги.
Б) Викладені в письмовій формі заяви.
В) Викладені в письмовій формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.
Г) Викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

99. Коли запитувач має право звернутися до розпорядника публічної інформації із запитом на інформацію?
А) Якщо ця інформація стосується його особисто, обґрунтувавши причини подання запиту.
Б) Незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, обґрунтувавши причини подання запиту.
В) Якщо ця інформація становить суспільний інтерес, без пояснення причини подання запиту.
Г) Незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

100. Документами державного прогнозування і стратегічного планування розвитку освіти є
А) Прогноз розвитку освіти України, стратегія розвитку освіти України, відповідні державні, регіональні та місцеві цільові програми, плани діяльності у сфері освіти органів влади.
Б) Державні, регіональні та місцеві цільові програми, плани діяльності у сфері освіти органів влади.
В) Стратегія розвитку освіти України.
Г) Стратегія розвитку освіти України, відповідні державні, регіональні та місцеві цільові програми, плани діяльності у сфері освіти органів влади.

 Перевірка знань законодавства по тестових питаннях проводиться у письмовій формі одночасно для всіх кандидатів на заміщення вакантної посади. 

ЗРАЗОК

ситуаційного завдання для перевірки професійних компетентностей кандидатів на посаду керівника закладу загальної середньої освіти спільної власності територіальних громад сіл, селищ Рокитнівського району

До Вас, як до керівника закладу загальної середньої освіти, звернулися батьки з метою зарахування дитини у заклад освіти, керівником якого Ви є.

Опишіть алгоритм зарахування дитини у заклад. Зазначте, чи може керівник закладу відмовити у зарахуванні та на яких підставах.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Оцінювання перевірки знань законодавства по тестових питаннях та перевірки знань професійних компетентностей кандидатів за результатами розгляду ситуаційних завдань проводиться в балах.

За кожну правильну відповідь по тестових питаннях виставляється один бал, за неправильну – ноль балів. Максимальна сума балів за вирішення тестових питань – 100 балів.

При перевірці знань кандидатів за результатами розгляду ситуаційних завдань виставляються бали від одного до восьми. Максимальна сума балів за вирішення ситуаційних завдань – 24 бали.

За результатами презентації та відповідей на поставлені питання виставляються бали від одного до п’ятнадцяти. Максимальна сума балів за презентацію та відповіді на поставлені питання – 15 балів.

Підбиття підсумків здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів у зведену екзаменаційну відомість, форма якої наведена у додатку №2 до цього Положення

 

додаток №2
до Положення про конкурс на посаду керівника
закладу загальної середньої освіти спільної власності
територіальних громад сіл, селищ Рокитнівського району

 ПОРЯДОК

 проведення іспиту, проведення презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти та визначення переможця конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти

  1. Порядок проведення іспиту перевірки знань законодавства по тестових питаннях та перевірки знань професійних компетентностей кандидатів за результатами розгляду ситуаційних завдань

1.1. Голова конкурсної комісії визначає дату проведення першого засідання комісії. Виконавчий апарат районної ради за погодженням із головою конкурсної комісії повідомляє кандидатів про місце і час його проведення. Іспит, як правило, проходить в сесійній залі районної ради. Конкурсна комісія приймає рішення про дату, час та місце засідань комісії для проведення перевірки знань законодавства по тестових питаннях та перевірки знань професійних компетентностей кандидатів за результатами розгляду ситуаційних завдань, проведення презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти та відбору кандидатів на посаду керівника закладу загальної середньої освіти. Виконавчий апарат районної ради забезпечує організацію роботи комісії та відеофіксацію проведення іспиту

1.2. Об'єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів тощо) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки. Іспит проходить одночасно для всіх кандидатів на заміщення однієї вакантної посади.

1.3. Організаційна підготовка до іспиту:

1) Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту одночасно з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад. Перед проходженням іспиту кожен кандидат пред’являє паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу та підтверджує громадянство України.

2) Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.

3) До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути достатньою для кандидатів. Він повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв'язані головою конкурсної комісії.

1.4. Складання іспиту:

1) Під час підготовки відповідей на тестові питання та при перевірці знань за результатами розгляду ситуаційних завдань мають бути присутніми не менше п’яти членів конкурсної комісії.

2) Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, у якому складається іспит, до його закінчення.

3) Під час проведення тестування кандидати одержують бланки запитань та варіантів відповідей. Кожне питання передбачає чотири варіанти відповідей, одна з яких є правильною. Виконавчим апаратом районної ради нумерація варіантів відповідей перед кожним тестуванням змінюється місцями. При перевірці знань кандидатів за результатами розгляду ситуаційних завдань кандидат дає письмову відповідь на поставлене завдання.

4) При підготовці відповідей на тестові питання та при перевірці знань кандидатів за результатами розгляду ситуаційних завдань кандидат здійснює записи на аркуші зі штампом Рокитнівської районної ради. На кожному аркуші обов'язково вказуються прізвище, ім'я та по батькові кандидата. Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.

5) Іспит по перевірці знань кандидатів за результатами розгляду ситуаційних завдань складається державною мовою письмово за екзаменаційними білетами. Із затверджених головою районної ради 15 ситуативних завдань кожний кандидат отримує три завдання, які пропонуються кандидату за його вибором і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.

6) Час для підготовки відповіді на тестові питання має становити не більше трьох годин. Час для перевірки знань кандидатів за результатами розгляду ситуаційних завданьмає становити не більше 60 хвилин.

7) Під час проведення тестування та розв’язання ситуаційних завдань кандидатам забороняється користуватися додатковими електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками, іншими засобами для знаходження відповідей, а також спілкуватись один з одним. У разі порушення зазначених вимог кандидат відсторонюється від подальшого проходження конкурсу, про що голова комісії складає акт за підписом голови і секретаря комісії (якщо зазначені порушення були, а кандидат не був відсторонений від подальшого проходження конкурсу, це дає право іншим кандидатам оскаржувати рішення комісії по визначенню переможця конкурсу, наслідком чого може стати скасування результатів конкурсу).

1.5. Оцінювання кандидатів та підбиття підсумків іспиту:

1) Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання. Члени конкурсної комісії затверджують спільне рішення щодо кількості балів при перевірці відповідей на тестові питання та при перевірці знань професійних компетентностей кандидатів за результатами розгляду ситуаційних завдань.

2) Підбиття підсумку оцінювання здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість встановленої форми. Оцінювання кандидатів здійснюється членами конкурсної комісії в той же день, коли відбувається іспит.

3) Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у виконавчому апараті районної ради.

4) Кандидати, які набрали загальну суму балів при перевірці знань законодавства по тестових питаннях менше 50 балів, вважаються такими, що не склали іспит та не можуть бути рекомендованими конкурсною комісією для призначення на посаду. Такі кандидати не допускаються до наступного етапу - оцінювання професійних компетентностей кандидатів за результатами розв’язання ситуаційних завдань.

5) Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів при оцінюванні професійних компетентностей кандидатів за результатами розв’язання ситуаційних завдань, не можуть бути рекомендованими конкурсною комісією для призначення на посаду. Такі кандидати не допускаються до наступного етапу - презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

  1. Порядок проведення презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації та оцінювання презентації.

2.1. Відкрита публічна презентація перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти перед конкурсною комісією здійснюється особисто конкурсантом  у спосіб, який визначає сам конкурсант. Час, який відводиться кожному конкурсанту для презентації, не може бути більшим 60 хвилин. За рішенням конкурсної комісії його може бути продовжено ще до 10 хвилин.

2.2. Оцінювання кандидатів за результатами публічної презентації здійснюється після надання кандидатом відповідей щодо проведеної презентації (кількість запитань щодо проведеної презентації має бути не більше двох від кожного члена комісії).

Результати проведення співбесіди відображаються у протоколі засідання конкурсної комісії та повідомляються кандидатам.

3. Підбиття підсумків конкурсу посаду керівника закладу загальної середньої освіти спільної власності територіальних громад сіл, селищ Рокитнівського району

3.1. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту перевірки знань законодавства по тестових питаннях та перевірки знань за результатами розгляду ситуаційних завдань, презентації та відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації, на своєму засіданні визначає переможця конкурсу, яким є кандидат, який набрав найбільшу загальну кількість балів у зведеній екзаменаційній відомості, форма якої наведена нижче. Максимальна загальна кількість балів – 139 балів. У випадку рівної кількості балів двох або більше кандидатів рішення про визначення переможця приймається голосуванням членів конкурсної комісії.

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата Види оцінювання Кількість балів Загальна кількість балів
Тестові питання
Ситуаційні завдання
Презентація

3.2. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма присутніми на засіданні членами комісії і подається голові районної ради не пізніше, ніж через три робочих дні після визначення переможця. Протоколи конкурсної комісії зберігаються в районній раді не менше одного року з дня  визначення переможця.

3.3. Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу в день його закінчення із зазначенням факту повідомлення учасників про результат конкурсу відповідним записом у протоколі. У випадку, якщо учасник конкурсу залишив засідання конкурсної комісії без поважних причин, не пройшовши всі етапи конкурсу, вважати його таким, що добровільно припинив участь у конкурсі із зазначенням даного факту відповідним записом у протоколі.

Календар публікацій

Травень 2021
Пн Вт Ср Чр Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

      

Авторські права © 2016, © Рокитнiвська районна рада. Усі права захищені. Ι Карта сайту Ι Вхід на сайт Ι