Про Програму розвитку освіти Рокитнівського району на 2019 – 2021 роки

УКРАЇНА

Рокитнівська районна рада

Рівненської області

сьоме скликання

(тридцять восьма сесія)

 

РІШЕННЯ

 

_______ липня 2019  року                                                  № ________

Про Програму розвитку освіти

Рокитнівського району на 2019 2021 роки

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, схваленої Указом Президента України від 25 червня
2013 року № 344/2013, враховуючи лист Рокитнівської райдержадміністрації від 03.07.2019 № 2446/02-23/19, за погодженням з постійними комісіями та президією районної ради, районна рада

вирішила:

  1. Затвердити Програму розвитку освіти Рокитнівського району на 2019 2021 роки, схвалену розпорядженням голови Рокитнівської райдержадміністрації від 21.06.2019 № 141 (далі - Програма), що додається.
  2. Відділу освіти Рокитнівської РДА забезпечити виконання завдань, викладених у Програмі.
  3. Фінансовому управлінню Рокитнівської РДА при формуванні районного бюджету та внесенні до нього змін передбачати кошти на відповідні роки для реалізації заходів Програми в межах наявних фінансових ресурсів.
  4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, духовності, охорони здоров’я, фізичної культури та спорту, у справах молоді, ветеранів, інвалідів.

Голова районної ради                                                                              А. Кінчур

 

Додаток

до рішення сесії

районної ради

_____________    ________

Програма розвитку освіти

Рокитнівського району на 2019 2021 роки

 

Загальні положення

 

Програма розвитку освіти Рокитнівського району на 2019 – 2021 роки визначає мету, зміст, завдання та проблеми галузі освіти, конкретизує перелік основних напрямів і заходів з реалізації стратегічних завдань, прогнозовані обсяги фінансового забезпечення. 

Підставою для розроблення Програми є подальший розвиток системи освіти в районі та завершення терміну дії Програми розвитку освіти  Рокитнівського району на 2016 – 2018 роки.

Розроблення Програми зумовлено необхідністю:

модернізації системи освіти району, переорієнтації на забезпечення якісної освіти та справедливого доступу до неї, реалізації принципу безперервної освіти;

забезпечення доступу кожної дитини до дошкільної освіти шляхом урізноманітнення форм її здобуття, відкриття додаткових груп у функціонуючих закладах дошкільної освіти; 

забезпечення учням якісної освіти та справедливого доступу до неї в обсягах, визначених державними освітніми стандартами, здійснення та удосконалення мережі закладів загальної середньої освіти з малою наповнюваністю учнів відповідно до демографічних, економічних, соціальних перспектив розвитку громад, потреб громадян та суспільства; урізноманітнення моделей організації освіти, зокрема для сільських дітей; 

покращення якості освітнього процесу та корекційно-відновлювальної роботи;

створення нового освітнього простору;

удосконалення інформаційно-комунікаційного освітнього середовища;

створення умов для здобуття якісної позашкільної освіти;

підвищення соціального статусу працівників освітньої галузі.

 

 

Мета та основні завдання Програми

 

Метою Програми є забезпечення розвитку системи освіти району та створення умов для якісної освіти і справедливого доступу до неї, що відповідає актуальним і перспективним запитам особистості, суспільства і держави, міжнародним критеріям.

Основними завданнями Програми є:

розвиток освітньої системи та зміни, які сприятимуть підвищенню її якості та ефективності;

забезпечення права на освіту та створення рівних можливостей для здобуття якісної освіти відповідно до потреб громадян;

розвиток системи безперервної освіти та навчання впродовж життя;

формування соціально активної, відповідальної та толерантної особистості, яка усвідомлює свою приналежність до українського народу, європейської цивілізації;

забезпечення громадянського, національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

Джерела фінансування

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюватиметься в установленому порядку за рахунок видатків районного та місцевих бюджетів, інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

У 2019 – 2021 роках видатки на виконання Програми здійснюватимуться   виконавцями в межах асигнувань, передбачених на відповідні роки.

Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми покращить умови доступу до отримання якісної освіти за рахунок випереджувального розвитку закладів освіти регіону відповідно до сучасних викликів, зокрема забезпечить:

створення умов для здобуття всіма дітьми дошкільної освіти;

створення рівних умов та можливостей для здобуття громадянами повноцінної освіти, особистісного розвитку і творчої самореалізації;

підвищення рівня якості навчання та виховання, що позитивно вплине на рівень кваліфікації, компетентності та відповідності фахівців усіх напрямів підготовки і перепідготовки кадрів, упровадження новітніх педагогічних та інформаційних технологій;

удосконалення змісту та технологій освіти;

впровадження інформаційно-комунікаційних технологій;

залучення громадян району до національної культури, зміцнення моралі і духовності, формування у дітей та молоді національних світоглядних позицій, патріотизму;

підвищення професіоналізму та соціального статусу педагогічних і науково-педагогічних працівників;

приведення структури позашкільної освіти у відповідність до запитів населення;

забезпечення необхідним корекційним обладнанням, сучасними навчально-методичними засобами індивідуального та інклюзивного навчання закладів загальної та спеціальної освіти, логопедичних пунктів;

покращення матеріально-технічного забезпечення освітніх установ. 

Заходи з виконання

Програми  розвитку освіти Рокитнівського району на 2019 – 2021 роки

Назва напряму діяльності

Перелік заходів Програми

Строк виконаня заходу

Виконавці

Джерела фінансу-вання

Орієн-товні обсяги фінансу-вання, тис. грн.

у тому числі за роками:

Очікуваний результат

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

І. ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

1. Забезпечення функціонування оптимальної мережі закладів дошкільної освіти

розширення мережі закладів дошкільної освіти

2019 - 2021

роки

Відділ освіти районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських і селищних рад

Місцевий бюджет

46,9

46,9

-

-

Створення умов для доступу до дошкільної освіти, забезпечення необхідної кількості закладів різних типів для здобуття дітьми дошкільної освіти

2. Розвиток професійного потенціалу  педагогічних працівників, поширення кращого досвіду роботи з

1) проведення оглядів, конкурсів, фестивалів тощо діяльності   закладів дошкільної освіти

2019 - 2021

роки

Відділ освіти районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських і селищних рад

Місцевий бюджет

37,0

10,0

12,0

15,0

Покращення освітньої діяльності закладів   дошкільної освіти

дошкільної освіти

2) проведення конкурсів педагогічної майстерності працівників закладів дошкільної освіти та інших заходів, спрямованих на підвищення престижності професії та методичного рівня педагогічних працівників закладів дошкільної освіти

2019 - 2021

роки

Відділ освіти районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських і селищних рад

Місцевий бюджет

21,0

6,0

7,0

8,0

Підвищення соціального статусу педагогічних працівників закладів дошкільної освіти

3. Популяризація роботи педагогічних працівників закладів дошкільної освіти

участь у Всеукраїнських та проведення місцевих заходів із відзначення Дня дошкілля

2019 - 2021

роки

Відділ освіти районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських і селищних рад

Місцевий бюджет

15,0

4,0

5,0

6,0

Підвищення соціального статусу працівників дошкільної освіти

ІІ. ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ  ОСВІТА

1. Забезпечення функціонування оптимальної мережі закладів загальної середньої освіти

1) оптимізація (модернізація) мережі закладів загальної середньої освіти району

2019 - 2021

роки

Відділ освіти районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських і селищних рад 

Місцевий бюджет

       

Створення оптимальної мережі закладів загальної середньої освіти

 для забезпечення доступу до якісних освітніх послуг

2) створення опорних шкіл з урахуванням перспективного плану формування об’єднаних територіальних громад, демографічних і економічних реалій; скорочення мережі закладів загальної середньої освіти з малою чисельністю учнів

       

3) створення умов для однозмінного навчання

11893,7

11893,7

-

-

2. Створення умов для впровадження освітньої реформи у закладах загальної середньої освіти

1) створення нового освітнього простору у закладах загальної середньої освіти

2019 - 2021

роки

Відділ освіти районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських і селищних рад

Місцевий бюджет

       

Створення нового освітнього простору в усіх початкових класах 

2) упровадження Концепції «Нова українська школа»; нового Державного стандарту початкової освіти

Місцевий бюджет

8952,2

2704,6

2975,1

3272,5

3. Формування єдиного освітнього простору, покращення доступу до інформаційних освітніх ресурсів

1) модернізація, обслугову-вання веб-сайту відділу освіти та наповнення контентом веб-порталу «Освіта Рівненщини»

2019 - 2021

роки

Рокитнівський районний методичний кабінет районної ради

Місцевий бюджет

31,2

9,4

10,4

11,4

Удосконалення інформаційно-комунікацій-ного освітнього середовища

2) забезпечення освітніх закладів безлімітним високошвидкісним доступом до обласних, українських та всесвітніх Інтернет-ресурсів з використанням 3G технологій

2019 - 2021

роки

Відділ освіти районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських і селищних рад

Місцевий бюджет

454,4

137,2

151,2

166,0

Покращення доступу до мережі Інтернет

3) створення, реконструкція, інформаційне забезпечення та оновлення веб-сайтів відділу освіти райдержадміністрації, виконавчих комітетів рад сільських та селищних рад, закладів загальної середньої та  дошкільної освіти, шкільних бібліотек

2019 - 2021

роки

Відділ освіти районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських і селищних рад

Місцевий бюджет

       

Формування єдиного інформаційно-комуніка-ційного освітнього простору

4) популяризація здобутків галузі, висвітлення впровадження реформ в освіті, реалізації Концепції «Нова українська школа»

2019 - 2021

роки

Відділ освіти районної державної адміністрації

Місцевий бюджет

40,0

10,0

15,0

15,0

Доведення до громадськості інформації щодо стану, проблем та здобутків освітньої галузі

4. Модернізація матеріально-технічної бази  закладів загальної середньої освіти з інформаційно-комунікаційних технологій

оновлення обладнання та модернізація навчальних комп’ю-терних комплексів, існуючих локальних мереж відповідно до встановлених вимог у закладах освіти області

2019 - 2021

роки

Відділ освіти районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських і селищних рад

Місцевий бюджет

1960,0

660,0

600,0

700,0

Покращення рівня викладання  навчальних дисциплін із застосуванням новітніх технологій

5. Удосконалення матеріально-технічної бази у закладах загальної середньої освіти

1) забезпечення поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти шляхом проведення капітальних ремонтів, здійснення реконструкції, будівництва та придбання обладнання, навчальних кабінетів і предметів довгострокового користування у тому числі опорних шкіл

2019 - 2021

роки

Відділ освіти районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських і селищних рад

Місцевий бюджет

14311,8

4311,8

5000,0

5000,0

Покращення рівня викладання  навчальних дисциплін,   підвищення якості освіти

2) облаштування внутрішніх шкільних вбиралень

2019 - 2021

роки

Відділ освіти районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських і селищних рад

Місцевий бюджет

8548,4

8548,4

-

-

Створення комфортних  умов перебування

IІІ. КОРЕКЦІЙНА ОСВІТА

1. Створення інклюзивно-ресурсних центрів

забезпечення функціонування мережі інклюзивно-ресурсних центрів

2019

рік

Відділ освіти районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських і селищних рад

Місцевий бюджет

       

Надання якісних послуг  дітям з особливими освітніми потребами

2) реалізація заходів щодо створення універсального дизайну та розумного пристосування у закладах освіти з інклюзивним навчанням та  спеціальних групах і класах закладів дошкільної та загальної  середньої освіти

2019 -2021 роки

Відділ освіти районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських і селищних рад

Місцевий бюджет

       

Забезпечення у закладах освіти архітектурної доступності та універсального дизайну для безперешкодно-го доступу до приміщень осіб з інвалідністю

ІV. ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА

1. Розвиток здібностей дітей та учнівської молоді шляхом охоплення позашкільною освітою

функціонування оптимальної мережі  

2019 - 2021

роки

Відділ освіти районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських і селищних рад

Місцевий бюджет

 

  

   

Створення умов для здобуття якісної позашкільної освіти

2. Вивчення, узагальнення та поширення кращого досвіду роботи з позашкільної освіти

проведення районного конкурсу «Кращий позашкільний навчальний заклад», нагородження закладів, які стали переможцями

2019 - 2021

роки

Відділ освіти районної державної адміністрації

Місцевий бюджет

45,0

10,0

15,0

20,0

Підняття престижу   позашкільної освіти

3. Збереження життя і здоров’я дітей

проведення І (районного) етапу Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних

2019 -2021 роки

Відділ освіти районної державної адміністрації

Місцевий бюджет

36

12

12

12

Попереджен-ня трагічних випадків під час пожеж за участю дітей 

4.Стимулювання покращення організації роботи учнівського самоврядування

проведення районного конкурсу серед лідерів учнівського самоврядування «Лідер року»

2019 - 2021

роки

Відділ освіти районної державної адміністрації

Не потребує фінансу-вання

       

Підвищення мотивації до організації роботи учнівського самовряду-вання

V. РОБОТА З КАДРАМИ ТА МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Популяризація роботи педагогічних працівників

1) популяризація досвіду роботи педагогічних працівників шляхом проведення професійних конкурсів «Учитель року», «Джерело творчості», конкурсу-ярмарку педагогічної творчості, фестивалю педагогічних ідей тощо та їх стимулювання шляхом виплати премій голови районної державної адміністрації   

2019 - 2021

роки

Відділ освіти районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських і селищних рад

Місцевий бюджет

120,0

30,0

40,0

50,0

Підвищення мотивації педагогічних працівників до

покращення якості роботи

Місцевий бюджет

       

VІ.  ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧА ТА СПОРТИВНО-МАСОВА РОБОТА

1. Покращення спортивної бази

закладів загальної середньої світи

1) забезпечення закладів освіти спортивним інвентарем та обладнанням

2019 – 2021 роки

Відділ освіти районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських і селищних рад

Місцевий бюджет

410,0

110,0

140,0

160,0

Створення умов для занять фізичною культурою і спортом дітей та молоді

2) обладнання спортивних майданчиків у всіх початкових школах 

2019 – 2021 роки

       

3) обладнання спортивних майданчиків, полів для ігрових видів спорту в усіх закладах загальної середньої освіти І - ІІ та І - ІІІ ступенів

2019 – 2021 роки

       

2. Організація та проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів серед учасників  освітнього процесу

організація спортивно-масової, туристичної роботи з педагогічними працівниками закладів освіти району, в тому числі проведення туристичних змагань тощо

2019 - 2021

роки

Відділ освіти районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських і селищних рад

Місцевий бюджет

18,0

5,0

6,0

7,0

Забезпечення фізичного розвитку педагогів засобами туризму, фізичної культури та спорту

 

Разом за Програмою

   

Місцевий бюджет

46940,6

28509,0

9088,7

9342,9

 
                               

Заступник голови районної ради                                                                                                                                 С. Пахнюк

ОГОЛОШЕННЯ, АНОНСИ ПОДІЙ

Календар публікацій

Липень 2019
Пн Вт Ср Чр Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

      

Авторські права 2016-2018, © Рокитнiвська районна рада. Усі права захищені.

Ι Карта сайту Ι Вхід на сайт Ι